ТЕМА 3 3.1. ПРИБУТОК ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство — первинна ланка економіки. Сукупність підприємств утворює основу багаторівневої піраміди, на верхівці якої — державні органи, що формують бюджети країни, податкову політику, програми розвитку національної економіки.

Функціонування підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю приносити прибуток. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим фактором стимулювання виробни­чо-господарської діяльності підприємства і створює фінансову основу для його розширення, задоволення соціальних і матері­альних потреб трудового колективу. Прибуток є найважливішим узагальнюючим показником в системі оцінних показників ефек­тивності виробничої, комерційної і фінансової діяльності підприєм­ства.

Прибуток — це чистий доход бізнесмена на вкладений капі­тал, винагороду за ризик підприємницької діяльності, що є різни­цею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення своєї діяльності.

Підприємство повинне працювати так, щоб забезпечувати необхідний рівень прибутку, а це означає, що прибуток є:

основним внутрішнім джерелом поточного і перспектив­ного розвитку підприємства;

найважливішою передумовою зростання ринкової вартості підприємства;

індикатором кредитоспроможності підприємства;

головним мотивом власника, оскільки він є ініціатором і організатором зростання капіталу і розвитку бізнесу;


показником конкурентоспроможності за наявності ста­більного і стійкого рівня прибутку;

гарантом виконання підприємством своїх зобов'язань пе­ред державою, джерелом задоволення соціальних потреб сус­пільства.

Класифікацію прибутку наведено на рис. 3.1.

Головною метою управління прибутком є максимізація доб­робуту власників в поточному і перспективному періоді.

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяль­ності підприємства є:

оцінка динаміки абсолютних показників фінансових ре­зультатів (прибутку і рентабельності);

визначення напряму і розміру впливу окремих факторів на суму прибутки і рівень рентабельності;

виявлення і оцінка можливих резервів зростання прибут­ку і рентабельності;

аналіз порогу прибутку.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства вклю­чає такі основні елементи дослідження:

зміна кожного показника за аналізований поточний пе­ріод («горизонтальний аналіз» показників фінансових результатів за звітний період);

дослідження структури відповідних показників і їх зміни («вертикальний аналіз» показників);

зміна показників фінансових результатів за звітний період («трендовий аналіз» показників).

Питання для самоконтролю

Дайте поняття прибутку.

Що означає для підприємства достатній рівень прибутку?

Які основні класифікаційні ознаки групування прибутку?

Перерахуєте види прибутку, створюваного на підприємстві.

Назвіть основну мету управління прибутком.

Які елементи дослідження включає фінансовий аналіз ре­зультатів діяльності підприємства?