Розділ 4

Облік дебіторської заборгованості

Після вивчення розділу 4 Ви повинні знати:

що таке дебіторська заборгованість;

як відображаються в обліку різні види дебіторської заборгованості;

-           які методи використовують при визначенні величини сумнівних боргів;

як в обліку відображається списання безнадійної дебіторської заборгованості;

що таке вексель, які особливості його обліку.

 

Дебіторська заборгованість є сумою заборгованості юридичних або фізичних осіб, котрі в результаті минулих подій заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. Дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і поточну.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Основні принципи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості визначено у П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість класифікується в залежності від причин її виникнення:

з покупцями та замовниками за реалізовану продукцію (роботи, послуги);

за отриманими векселями;

з різними дебіторами, що виникла за інших обставин.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.