3.2. ФОРМУВАННЯ І РОЗРАХУНОК

ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКУ

Прибуток (збиток) є результатом фінансово-господарської діяльності підприємства. Він свідчить про приріст (зменшення) 

и О

(0


власного капіталу підприємства, отриманого у результаті фінан­сово-господарської діяльності.

У фінансовому обліку в першу чергу визначається валовий прибуток як різниця між виручкою від реалізації продукції і со­бівартістю проданих товарів, робіт, послуг. Валовий прибуток використовується для покриття комерційних і управлінських витрат.

Прибуток до оподаткування визначається з урахуванням сальдо інших доходів і витрат (що включають операційні і поза­реалізаційні витрати). Після визначення відкладених податко­вих активів і зобов'язань розраховується поточний податок на прибуток і чистий прибуток підприємства.

Аналіз фінансових результатів включає оцінку таких показ­ників прибутку: валового, прибутку від реалізації, прибутку до оподаткування, чистого прибутку підприємства.

Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або зби­ток) складається з фінансового результату від звичайних видів діяльності, а також інших доходів і витрат.

Блок-схема формування чистого прибутку (збитку), базова­на на показниках «Звіту про фінансові результати», наведено на рис. 3.2.

Показник чистого прибутку — один з найбільш важливих показників фінансової звітності. Він відображає фінансові ре­зультати діяльності підприємства: на його основі формуються різні рейтинги і розрахунки фінансових аналітиків; від його ве­личини залежать курси акцій компаній і величина дивідендів, що виплачуються за акціями.

 

Питання для самоконтролю

Як визначається валовий прибуток?

Оцінку яких показників прибутку включає аналіз фінансо­вих результатів?