2.2. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Джерелом інформації для аналізу фінансового стану слугу­ють бухгалтерський баланс і додатки до нього, статистична і опе­ративна звітність. Бухгалтерська звітність є системою показників, що відображають майнове і фінансове становище підприємства на звітну дату, а також фінансові результати його діяльності за звітний період.

У табл. 2.1 наводяться форми фінансової звітності (повний перелік чинних П(С)БО подано в дод., табл. 1, а МСБО — в дод., табл. 2, 3).

Таблиця 2.1

Форми фінансової звітності

 

Назва звіту

Інформація, яка знаходиться у звіті

П(С)БО

Баланс (форма 1)

Стан активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства на певну дату

№ 2

Звіт про фінансові результати (форма 2)

Доходи, витрати, прибутку і збитки від діяльності підприємства за звітний період

№ 3

Звіт про рух коштів (форма 3)

Зміни, що відбуваються в коштах підприємства в результаті операцій­ній, інвестиційній і фінансовій діяльності за звітний період

№ 4

Звіт про власний капітал (форма 4)

Зміни у складі власного капіталу підприємства за звітний період

№ 5

Примітки до фінансових звітів (форма 5)

Детальніша інформація про фінансовий стан і діяльність підприємства, відображена в балансі і звіті про фінансові результати

Наказ Мінфіну № 602 від 28.10.2003 р.

Фінансові звіти є структурованим відображенням фінансо­вого стану, результатів діяльності і грошових потоків підприєм­ства з метою забезпечення інформацією широкого кола корис­тувачів для прийняття економічних рішень.


Кожен компонент фінансових звітів має своє призначення (рис. 2.1).

 

Фінансовий стан

 

 

 


Кожен компонент фінансових звітів повинен бути чітко іден­тифікований. Крім того, необхідно відображати і повторювати там, де це необхідно для розуміння поданої інформації, таке:

назва або інші ідентифікаційні ознаки звітуючого підприєм­ства;

охоплення фінансовими звітами одного підприємство або групи підприємств;

дату балансу або період, за який складено фінансові звіти, залежно від того, що доречніше для відповідного компонента фінансових звітів;

валюта звітів;

рівень точності, який використовувався для наведення цифрових даних у фінансовій звітності.

 

Питання для самоконтролю

Назвіть основні форми документів фінансової звітності і наведіть їх коротку характеристику.

Які елементи необхідно враховувати як важливий компо­нент фінансових звітів?

2.2.1. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

У балансі подано кінцеві результати всіх фінансових рішень, які приймалися керівництвом підприємства впродовж звітного періоду. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на певний момент часу (зазвичай на кінець року або кварталу).

Схемний укрупнений баланс підприємства згідно з П(С)БО наведено в табл. 2.2. Повну форму балансу і методику розрахун­ку подано в табл. 2.3.


Таблиця 2.2

Активи балансу складаються з трьох розділів. Поділ статей I і II розділів умовно можна здійснити за ознакою тривалості обо­роту і перенесення своєї вартості на готову продукцію. Активи, використовувані підприємством протягом тривалого періоду (більш за один рік або один операційний цикл) і що переносять свою вартість частинами, враховуються в першому розділі ба­лансу. Усі інші активи, призначені для реалізації або викорис­тання протягом короткого періоду (менше одного року або од­ного операційного циклу) і що переносять свою вартість за один оборот повністю, відображаються в другому розділі.

У розділі III «Витрати майбутніх періодів» представлено активи, які призначені на певні витрати або внаслідок певних умов ще не можуть кваліфікуватися як повноцінні витрати. На­приклад, авансові оплати за послуги, які підприємство ще не використало в звітному періоді (оплата річного внеску за стра­хування автомобілів, вартість попередньої оплати періодичних видань та ін.).

Пасиви балансу складаються з п'яти розділів. У розділі I «Власний капітал» згруповано статті балансу, в яких наведено вартість внесків власників в капітал підприємства. У цьому розділі також подано суми, на які було проведено дооцінки не­оборотних активів і інші фінансові дані, що впливають на ве­личину капіталу підприємства. Важливою статтею, що належить до цього розділу, є «Нерозподілений прибуток (непокритий


збиток)». У цьому розділі балансу відображається накопичена сума прибутку або видатків підприємства за весь період його діяльності.

