Тести

Що з наведеного є найбільш ліквідним активом?

а)         виробничі запаси;

б)         короткострокові позики;

в)         короткострокові векселі одержані;

г)         довгострокова дебіторська заборгованість.

Що з наведеного не відноситься до ліквідних активів?

а)         грошові кошти на розрахунковому рахунку;

б)         еквіваленти грошових коштів;

в)         дебіторська заборгованість за товари;

г)         капітальні інвестиції.

Видача готівки з каси підприємства оформлюється:

а)         меморіальним ордером;      в) видатковим касовим ордером;

б)         платіжною вимогою;            г) розрахунковим чеком.

Бухгалтерські записи на рахунку 30 "Каса" здійснюються на підставі:

а)         прибуткових і видаткових касових ордерів;

б)         звіту касира, прибуткових та видаткових касових документів;

в)         касової книги;

г)         книги обліку прийнятих і виданих касиром грошей.

Ліміт залишку готівки в касі - це:

а)         граничний розмір готівки, що може залишатись в касі на
кінець робочого дня;

б)         мінімальний розмір готівки в касі, що забезпечує підприємству
проведення готівкових розрахунків протягом робочого дня;

в)         розмір    готівки    в    касі,    що    забезпечує погашення
короткострокових зобов'язань протягом робочого дня;

г)         мінімальний розмір готівки, що може залишатись в касі на
кінець робочого дня.

Гранична сума платежу з каси одного підприємства іншому протягом одного дня

а)         визначається керівництвом підприємства;

б)         встановлюється банком, в якому підприємство обслуговується;

в)         становить 3000 грн.;

г)         становить 10000 грн.

У випадку, коли існує впевненість, що підприємство не зможе скористатись грошовими коштами для проведення поточних розрахунків протягом року, такі активи:

а)         відображають на позабалансових рахунках;

б)         переводять до складу необоротних;

в)         відносять на витрати звітного періоду;

г)         така операція не призводить до змін у структурі активів
балансу підприємства.

Облік грошових коштів підприємства у іноземній валюті ведеться:

а)         тільки у іноземній валюті;

б)         тільки у національній валюті;

в)         у національній валюті з одночасним позасистемним обліком у
іноземній валюті;

г)         у іноземній валюті з одночасним позасистемним обліком у
національній валюті.

Яка якісна характеристика фінансових звітів забезпечується при оцінці деяких статей за теперішньою вартістю:

а)         зрозумілість;  в) достовірність;

б)         доречність;     г) зіставність.

Проценти:

а)         використовуються   для   обчислення   майбутньої вартості
грошей;

б)         використовуються   для   обчислення   теперішньої вартості
грошей;

в)         це плата за використання грошових коштів;

г)         немає правильної відповіді.

Відомо, що підприємству "Галактика" через 4 роки буде повернуто 20000 грн. Яку суму дебіторської заборгованості підприємство відобразить на даний момент при ставці дисконтування 9 % річних (проценти нараховуються в кінці кожного року)?

а)         14,2 тис. грн.;            в) 14,7 тис. грн.;

б)         28,0 тис. грн.;            г) 27,2 тис. грн.

Згідно з договором оренди, щорічний платіж складає 7000 грн., який повинен сплачуватись щорічно протягом 5 років з урахуванням 11% річних. Теперішня вартість орендних платежів складає:

а)         35000 грн.;     в) 20755 грн.;

б)         25872 грн.;     г) 11795 грн.

Припустимо, вам зараз 45 років і до 55 років ви маєте на меті сформувати особистий пенсійний фонд у розмірі 40000 грн. Яку суму вам необхідно вкладати щороку, щоб досягти мети за умови, що банк нараховує 12% річних?

а)         2482,95 грн.;  в) 4000,00 грн.;

б)         3764, 29 грн.; г) 2279,33 грн.

Через 15 років ви хочете мати на своєму рахунку 50000 грн. Для цього ви готові здійснювати внески по 2000 грн. в кінці кожного року. Яка мінімальна річна ставка вас задовольнить?

а) 7%;       б) 10%;      в) 12%;            г) 15%.

3.15.    Знайдіть мінімальну процентну ставку за умовами
попереднього завдання за виключенням того, що внески
здійснюються в кінці кожного півріччя в сумі 1000 грн.

а) 3%;       б) 4%;        в) 5%;  г) 6%.

