2.5 Переоцінка основних засобів та нематеріальних

активів

Однією із якісних характеристик фінансових звітів є достовірність. Це означає, що інформація, яка надається у звітах, повинна відображати дійсний стан справ. Це стосується і оцінки активів. Балансова вартість об'єктів необоротних активів, що знаходяться у володінні підприємства, повинна максимально наближено відповідати реальності. Тому залишкову вартість активів підприємство може періодично порівнювати із справедливою, яка визначається ринковою вартістю при існуючому використанні.

Якщо балансова вартість активів на дату балансу істотно (більше, ніж на 10% згідно з листом Міністерства фінансів України від 29.07.2003р. №04230-04108 "Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності") відрізняється від справедливої, то її можна переоцінити.

Підприємство може проводити переоцінку нематеріальних активів, для яких існує активний ринок.

Активний ринок згідно з П(С)БО _ ринок на якому предмети, що продаються та купуються є однорідними, у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців та інформація про ринкові ціни на якому є загальнодоступною.

Важливо зазначити, що, якщо переоцінюється один об'єкт необоротних активів, то необхідно переоцінити і всю групу, до якої він належить. Під групою розуміють сукупність активів, однакових за функціональним призначенням, тобто тих об'єктів, які обліковуються на одному і тому ж самому субрахунку.

Якщо справедлива вартість перевищує балансову (залишкову), має місце дооцінка активів. Дооцінка відображається за кредитом рахунку 423 "Дооцінка активів" у сумі збільшення первісної вартості об'єкта необоротних активів, що переоцінюється, і за дебетом цього ж рахунку у сумі дооцінки накопиченої амортизації.

Сума уцінки балансової вартості активу, тобто перевищення балансової (залишкової) вартості над справедливою, визначається як витрати звітного періоду і відображається за дебетом рахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій".

Якщо проведенню дооцінки вартості необоротних активів передувала в минулому уцінка, то сума дооцінки первісної вартості зменшується на суму раніше здійсненої уцінки, яка в свою чергу визначається як дохід і відображається за кредитом рахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

Якщо результатом попередньої переоцінки була дооцінка, то наступна уцінка зменшується на суму попередньої дооцінки цього ж активу і відображається за дебетом рахунку 423 "Дооцінка активів".

Таким чином, балансова вартість об'єктів необоротних активів після переоцінки відповідатиме справедливій вартості. Для розрахунку переоціненої накопиченої амортизації і первісної вартості необхідно розрахувати індекс переоцінки:

т       _ Справедлив а вартість активу

переоц            п •

Залишкова вартість а ктиву Тоді переоцінена сума амортизації і первісна вартість активу становитимуть відповідно:

Сума амортизації після переоц = І переоц амортизація до переоц

Первісна вартість


після переоц


: І переоцхПервісна вартість


до переоц

Облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку схематично представлено на рисунку 2.3.


п;=г

Цт 423 Кт 10, 12

 

Кт 10, 12


-яг* ЦКт т1 01,31 2

Кт 423

 

Рис. 2.3 - Облік переоцінки основних засобів і нематеріальних

активів

Розглянемо на прикладі облік переоцінки активів.

Приклад 2.17. На дату проведення першої переоцінки первісна вартість споруди становила 25 000 грн., балансова вартість - 7 000 грн., а справедлива вартість за результатами експертної оцінки склала 7 840 грн. На дату проведення другої переоцінки сума зносу становила 21 000 грн., а справедлива вартість активу - 5 880 грн.

Розглянемо зміни вартості споруди і як вони відображатимуться на рахунках бухгалтерського обліку.

Отже, результатом першої переоцінки була дооцінка балансової вартості споруди на 840 грн., другої - уцінка залишкової (балансової) вартості на 1 120 грн.

Переоцінка об'єкта основних засобів відображається записами:

На дату першої переоцінки:

Відображено дооцінку первісної вартості споруди Дт 103 "Будівлі і споруди" - 3000

Кт 423 "Дооцінка активів" - 3000

Відображено дооцінку амортизації Дт 423 "Дооцінка активів" - 2160

Кт 131 "Знос основних засобів" - 2160 На дату другої переоцінки:

Відображено зменшення додаткового капіталу на суму уцінки балансової вартості в межах попередньої дооцінки

Дт 423 "Дооцінка активів" - 840 Кт 103 "Будівлі і споруди" - 840

Віднесено на витрати решту суми уцінки

Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" - 280 Кт 103 "Будівлі і споруди" - 280

Відображено уцінку амортизації

Дт 131 "Знос основних засобів" - 3360 Кт 103 "Будівлі і споруди" - 3360

Так як на момент другої переоцінки вартості активу була проведена дооцінка на 840 грн., то на цю суму буде зменшено величину додаткового капіталу, а решту суми уцінки (1120 - 840 = 280 грн.) слід віднести на витрати звітного періоду.

Приклад 2.18. Підприємство придбало устаткування у 2005 році за 3000 грн., строк експлуатації 10 років. До даного об'єкта основних засобів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, ліквідаційна вартість прирівняна до нуля. У результаті проведення експертної оцінки встановлено справедливу вартість активу:    на 31.12.2006 - 2295 грн.

на 31.12.2007 - 2570 грн.

Оскільки строк експлуатації устаткування 10 років, то амортизація за 2006 рік до першої переоцінки становитиме 3000х10%=300 грн.

Переоцінка вартості устаткування станом на 31.12.2006 призвела до уцінки активу з індексом переоцінки 0,85:

Іпереоц=2295:2700=0,85

Амортизація (після переоцінки) = 0,85x300=255 грн. Первісна вартість (після переоцінки) = 0,85х3000=2550 грн. (або 2295+255=2550 грн.)


Накопичена амортизація до другої переоцінки: 255+2550х10%=510 грн.

Переоцінка станом на 31.12.2007р. збільшила вартість обладнання на 663 грн., але так як результат попередньої уцінки балансової вартості було визначено як втрати, а сума наступної дооцінки перевищує його, то величина раніше проведеної уцінки (405 грн.) буде іншим доходом від звичайної діяльності підприємства у даному звітному періоді, а сума перевищення зміни первісної вартості над нею (663-405=258 грн.) збільшить величину додаткового капіталу.

Покажемо, якими записами будуть відображені операції зміни вартості активу.

Проведення першої переоцінки:

Відображено уцінку балансової вартості

Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" - 405 Кт 104 "Машини і обладнання"- 405

Відображено уцінку амортизації Дт 131"Знос основних засобів" - 45

Кт 104 "Машини і обладнання" - 45 Проведення другої переоцінки:

Віднесено на дохід сума попередньої уцінки Дт 104 "Машини і обладнання" - 405

Кт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - 405

Відображено дооцінку первісної вартості Дт 104 "Машини і обладнання" - 258

Кт 423 "Дооцінка активів" - 258

Відображено дооцінку амортизації Дт 423 "Дооцінка активів" - 133

Кт 131 "Знос основних засобів" - 133

Необхідно додати, що на момент списання активу з балансу підприємства, сума його дооцінки, що відображена за кредитом рахунку 423 "Дооцінка активів" визначається як прибуток і записується у кредит рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта необоротних активів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта необоротних активів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі додаткового капіталу.