Розділ II пасиву «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» містить інформацію про наявність у звітному періоді майбутніх витрат і платежів, величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх прогнозних оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування, отримані з влас­них коштів, а також інших джерел.

Розділ III «Довгострокові зобов'язання» відображає довгос­трокові кредити банків, відстрочені податкові платежі та інші зобов'язання, термін погашення яких більше дванадцяти місяців з моменту складання балансу.

Розділ IV «Поточні зобов'язання» визначає заборгованість, яку необхідно погасити протягом одного року. Сюди включа­ються короткострокові кредити банків, кредиторська заборго­ваність за товари, роботи і послуги та інші поточні зобов'язання за різними розрахунками.

До розділу V «Доходи майбутніх періодів» включаються до­ходи, отримані впродовж поточного або попередніх періодів, або які належать до майбутніх звітних періодів.

Основу балансу становить класичне балансове рівняння:

Активи = Зобов'язання + Власний капітал. (2Л)

Відповідно до МСБО 1 форма балансу має включати, як мінімум, рядки з такими показниками:

основні засоби;

нематеріальні активи;

фінансові активи (за винятком сум інвестицій, які врахо­вуються за методом участі в капіталі, торгової і іншої дебіторсь­кої заборгованості, грошових коштів і їх еквівалентів);

інвестиції, які враховуються за методом участі в капіталі;

запаси;

торгова і інша дебіторська заборгованість;

грошові кошти та їх еквіваленти;

торгова і інша кредиторська заборгованість;

податкові зобов'язання і активи, згідно з вимогами МСБО 12 «Податки на прибуток»;

резерви;

довгострокова заборгованість, на яку нараховуються відсотки;

частка меншості;

випущений капітал і резерви.

Додаткові рядки, заголовки і проміжні підсумки слід додати до форми балансу, якщо це потрібно МСБО або якщо це дозво­лить правдивіше відобразити фінансовий стан підприємства.

Баланс може мати горизонтальну форму (у вигляді двосто­ронньої таблиці), яку наведено в табл. 2.2 або вертикальну фор­му, подано в табл. 2.3 і 2.4.
У табл. 2.5 наведено форму балансу, використовувану, на­приклад, польськими підприємствами2.

 

Форма балансу, використовувана польськими підприємствами (окрім банків і страхових компаній)Питання для самоконтролю

З яких груп статей згідно з П(С)БО складається укрупне­ний баланс підприємства?

Розкрийте зміст статей активу балансу.

Розкрийте зміст статей пасиву балансу.

Опишіть класичне балансове рівняння, що становить його основу.

 

2.2.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Звіт про фінансові результати надає користувачам дані про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства протягом звітного періоду. Згідно із стандартам П(С)БО він скла­дається з трьох розділів:

I.          Фінансові результати.

Елементи операційних витрат.

Розрахунок показників прибутковості акцій.

Звичайні

 

 

Операційні

Фінансові


Повну форму звіту наведено в табл. 2.6. На рис. 2.2 подано схему групування доходів і витрат у звіті про фінансові резуль­тати.

Таблиця 2.6

Звіт про фінансові результати (форма 2) (згідно зі стандартами П(С)БО) I. Фінансові результати

 

Стаття

Код рядка

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

Податок на додану вартість

015

 

 

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші відрахування з доходу

030

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

= 010 - 015 - 020 - 025 - 030

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

 

 

Валова:

прибуток

050

= 035 - 040, якщо результат додатний

збиток

055

якщо результат від'ємний

Інші операційні доходи

060

 

Адміністративні витрати

070

 

Витрати на збут

080

 

Інші операційні витрати

090

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

= 050 або 055 + 060 -070 - 080 - 090, якщо

прибуток

100

результат додатний

збиток

105

якщо результат від'ємний

Доходи від участі в капіталі

110

 

Інші фінансові доходи

120

 

Інші доходи

130

 

Фінансові витрати

140

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

Інші втрати

160

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

= 100 або 105 + 110 + 120 + 130 - 140 - 150 -

прибуток

170

160, якщо результат додатний

збиток

175

якщо результат

 

 

від'ємний

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 Найбільший інтерес для користувачів становить аналіз роз­ділу I «Фінансові результати». Основна формула для розрахунку чистого прибутку виглядає таким чином:

Доходи — Витрати — Податок на прибуток =

= Чистий прибуток (збиток).           ( . )

У розділі I звіту про фінансові результати всі доходи і вит­рати підприємства групуються як операційні і фінансові. Як пра­вило, найбільшу частину доходів підприємство отримує від опе­раційної діяльності, тому користувачам під час аналізу звітності найбільшу увагу слід приділяти операційним показникам.

