3.2. Облік грошових коштів на поточних рахунках банку

Розрахунки підприємства з іншими юридичними та фізичними особами можуть здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій формах. Для проведення безготівкових розрахунків підприємство може відкрити поточний рахунок в банку (в одному банку для однієї валюти тільки один поточний рахунок). Порядок відкриття рахунків регламентовано Інструкцією про відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою постановою НБУ від 12.11.2003 року №492.

Розрахунки грошовими коштами із поточних рахунків у банках можна здійснювати з будь-якими підприємствами, організаціями, установами чи фізичними особами, котрі мають банківські рахунки в Україні або за кордоном. Перекази коштів проводяться електронною поштою, що значно прискорює швидкість розрахунків із контрагентами.

Форми та порядок застосування безготівкових розрахунків регламентовано Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою НБУ від 21.01.2004 року № 22.

Для здійснення безготівкових розрахунків можуть використовуватись такі документи:

платіжне доручення - розрахунковий документ, який містить письмове доручення платника обслуговуючому його банку про списання з рахунку коштів та їх перерахування на рахунок одержувача;

платіжна вимога-доручення - платіжний документ, який складається з двох частин:

верхньої - вимоги одержувача до платника про сплату коштів, нижньої - доручення платника банку перерахувати кошти на рахунок одержувача;

меморіальний ордер - використовується лише банком для списання коштів з рахунку відповідно до рішення суду, виконавчих документів тощо;

розрахунковий чек - документ, який містить розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку-емітента (який видав чек або чекову книжку) сплатити чекодержателю (отримувачу коштів за чеком) зазначену в чеку суму коштів.

Мало поширеною в Україні є акредитивна форма розрахунків.

Акредитив - форма безготівкових розрахунків, при якій банк за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний виконати платіж третій особі (бенефіціару) за доставлені товари (виконані роботи, надані послуги), а також надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

У бухгалтерському обліку грошові кошти на рахунках у банку обліковуються на рахунку 31 "Рахунки в банках", який має такі субрахунки:

"Поточні рахунки в національній валюті";

"Поточні рахунки в іноземній валюті";

"Інші рахунки в банку в національній валюті"

"Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Якщо існує впевненість, що грошовими коштами підприємство не зможе скористатися протягом року для проведення поточних розрахунків, такі активи відносять до складу необоротних. Приводом для цього є визнання грошових засобів як таких, що обмежені у використанні протягом року.

Не можна вільно використовувати грошові кошти у випадку, коли вони є:

компенсаційними залишками по довгострокових кредитах (цей залишок являє собою мінімальну суму коштів, що утримує підприємство на вимогу банку на своєму рахунку як забезпечення договору про надання кредиту);

грошовими коштами на "замороженому" контролюючими органами на невизначений термін рахунку в банку.

Приклад 3.1. Вимогою при отриманні позики підприємством у банку було збереження на рахунку компенсаційного залишку у розмірі 5% від розміру позики. Позика надана банком строком на 5 років у сумі 100000 грн. Розмір компенсаційного залишку у сумі 5000 грн., який не можна вільно використовувати для проведення розрахунків протягом п'яти років, переведено у склад інших необоротних активів. Бухгалтером зроблено наступну проводку: Дт 184 "Інші необоротні активи" - 5000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 5000

Основні   операції   з   надходження   грошових   коштів на розрахунковий рахунок відображаються наступними записами: 1.  Одержано  від покупця виручку за відвантажену продукцію (роботи, послуги)

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" Кт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Одержано аванс від покупця

Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" Одночасно на суму ПДВ Дт 643 "Податкові зобов'язання"

Кт 641 "Розрахунки за податками"

Одержано короткостроковий кредит у банку Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

Одержано безповоротну фінансову допомогу Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

Основні   операції   з   перерахування   грошових   коштів із

розрахункового        рахунку        відображаються наступними

бухгалтерськими записами:

1.         Погашено заборгованість перед постачальником за одержану
продукцію (роботи, послуги)

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Здійснено передоплату постачальнику Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" Одночасно на суму ПДВ Дт 641 "Розрахунки за податками"

Кт 644 "Податковий кредит"

Погашено короткострокову позику банку

Дт 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Сплачено у бюджет податки

Дт 641 "Розрахунки за податками"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Сплачено відрахування на соціальні заходи (за видами) Дт 65 "Розрахунки за страхування"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Виставлено акредитив

Дт 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" На рахунках грошових коштів у іноземній валюті здійснюється

облік іноземної валюти у гривнях (з одночасним позасистемним

обліком у іноземній валюті).

