БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Основна література:

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ХІУ

Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. N 168/97-ВР

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. №283/97- ВР

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004р. № 22

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.1999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03. 1999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03. 1999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03. 1999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.

1999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене Наказом Мінфіну № 137 від 28.05. 1999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Мінфіну № 92 від 27.04.2000р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене Наказом Мінфіну № 242 від 18.10. 1999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене Наказом Мінфіну № 246 від 20.10. 1999р.

"5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "0 "Дебіторська заборгованість"; затверджене Наказом Мінфіну № 237 від 08."0. "999р.

"6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "" "Зобов'язання" затверджене Наказом Мінфіну N 20 від 3".0".2000р.

"7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "2 "Фінансові інвестиціi'", затверджене Наказом Мінфіну № 9" від 26.04.2000р.

"8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "3 "Фінансові інструменти"-  затверджене  Наказом  Мінфіну  №  .. 9 від

.0."".200"р.

"9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "4 "Оренда" затверджене Наказом Мінфіну № "8" від 28.07.2000р.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ". "Дохід"-затверджене Наказом Мінфіну № 290 від 29."". "999р.

2". Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "6 "Витрати" затверджене Наказом Мінфіну № ."8 від ."."2. "999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "7 "Податок на прибуток"   затверджене   Наказом   Мінфіну   №   353 від

28."2.2000р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "8 "Будівельні контракти"- затверджене Наказом Мінфіну № 20. від 28.04.200"р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "9 "Об'єднання підприємств" затверджене Наказом Мінфіну № "63 від 07.07.99

2.. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" затверджене Наказом Мінфіну № "76 від 30.07. "999р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2" "Вплив змін валютних курсів" затверджене Наказом Мінфіну N "93 від

"0.08.2000р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфлящї" затверджене Наказом Мінфіну № "47 від 28.02.2002р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"; затверджене Наказом Мінфіну № 303 від "8.06.200"р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"- затверджене Наказом Мінфіну № 344 від "6.07.200"р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджене Наказом Мінфіну № 39 від 25.02.2000р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затверджене Наказом Мінфіну № 601 від 28.10.2003р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затверджене Наказом Мінфіну № 617 від 07.11.2003р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затверджене Наказом Мінфіну № 817 від 24.12.2004р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене Наказом Мінфіну № 412

від 19.05.2005р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затверджене Наказом Мінфіну № 790 від 18.11.2005р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затверджене Наказом Мінфіну № 415 від 28.04.2006р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість",   затверджене  Наказом  Мінфіну  №   779 від

02.07.2007р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", затверджене Наказом Мінфіну № 1090 від 26.08.2008р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затверджене Наказом Мінфіну № 1577 від 30.12.2008р.

Положення проведення касових операцій у національній валюті в  Україні,   затверджене  Постановою  Правління  НБУ від

15.12.2004 № 637р.

Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Алерта, 2008. - 925 с.

Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник для студ. вищ. навч. Закл. / Голов С.Ф. - К.: Лібра, 2005. - 976с.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 528с.

44.       Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. -
К.: Вид. центр «Академія», 2007. - 704с.

Додаткова література:

Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2007. - 288с.

Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навч. посіб. / Партин Г.О. - JL: Магнолія плюс, 2006. -

264с.

Бухгалтерський облік: збірник систематизованого законодавства / Кавторєва Я. - 11-е вид., переробл. і доп. - X.:

Фактор, 2007. - 672с.

Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник. За ред. Р.Л.Хомяка, В.І.Лемішовського. - 7-ме вид., доп. і перероб. -Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-захід», 2008. - 1224с.

Гавриловська Л.М., Ларіонова А.С. Фінансовий облік - 1: Навч.-метод. посібник. - К.: КНЕУ, 2006. — 320с.

Гольцова С.М., Плікус І.И. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - Суми: Університетська книга, 2006. - 255с.

Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.:

Кондор, 2005. - 504с.

Орлова В.К. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - Івано-Франківськ, видавництво ІФНТУНГ, 2005. - 160 с.

Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навч. посіб. для дистанц. навч., для студ. ВНЗ. - К.: Університет «Україна»,

2007. - 453с.

Фінансовий облік: Навч. посіб. / О.П. Скирпан, М.С. Палюх; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2008. - 407 с.