У звіті фінансовий результат від операційної і фінансової діяльності виводиться сумарно — це прибуток або збиток від зви­чайної діяльності.

Надзвичайними для підприємства є дії або операції, які не очікуються для повторення з певною періодичністю. Наприк­лад, збитки від стихійних лих, пожежі, техногенних катастроф та ін.

У розділі II «Елементи операційних витрат» указуються відповідні елементи операційних витрат, які здійснило підприєм­ство в процесі своєї операційної діяльності впродовж звітного періоду. Із загальної суми витрат віднімається внутрішній обо­рот, тобто ті витрати, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої самим підприємством. Аналіз цих витрат дозволяє зробити попередній висновок про основні скла­дові собівартості.

Розділ III звіту «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюють тільки акціонерні товариства. У цьому розділі наво­дяться дані про кількість простих акцій, суму чистого доходу (збитку), розрахованого на одну просту акцію, і суму дивідендів на одну просту акцію.

У табл. 2.7 наведено форму звіту про фінансові результати відповідно до вимог МСБО 1. Необхідно відзначити, що згідно з стандартами МСБО цей звіт має назву «Звіт про прибутки і збит­ки».

Звіт про прибутки і збитки повинен містити, як мінімум, рядки, які відображають такі показники:

доход;

фінансові витрати;

частка в прибутках і збитках асоційованих і спільних підприємств, інвестиції в які враховуються за методом участі в капіталі;


прибуток або збиток до оподаткування, визнаний до ви­рахування активів або погашення зобов'язань з діяльності, що припиняється;

витрати з податку на прибуток;

прибуток або збиток.

Такі статті повинні бути розкриті у формі звіту про прибут­ки і збитки як розподіл прибули або збитку за період:

прибуток або збиток, який належить міноритаріям;

прибуток або збиток, які належать власникам материнсь­кого підприємства.

Підприємство повинне розкривати у звіті про прибутки і збитки також показники прибутку на акцію, розраховані за при­бутками або збитками від продовжуваної діяльності, що нале­жать власникам материнського підприємства, а також за при­бутками і збитками періоду, що належать власниках материнсь­кого підприємства, для кожного класу простих акцій, в яких є різні права на частку в прибутку цього періоду.

Підприємству слід подавати аналіз витрат, використовуючи їх класифікацію за характером або функціями на підприємстві у звіті про прибутки і збитки або в примітках до звіту про прибут­ки і збитках. Вибір методу аналізу витрат — за їх характером або функцією (собівартістю реалізації) залежить від історичних і га­лузевих факторів, а також від характеру підприємства.

Додаткові статті, заголовки, проміжні суми слід подавати у звіті про прибутки і збитки, якщо це не потрібно МСБО або коли таке подання необхідне для правдивого відображення фінан­сової діяльності підприємства.

Можливі формати звіту про прибутки і збитки наведено в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Форми звіту про прибутки і збитки (відповідно до стандартів МСБО)

 

Метод класифікації витрат за їх характером

Метод функціональної класифікації витрат, або «собівартості реалізації»

 

Звітний рік

 

Звітний рік

Доход

 

X

Доход

 

X

Інші доходи

 

X

Собівартість реалізації

 

(X)

Зміна запасів готовій продукції і незавершеного виробництва

X

 

Валовий прибуток

 

X

 

 

 

Інші доходи

 

X

Використані сировина і матеріали

X

 

Витрати на збут

 

(X)

Витрати на амортизацію

X

 

Адміністративні витрати

 

(X)

 

 

 

Інші витрати

 

(X)

Витрати виплати працівникам

X

 

 

 

 

Інші витрати

X

 

 

 

 

Всього витрат

 

(X)

 

 

 

Прибуток

 

X

Прибуток

 

X

 

Підприємство, яке класифікує витрати за їх функціональ­ним призначенням, повинне розкривати додаткову інформацію про характер цих витрат, включаючи амортизацію і витрати на виплати працівникам.

