Контрольні запитання

Що входить до складу ліквідних активів підприємства?

Якими   первинними   документами   оформлюються касові

операції?

Які  види та  скільки розрахункових рахунків  може мати

підприємство?

На підставі яких первинних документів відбувається списання грошових коштів із поточного рахунку?

Коли грошові кошти із рахунку "Поточні рахунки у банку" переводяться у склад необоротних активів?

Як обліковуються кошти у іноземній валюті?

В яких випадках  відбувається переоцінка грошових коштів у іноземній валюті?

Внаслідок чого виникають курсові різниці?

Що таке монетарні та немонетарні статті балансу?

Яким чином здійснюється первісна оцінка операцій в іноземній

валюті?

Чому дебіторська і кредиторська заборгованість за авансами,

сплаченими в іноземній валюті, вважається немонетарними статтями балансу?

В чому полягає процес дисконтування?

Що розуміють під терміном "майбутня вартість грошей"?

Що розуміють під терміном "теперішня вартість грошей"?

Який взаємозв'язок між обчисленням майбутньої і теперішньої

вартості?

Чим відрізняється процес нарахування простих процентів від

складних?

Що таке "дисконтний фактор"?

Що таке "ануїтет"? Які види ануїтетів Ви знаєте?