Контрольні запитання

Що включають до складу необоротних активів?

Які існують види оцінок вартості необоротних активів?

Що називають основними засобами згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби"?

Які Ви знаєте критерії визначення основних засобів?

Які господарські операції призводять до руху основних засобів?

В   яких   первинних   документах   відображаються   операції з основними засобами?

Що відносять до складу інших необоротних матеріальних активів?

Дайте характеристику рахунків, на яких ведеться облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Що таке нематеріальні активи згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"?

На які групи класифікують нематеріальні активи?

Як   у   бухгалтерському   обліку   відображаються   витрати на утримання основних засобів?

Як ведеться облік витрат на поліпшення стану об'єктів основних засобів?

Розкрийте суть поняття "амортизація".

Які є методи нарахування амортизації, охарактеризуйте коротко кожен з них.

Як ведеться розрахунок амортизаційних відрахувань згідно з чинним законодавством, від чого залежить їх розмір?

16.       Розкрийте особливості проведення переоцінки основних засобів.
17.В результаті яких операцій може відбуватися вибуття основних

засобів? Якими записами вони відображаються у бухгалтерському обліку?

Що таке необоротні активи, утримувані для продажу? Розкрийте особливості відображення операцій з ними.

Які методи амортизації можна застосовувати для нематеріальних активів?

Розкрийте особливості обліку інвестиційної нерухомості.