Відповідно до цих підходів в польському бухгалтерському обліку використовується два варіанти звіту про прибутки і збит­ки. У табл. 2.9 наведено звіт про прибутки і збитки, заснований на методиці класифікації витрат за їх характером.

У табл. 2.10 наведено звіт про прибутки і збитки, заснова­ний на функціональній класифікації витрат.

 

Питання для самоконтролю

З яких розділів складається звіт про фінансові результати?

Як виглядає основна формула для розрахунку чистого при­бутку?

Які показники повинен містити звіт про прибутки і збитки?


 

 

Подпись:


Продовження табл. 2.9


и со

І І/узІ»; ;«; хіт/?',:.;. :::?.?:ІІх.;;::.:и«Ау?;І:'. ЇХ-учЛі'я : Йуст

:::: їжа .

їх:~£.ї. ™::яхт:і™Жі:»»у;.Г: ї.ХушіШ

,'У ,

II К о я / І.у Г: ~ "і.'"■ » III ■ ■. ■ 

и


о


 

■о

о


 

 

Подпись:


2.2.3. ЗВІТ ПРО РУХ КОШТІВ

Цю форму було включено до складу фінансової звітності тільки з 2000 р. після ухвалення Україною національних поло­жень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Термін «рух грошових коштів» (cash flow) використовується для визначення загальної величини чистого прибутку і виклю­чення з її складу операцій, за якими не стоїть реальне отриман­ня коштів. Типовим прикладом негрошових витрат є амортиза­ція, яка згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку змен­шує вартість необоротних активів. У табл. 2.11 наведено перелік можливих операцій, що призводять до припливу і відтоку гро­шових коштів з підприємства. Повну форму звіту про рух гро­шових коштів згідно з П(С)БО подано в табл. 2.12.

Таблиця 2.11

Таким чином, залишок грошових коштів у більшості ви­падків не дорівнює чистому прибутку підприємства. Звіт про рух коштів, власне кажучи, і «зв'язує» величину прибутку (збитку) з надходженням і витрачанням грошей. Цей звіт готується на ос­нові балансу і звіту про фінансові результати підприємства. Вис­новки з розкриття інформації в цьому звіті регулюються П(С)БО 4. У звіті наводяться суми надходжень і витрат, що виникають в результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Операційна діяльність є основною діяльністю підприємства (наприклад, виробництво і реалізація продукції). Вона пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції, що і є метою ство­рення підприємства і забезпечує основну частку його доходів.

Прикладами руху грошових коштів від операційної діяль­ності можуть бути:
надходження грошових коштів від реалізації товарів і на­дання послуг;

надходження у вигляді роялті, авторських гонорарів, комі­сійних, а також інші надходження;

виплати грошових коштів постачальникам товарів і по­слуг;

виплати грошових коштів працівникам, а також виплати за їх дорученням;

надходження і виплати грошових коштів страховою ком­панією у вигляді премій, претензій, ануїтетів і інших видів стра­хової допомоги;

виплати грошових коштів або компенсація податку на прибуток, якщо вони безпосередньо належать до фінансової або інвестиційної діяльності;

надходження і виплати грошових коштів в рамках кон­трактів, укладених з ділерськими або торговими цілями.

Інвестиційна діяльність — це придбання основних фондів і нематеріальних активів, надходження коштів від продажу основ­них фондів і фінансових інвестицій, отримання дивідендів і відсотків та інші платежі.

Прикладами руху грошових коштів від інвестиційної діяль­ності можуть бути:

виплати грошових коштів для придбання (надходження від реалізації) основних засобів, нематеріальних активів і інших довгострокових активів. Ці виплати включають також ті, які по-в' язані з капіталізованими витратами на розробку і будівництво основних засобів власними силами підприємства;

виплати коштів для придбання (надходження від реалі­зації) власного капіталу або боргових інструментів інших підприємств, а також паїв у спільних підприємствах (окрім вип­лат на придбання інструментів, які визнаються еквівалентами грошових коштів або вираховуються з ділерськими або торгови­ми цілями);

аванси в грошових коштах і позики (окрім авансів і позик фінансових установ), надані третім особам;

надходження грошових коштів від повернення авансів і позик (окрім авансів і позик фінансових установ), наданих третім особам;

виплати (надходження) за ф'ючерсними і форвардними контрактами, опціонами і контрактами «своп», крім випадків, коли дані контракти укладаються з ділерською або торговою ме­тою або виплати за ними класифікуються як фінансова діяльність.