3.16.    Обчисліть, яку суму одержить вкладник від банку, якщо
покладе на депозит 10000 грн. на 5 років під 16% річних
(проценти нараховуються в кінці кожного кварталу):

а)         21000 грн.;     в) 21910 грн.;

б)         22620 грн.;     г) 30590 грн.

Ануїтет - це:

а)         рівні за вартістю платежі, які здійснюються через рівні
проміжки часу;

б)         рівні за вартістю платежі, які здійснюються в кінці кожного

року;

в)         рівномірні платежі, які здійснюються на початку періоду;
г) немає правильної відповіді.

Найпростіше обчислити майбутню вартість ануїтету можна:

а)         помноживши суму всіх платежів на фактор майбутньої
вартості, вказаний у спеціальній таблиці;

б)         помноживши   теперішню   вартість   ануїтету   на фактор
майбутньої вартості, вказаний у спеціальній таблиці;

в)         поділивши суму теперішніх вартостей всіх платежів на
дисконтний фактор;

г)         помноживши суму теперішніх вартостей всіх платежів на
дисконтний фактор.

Оберіть серед перерахованих нижче статей балансу монетарну:

а)         кредиторська заборгованість за одержаний товар;

б)         виробниче обладнання;

в)         незавершене виробництво;

г)         аванс, одержаний за продукцію.

Оберіть    серед    перерахованих    нижче    статей балансу немонетарну:

а)         грошові кошти в дорозі;

б)         дебіторська заборгованість за бартерним контрактом;

в)         розрахунки  за  короткостроковим  кредитом  в іноземній
валюті;

г)         розрахунки за нарахованими процентами.

Курсові різниці за монетарними статтями відображаються:

а)         на дату балансу;

б)         на дату сплати;

в)         на дату зміни валютного курсу;

г)         на дату балансу і на дату сплати.

Дохід за продукцію, відвантажену в рахунок одержаного раніше авансу, оцінюється за курсом, який діє:

а)         на дату одержання авансу;

б)         на дату відвантаження продукції;

в)         на дату відвантаження продукції з відображенням курсової
різниці;

г)         на дату одержання авансу з відображенням курсової різниці.

За яким  курсом  підприємство  перерахує вартість товарів, одержаних в погашення виплаченого раніше авансу:

а)         на дату балансу;

б)         на дату одержання товару;

в)         на дату виплати авансу;

г)         немає правильної відповіді.

Сума немонетарних активі, які оцінюються за історичною собівартістю, відображаються за валютним курсом:

а)         за середньозваженим валютним курсом;

б)         на дату складання звітності;

в)         на дату зміни курсу;

г)         на дату здійснення операції.

Станом на 31 грудня на балансі були такі статті в іноземній валюті:

основні засоби - 10000 дол. США (5,04 грн./дол.); аванси одержані - 5000 дол. США (5,05 грн./дол.); грошові кошти на валютному рахунку 6000 дол. США; дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію - 40000

дол. США.

У січні ніяких операцій не здійснювалось. Яку суму курсових різниць необхідно нарахувати у січні, якщо 31 грудня курс становив 5,03 грн./дол., а 31 січня - 5,10 грн./дол.?

а)         4270 грн.;       в) 3170 грн.;

б)         3570 грн.;       г) 3220 грн.

Яку суму втрат від операційної курсової різниці слід відобразити в обліку, якщо станом на 30 квітня на балансі є такі статті в іноземній валюті:

кредиторська заборгованість постачальникам за основні засоби

70000 дол. СІЛА;

дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію - 11000 дол. СІА;

кредиторська заборгованість за нараховані проценти по кредиту

1000 дол. США;

нематеріальні активи - 25000 дол. СІА.

У травні ніяких операцій не здійснювалось. Курс на 30 квітня становив 5,20 грн./дол., на 31 травня - 5,06 грн./дол.

а)         11480 грн.;     в) 1540 грн.;

б)         14980 грн.;     г) 1680 грн.

Підприємство має кредиторську заборгованість по бартерному контракту (обмін готової продукції на матеріали) у сумі 5000 дол. США по курсу 5,07 грн./дол. На дату балансу курс становив уже 5,09 грн./дол. В обліку курсова різниця буде відображена:

а)         Дт 632 Кт 744 - 100;   в) Дт 714 Кт 632 - 100;

б)         Дт 945 Кт 631 - 100;   г) курсова різниця не відображається.