Приклад 3.2. З метою придбання іноземної валюти підприємство перерахувало банку 51500 грн. (10000 дол. за ринковим курсом 5,1 грн./дол.+0,2% збору до Пенсійного фонду + 397 грн. комісійних банку). В обліку операції, пов'язані з придбанням валюти, слід відобразити наступними записами:

Перераховано банку суму для придбання валюти

Дт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 52000 Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 52000

Відображено суму збору до Пенсійного фонду Дт 92 "Адміністративні витрати" - 103

Кт 651 "За пенсійним забезпеченням" - 103

Відображено витрати за комісію банку Дт 92 "Адміністративні витрати" - 397

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 397

Відображено розрахунок з Пенсійним фондом Дт 651 "За пенсійним забезпеченням" - 103

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 103

Відображено розрахунок з банком за комісію Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 397

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 397

Оприбутковано валюту 10000 дол. за курсом 5,1 грн/дол. Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 51000

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 51000

Якщо на дату зарахування іноземної валюти ринковий курс змінився, курсова різниця відноситься до складу операційних доходів або витрат. У бухгалтерському обліку при цьому із рахунком 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" кореспондують рахунки 945 "Втрати від операційної курсової різниці" або 714 "Дохід від операційної курсової різниці".

Облік грошових коштів у іноземній валюті потребує наступної їх переоцінки на дату складання звітності. Тобто 31 березня, 30 червня,

вересня та 31 грудня грошові кошти у іноземній валюті відображаються у балансі за курсом НБУ з одночасним віднесенням курсової різниці на операційні доходи або операційні витрати.

Приклад 3.3.   При складанні фінансової звітності станом на

березня курс НБУ $1 становив 5,0 грн. Відповідно у балансі потрібно показати, що на валютному рахунку знаходиться 50000 грн. ($10000х 5,0 грн.). Курсова різниця 1000 грн. (51000 грн. - 50000 грн.) в бухгалтерському обліку відобразиться записом:

Дт 945 "Втрати від операційної курсової різниці" - 1000 Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"    - 1000

При складанні балансу у наступному кварталі станом на 30 червня курс 1$ у НБУ зріс до 5,2 грн., тому залишок на валютному рахунку у бухгалтерському обліку становитиме 52000 грн. ($10000x5,2 грн.). В цьому випадку курсову різницю 2000 грн.(52000 грн.-50000 грн.) в обліку слід відобразити записом: Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"     - 2000

Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці"    - 2000

При здійсненні операцій, наведених в прикладах 3.2 і 3.3, на рахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" відбудуться такі зміни:

 

Дт    312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» Кт

Сп=0

 

1) 51 000 3) 2000

2) 1000

Обд=53000

Обк=1000

Ск=52000

 

На субрахунках 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" відображаються депозитні рахунки, операції з коштами, які знаходяться в акредитивах, розрахунки чеками, корпоративними картками підприємства та ін.

Наприклад,   відкриття   карткового   рахунку   у   банку слід відобразити бухгалтерським записом: Дт 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті "

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" Використання корпоративної картки підзвітною особою для проведення розрахунків відображається записом: Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами "

Кт 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті "

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі та на рахунках у банку, грошових документів, коштів у дорозі використовують регістри: Журналі 1 (за кредитом рах. 30, 31, 33); Відомість 1.1 (за дебетом рах. 30); Відомість 1.2 (за дебетом рах. 31); Відомість 1.3 (за дебетом рах. 33).