Фінансова діяльність — це операції, що приводять до зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства (емісія акцій, отримання і погашення банківських кредитів, вип­лата дивідендів та інші надходження і платежі).

Прикладами руху грошових коштів від фінансової діяльності можуть бути:

надходження грошових коштів від випуску акцій або інших інструментів власного капіталу;

виплати грошових коштів власникам для придбання або викупу раніше випущених акцій підприємства;

надходження грошових коштів від випуску незабезпече-них боргових зобов'язань, позик, векселів, облігацій, іпотек, а також інших коротко- або довгострокових запозичень;

виплати грошових коштів для погашення позик;

виплати грошових коштів орендарем для зменшення існу­ючої заборгованості, пов'язаної з фінансовою орендою.

На рис. 2.3 наведено методику визначення чистого грошо­вого потоку на основі двох основних способів розрахунку: пря­мого і непрямого. Кошти включають готівку в касі і депозити до запитання. Еквіваленти коштів — це короткострокові висо-коліквідні інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми гро­шових коштів і для яких характерний незначний ризик зміни вартості.


Рух грошових потоків від

інвестиційної діяльності

Рух грошових потоків від фінансової діяльності

 

Рис. 2.3. Методика визначення чистого грошового потоку

Схематично подання форми звіту про рух коштів виглядає таким чином3:

I. Грошовий потік в результаті операційної діяльності:

3Михайлюк О. Як читати і аналізувати фінансову звітность. — К.: Міжнародна Фінансова Корпорація, 2004.

*Збільшення величини оборотних активів означає відтік коштів, наприклад, купівля матеріалів — витрачання коштів; збільшення зобов'я­зань, навпаки, означає приплив коштів.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування + Коригування на амортизацію необоротних активів +/— Зменшення (збільшення) оборотних активів* +/— Збільшення (зменшення) по­точних зобов'язань = Чистий грошовий потік від операційної діяль­ності (1).

Грошовий потік в результаті інвестиційної діяльності:

Надходження від реалізації фінансових інвестицій необорот­них активів — Придбання фінансових інвестицій, активів; інші пла­тежі = Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності (2).

Грошовий потік в результаті фінансової діяльності: Надходженнявласного капіталу, позик — Виплата дивідендів,

погашення позик = Чистий грошовий потік від фінансової діяль­ності (3).

Чистий грошовий потік = (1) + (2) + (3).

Залишок коштів на початок періоду + Чистий грошовий потік = Залишок засобів на кінець періоду.

Взаємозв'язок балансу із звітом про рух грошових коштів подано на рис. 2.2.


У табл. 2.13 подано форми звіту про рух коштів прямим і непрямим методами. Принцип розрахунку чистого грошового потоку прямим методом ґрунтується на розкритті інформації про основні класи валових надходжень і валових виплат грошових коштів, а відповідно, до непрямого методу — чистий прибуток або збиток коректується згідно з впливом операцій негрошового характеру, будь-яких відрахувань або нарахувань минулих або майбутніх надходжень або виплат грошових коштів, а також ста­тей доходів або витрат, пов'язаних з потоком грошових коштів від інвестиційної або фінансової діяльності.

У табл. 2.14 і 2.15 наведено форми звіту про рух коштів, які базуються на прямому і непрямому методах, вживані в бухгал­терському обліку Польщі.

 

Питання для самоконтролю

З якою метою використовується термін «рух грошових коштів» (cash flow)?

Які операції згідно з П(С)БО включаються до повної форми звіту про рух грошових коштів?

Що являє собою операційна діяльність підприємства?

У чому полягає інвестиційна діяльність підприємства?

Наведіть приклади руху грошових коштів від інвестиційної діяльності.

Дайте характеристику поняттю «інвестиційна діяльність підприємства».

Наведіть приклади руху грошових коштів від інвестиційної діяльності.

Дайте характеристику фінансової діяльності підприємства.

Наведіть алгоритм методики визначення чистого грошово­го потоку.

 

2.2.4. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Форма 4 розкриває інформацію про зміни у складі власно­го капіталу підприємства впродовж звітного періоду (загальні висновки щодо розкриття змісту статей у звіті визначаються П(С)БО 5). Загальні зміни власного капіталу відображаються в розділі 1 пасиву балансу. Звіт про власний капітал тільки повто­рює ці зміни, відображає їх детальніше і пояснює причину їх виникнення. Форму звіту про власний капітал згідно з П(С)БО наведено в табл. 2.16.

