Розділ 3  Після вивчення розділу 3 Ви

повинні знати:

-           які активи належать до ліквідних; Облік грошових     - як ведеться облік грошових коштів

коштів            на поточних рахунках та в касі;

-           як ведеться облік грошових коштів у іноземній валюті; внаслідок чого виникають курсові різниці і як вони відображаються в обліку;

-           чим відрізняються монетарні статті балансу від немонетарних;

в чому полягає вплив часу на вартість грошей;

що таке теперішня і майбутня вартість грошей і який між ними взаємозв'язок;

що таке ануїтет і чим він відрізняється від інших грошових потоків.

До ліквідних активів підприємства відносять грошові кошти, короткострокові векселі одержані, поточні фінансові інвестиції та дебіторську заборгованість. їх облік ведеться на рахунках класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи". Характерною особливістю ліквідних активів є те, що вони забезпечують можливість швидкої сплати зобов'язань. При цьому, з одного боку, збільшення обсягу ліквідних активів підвищує платоспроможність підприємства, з іншого - призводить до скорочення його запасів. Тому в управлінні ліквідними активами постає дилема: прибутковість чи платоспроможність.

Підприємства зберігають грошові кошти в касі та на банківських рахунках у національній та іноземній валютах.

Головними завданнями обліку грошових коштів є:

своєчасне та правильне оформлення первинних документів, що відображають їх рух;

забезпечення ефективного контролю за зберіганням у касі та використанням грошових коштів;

вірне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з обігом грошових коштів підприємства.