АНОТАЦІЯ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАФТИ І ГАЗУ

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

За редакцією В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Київ

"Центр учбової літератури" 2010

УДК 657(075.8) ББК 65.52я73 Ф 59

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-5990 від 23.07.2009)

Рецензенти:

Лазоришин І. Д. - доктор економічних наук, професор завідувач кафедри обліку та аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування);

Данилюк М. О. - доктор економічних наук, професор завідувач кафедри економіки підприємства (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

Біттер О. А. - доктор економічних наук, доцент завідувач кафедри зовнішньоеко­номічної та маркетингової діяльності (Львівський національний аграрний університет).

Авторський колектив: Орлова В. К. - вступ, розд. 1, 5; Костецька Л. А. - розд. 8, 10; Орлів М. С. - розд. 3, 4, 6, 12; Кафка С. М. - розд. 12; Хома С. В. - розд. 2; Гриненько Т. М. - розд. 12; Негрич І. М. - розд. 9; Савчук Т. В. - розд. 11; Коцкулич Т. Я. - розд. 3, 7; Чучук Ю. В. - розд. 7, 8, 10; Турій О. В. - розд. 3, 4, 6.

Ф 59    Фінансовий облік. Навч. посібник. /За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. -2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 510 с.

ISBN 978-966-364-994-8

Навчальний посібник дає можливість забезпечити навчальний процес студентів спе­ціальностей «Облік і аудит» та «Фінанси» із дисциплін «Фінансовий облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Звітність підприємства» та «Фінансова звітність».

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичний матеріал з практич­ними прикладами обліку необоротних активів, грошових коштів та розрахунків із дебі­торами, фінансових інвестицій, запасів, власного капіталу, зобов'язань, доходів і витрат, курсових різниць, операцій у валюті, податку на прибуток, а також наведено порядок складання фінансової звітності підприємства.

Рекомендується для студентів, практикуючих і майбутніх бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, економістів, підприємців і всіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансо­вого обліку та набути навиків формування звітності підприємства.

УДК 657(075.8) ББК 65.52я73

ISBN 978-966-364-994-8       © В.К.Орлова, М.С. Орлів, С.В. Хома, та ін. 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.