Зміни, які відбувалися у власному капіталі впродовж звітного періоду, відображаються в розрізі його складових: статутному, пайовому, додатковому, резервному, неоплаченому, вилученому капіталі і нерозподіленому прибутку.

Використання чистого прибутку і власного капіталу відоб­ражаються у звіті про власний капітал, де вказуються суми, вип-


 

 

Подпись:З) Ш "30Ж0Ґ.£/уіі ' у,£™.Ш',$Я.Я."
///-,/      " / і,

£:-,„Во:о 0¥/уе'"

' :.-~?,-®п:ущ Ж

• //-ус'"

о-гх "У.аа/.ошуа" г^ушеш '.гшїуа -

            /л*--'у №у    ^   ^ ^     ї„. ї„     о^,       ^          ,

С ? - / о -з •' ушу І " О І. '< 6     '3 ' 0 " ' ^ / ~ у С


 

 

Подпись:


Непрямий метод заповнення звіту про рух грошових коштів (Польща)

....... .■


 

ЦІ

го

 

и

О ы


 

 

Подпись: 

 

 

 

 

Подпись:

 

 

 

 

Подпись:

 

 

 


З,   *    у          " 1

■ Ж :: у й/1/

:::: щіґл-

ш(гл   ] а ■ у

2 :.Уушіа-іу      о і*у?>'гґ„у ™г.-/ос/ //

■     ■ ■        . .ж ■     »уЕ    : ж

■.у/...,.?,.. :»£/'г/-„,/у8'<„, / §?>'г',,у'саіу і. // і

/           1 "■/

/ 1
• •   п   /        - и й/'ог.8'™в„,

У '..■'<■.■:'

::■ У    ' і        

Ж ЖЖ іЖЖЖЖЖ


| 'її , 'З/ у


Подпись:лачені власникам (дивіденди), спрямовані на поповнення ста­тутного фонду підприємства або відраховані в резервний капі­тал. У цьому звіті також відображаються суми, на які проводила­ся дооцінка (зниження ціни) активів підприємства; дані про вне­ски капіталу учасниками, викуп акцій (паїв), зменшення номі­нальної вартості акцій і т. д.

Зміни у власному капіталі підприємства між двома датами балансу відображають збільшення або зменшення його чистих активів за період (рис. 2.4).

 

Залишок на рахунках           +      Зміни у   =    Залишок на рахунках

розділу «Власний      _     власному розділу «Власний

капітал» на початок  капіталі           капітал» на кінець

періоду періоду

 

Рис. 2.4. Схема формування власного капіталу

Згідно з вимогами МСБО підприємство має подавати звіт про власний капітал у вигляді окремого компонента своїх фінан­сових звітів, в якому необхідно наводити такі показники:

чистий прибуток або збиток за певний період;

кожна стаття доходів або витрат, прибутків або збитків (яка відповідно до вимог інших стандартів визначається безпо­середньо у складі власного капіталу) і загальна сума за цими статтями;

кумулятивний вплив змін облікової політики і виправ­лення помилок попереднього періоду.

Крім того, підприємству необхідно розкривати або в цьому звіті, або в примітках до нього:

операції з капіталом між власниками і виплати дивідендів власника;

сальдо нерозподіленого прибутку або збитку на початок певного періоду і на дату балансу, а також зміни за період;

узгодження балансової вартості кожного класу власного капіталу, премії за акціями і всі забезпечення на початок і на кінець періоду, розкриваючи кожну з них окремо.

Існує два можливі способи виконання цих вимог — звіт про визнані прибутки і збитки або звіт про зміни у власному капі­талі. Приклади форми звіту про зміни у власному капіталі і звіту про визнані прибутки і збитки наведено в табл. 2.17—2.19.


Звіт про зміни у власному капіталі за рік (згідно з МСБУ)


ЦІ 03


Подпись:


 

 

 

 

 

Подпись: Звіт про визнані прибутки і збитки за рік (згідно з МСБО)

 

Подпись: а о

 

 

 


 

 

.'.о а:.з і с

(X) X

 

 

 

X [X]

 

 

 

X X

Хс-зсіс;,с    і :-'/"

(X) X

 

 

• ; і'і,  сзссг.зузг~фж /хо сзг.