3.28.    Підприємство має кредиторську заборгованість станом на 3
січня за одержані основні засоби у сумі 21000 євро по курсу
5,85 грн./євро. 31 січня курс становив 5,60 грн./євро. В
бухгалтерському обліку на дату балансу по відображенню
курсової різниці буде здійснено запис:

а)         запис в обліку треба буде здійснити запис тільки на дату
сплати заборгованості;

б)         Дт 685 Кт 744 - 5250;

в)         Дт 974 Кт 685 - 5250;

г)         Дт 945 Кт 685 - 5250.

 

Вправи для самостійної роботи

№3.1. З метою придбання іноземної валюти 5 березня підприємство перерахувало банку 52500грн. (10000 дол. за ринковим курсом 5,2 грн./дол.+0,2% збору до пенсійного фонду + 396 грн. комісійних банку). При складанні фінансової звітності на 31 березня курс НБУ $1 становив 5,1 грн.

Необхідно:

1.         Відобразити операції з придбання іноземної валюти на
рахунках бухгалтерського обліку.

2.         Проаналізувати, до яких змін у балансі призведе зміна курсу
НБУ. Як ці зміни відобразяться на рахунках бухгалтерського обліку?

№3.2. Доповнимо умову попередньої вправи: при складанні балансу у наступному кварталі станом на 30 червня курс 1$ у НБУ збільшився до 5,3 грн.

Необхідно:


Визначити суму грошових коштів на валютному рахунку, яка буде включена до балансу.

Відобразити в обліку курсову різницю.

Курс на 1 червня становив 6,10 грн./євро, на 30 червня - 5,96 грн./євро. Зробіть необхідні проведення для нарахування курсових різниць та визначте залишки на рахунках на кінець місяця за умови, що руху грошових коштів не відбувалось. 120

№ 3.4. 20 лютого підприємство відвантажило іноземному покупцю готову продукцію на суму 17000 дол. США по курсу 5,05 грн./дол., а 5 березня одержало грошові кошти в повному обсязі (курс 5,20 грн./дол.). 28 лютого курс становив 5,10 грн./дол. Відобразіть здійснені підприємством операції на рахунках бухгалтерського обліку.

№ 3.5. Менеджеру з продажу 26 серпня видано аванс 500 дол. США на закордонне відрядження за курсом 5,25 грн./дол. 30 серпня представлено авансовий звіт на суму 450 дол. США (курс 5,15 грн./дол.), а 1 вересня повернуто до каси залишок підзвітної суми (курс 5,08 грн./дол.). Курс станом на 31 серпня становив 5,19 грн./дол. Відобразіть здійснені підприємством операції на рахунках бухгалтерського обліку.

№ 3.6. 17 липня підприємство одержало від іноземного постачальника автомобіль для представницьких цілей вартістю 30000 євро по курсу 5,30 грн./євро. 12 серпня борг перед постачальником було повністю погашено по курсу 5,20 грн./євро. Курс станом на 31 липня був 5,38 грн./євро. Відобразіть вказані операції на рахунках бухгалтерського обліку.

№ 3.7. 2 жовтня підприємство взяло короткостроковий кредит в іноземній валюті на суму 50000 дол. США для придбання матеріалів. 31 жовтня нараховано проценти за користування кредитом (12% річних) за місяць. 10 листопада частково погашено основну суму кредиту (5000 дол. США) та сплачено нараховані у жовтні проценти. Валютний курс становив: 2 жовтня - 5,13 грн./дол., 31 жовтня -5,21 грн./дол., 10 листопада - 5,15 грн./дол. Відобразіть в обліку здійснені підприємством операції.

№ 3.8. Підприємство 14 липня одержало аванс за товари у сумі 40000 євро по курсу 5,90 грн./євро. 4 серпня відвантажено покупцю товар в погашення авансу на суму 30000 євро по курсу 6,08 грн./євро. 5 серпня підприємство повернуло залишок авансу покупцю по курсу 5,85 грн./євро. Відобразіть в обліку здійснені підприємством операції.

№ 3.9. 26 листопада підприємство сплатило аванс 68000 дол. США за матеріали по курсу 5,25 грн./дол. 4 грудня одержано матеріали від іноземного постачальника на суму 60000 дол. США в погашення авансу (курс 5,19 грн./дол.). 6 грудня іноземний постачальник повернув залишок авансу (курс 5,18 грн./дол.). Відобразіть в обліку здійснені підприємством операції.