(X) (X)

і.■ . і.           • _ н  . -'і

гбо о'зс.сі.с /х

• -'-У

X (X)

 

(X) X X [X]

X X

"'і              ■             ;,:от п ,

X X X X

Су-уе

X X

 

 

З.;.г.с / сг.у/ угг'о'з/ я.от -о   і .

[X]

Чг.с-'сг. ус -ас-~

(X)

Су-уе

(X)


 

и

о


Подпись:

о го

 

 

 

Подпись:


Подпись: 5 / <■■■■■■       ■ ;

г.4   и  ;ж Ж,^'~Л

ЖЖ.Жі..          . ^;С,¥^:.да;;;. ¥г/й^;::.у ЖЖЖЖ\ЖЛ..

шусс-у


 

и

о ы


Подпись:


а

 

и О


Питання для самоконтролю

Яка мета складання звіту про власний капітал ?

Дайте характеристику схеми формування власного капі­талу.

Які показники згідно з вимогами МСБО підприємство по­винне надавати у звіті про власний капітал?

2.2.5. ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Найбільш важлива інформація про фінансове становище, фінансові результати і зміни у фінансовому стані підприємства містяться у фінансових звітах. Часто вони включають мінімаль­ний обсяг інформації (тільки кількісної) про деякі суттєві статті. Проте за кожною цифрою фінансових звітів стоїть кількісна і, що важливіше, якісна інформація, не розкрита в самих звітах. Наприклад, подробиці про таке:

операційне середовище;

ризики, з якими стикається підприємство (зовнішні і внутрішні);

оцінка можливих наслідків таких ризиків;

облікова політика, яка використовується при складанні фінансових звітів;

облікові оцінки і допущення;

деталізація деяких показників фінансових звітів за стат­тями і коментарі до них;

наміри і зобов'язання підприємства;

події після дати балансу, які можуть значною мірою впли­нути на рішення користувачів;

інша фінансова і нефінансова інформація.

Примітки до фінансових звітів забезпечують користувачів додатковою інформацією, не розкритою у фінансових звітах (на­приклад, деталізація агрегованих цифр і т. д.), але необхідною для «правдивого і справедливого подання».

У примітках до фінансових звітів необхідно:

подавати інформацію про основу підготовки фінансових звітів і конкретну облікову політику, яка застосована для обліку значних операцій і подій;

розкривати інформацію, яка потрібна МСБО, але не на­ведена у фінансових звітах;

надавати додаткову інформацію, якої немає у фінансових звітах, але яка необхідна для справедливого подання.

Примітки допомагають користувачам зрозуміти фінансову звітність і порівняти її з фінансовою звітністю інших підприємств.

Вимоги, що пред'являються до приміток у фінансових звітах, наведено в табл. 2.20.

Таблиця 2.20

 

Примітки до фінансових звітів можуть бути описовими або числовими.

Приклад описових приміток: Примітка 1. Облікові політики

Фінансові звіти складаються відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Фінансові звіти підготовлені на основі історичної собівартості за винятком основних засобів, цінних паперів для продажу і інвестиційної нерухомості, які були переоцінені.


Приклад числових приміток наведено в табл. 2.21

Примітки до фінансових звітів повинні складатися систе­матизовано. До кожної статті балансу, звіту про фінансові ре­зультати, звіту про рух грошових коштів необхідно в примітках робити перехресні посилання на будь-яку інформацію, яка з ними пов'язана.

Питання для самоконтролю

Яка інформація має міститися в примітках до фінансових звітів?

Назвіть основні рекомендації для складання примітки до фінансового звіту.

 

2.2.6. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ФІНАНСОВИМИ ЗВІТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова звітність — це комплект фінансових документів що складаються з чотирьох основних звітів:

балансу;

звіту про фінансові результати (звіт про прибутки і збит­ки);

звіту про рух коштів;

звіту про зміни у власному капіталі.

Між звітами існує взаємозв' язок, який повинні розуміти користувачі. Це необхідно, оскільки такий взаємозв'язок важли­вий для сприйняття користувачами звітів і приміток не окремо, а як єдиного взаємопов'язаного цілого, такого, що дозволяє ком­плексно представити діяльність підприємства і оцінити його фінансове становище.

Баланс

Активи = Зобов'язання + Власний капітал (2.3)

Власний капітал = Акціонерний капітал +            (2 4)

+ Нерозподілений прибуток

Нерозподілений прибуток = Прибуток попереднього періоду (Нерозподілений прибуток на початок періоду) +

(2.5)

+ Прибуток поточного періоду (Чистий прибуток).

Звіт про фінансові результати

Чистий прибуток = Доходи — Витрати. (2^)

Цей взаємозв'язок графічно можна подати таким чином (рис. 2.5).

Отже, сполучною ланкою між балансом і звітом про фінан­сові результати є чистий прибуток, який включається у власний капітал. Проте підприємство може залучати додатковий капітал або формувати резерви з нерозподіленого прибутку, зробити ко­ректування нерозподіленого прибутку на початок періоду — у всіх цих випадках величина змін нерозподіленого прибутку

БАЛАНС

Активи

 

Власний капітал     + Зобов'язання

Нерозподілений прибуток


+


Акціонерний капітал

 

Нерозподілений

прибуток на початок періоду


+


Чистий прибуток

 

Доходи


Витрати

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Рис. 2.5. Взаємозв'язок між звітом про фінансові результати і балансом підприємства

відрізнятиметься від величини чистого прибутку. Подібні зміни відображаються у звіті про зміни у власному капіталі.

Звіт про власний капітал

Власний капітал на кінець періоду = Власний капітал на початок періоду + Чистий прибуток за період + + Зміни нерозподіленого прибутку на початок періоду + + Зміни в капіталі.


 

(2.7)

Таким чином, звіт про власний капітал має сполучні ланки з балансом і звітом про фінансові результати.

Звіт про рух коштів відображає грошові потоки підприєм­ства від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

При застосуванні непрямого методу складання звіту про рух коштів сполучними ланками з балансом і звітом про фінансові результати є:

Звіт про рух коштів

(2.8)

Залишок грошових коштів на кінець періоду (баланс) — — Залишок грошових коштів на початок періоду (баланс) = Чистий прибуток за період (звіт про фінансові результати) ± ± Коректування ± Зміни робочого капіталу (баланс) — Сплачені

відсотки і податки ± Грошові потоки від інвестиційній діяльності ± ± Грошові потоки від фінансової діяльності. При застосуванні прямого методу складання звіту про рух грошових коштів сполучними ланками з балансом і звітом про фінансові результати є:

Звіт про рух коштів

Грошові потоки за період = Залишок грошових коштів на кінець періоду (баланс) — відповідні витрати + доходи (2^) за період (Звіт про фінансові результати) — Залишок на початок періоду (баланс). На рис. 2.6 наведено схему взаємозв'язку ключових показ­ників фінансових звітів підприємства.

Фінансова звітність підприємства

Баланс

Лкіиви иеобороші оборотні


Звії


про фінанс іві реіу.іьіаіи

 

Доходи

=

Зобов'язання довгострокові поточні


 

 

Витрати

+

Подпись: <ЛВласний капітал Акціонерний капітал Нерозподілений прибуюк

Прибу юк на почаюк

періоду    Чистий прибутк ^

=

Чис т ий прибутк за звітний період

Звії Про 'рух коштів

Капітал на початок періоду Нерозподілений прибуток

Грошові кошти на кінець періоду

+

Випуск акцій

Чистий прибуток

 

 

 


І


=

Капітал на кінець періоду Нерозподілений прибуток

 

Рис. 2.6. Схема взаємозв'язку основних фінансових звітів підприємства

Виходячи з існуючих залежностей, можна оцінити діяльність підприємства і виявити основні тенденції, характерні для даного суб'єкта господарювання.

На рис. 2.7 подано схему прийняття управлінських рішень на основі фінансової звітності.

АКТИВИ


БАЛАНС (на певну дату)


ПАСИВИ

 

Поточні активи


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Поточні зобов'язання

Доход (виручка) від реалізації продукції

 

 

Необоротні активи


Собівартість реалізованої
            продукції       

Прибуток від реалізації продукції


Довгострокові зобов'язання

 

Власний капітал

Прибуток від оподаткування

Всього активів


Податок на прибуток

Прибуток після оподаткування


/


Всього пасивів

Чистий (нерозподілений) прибуток

 

ЗВІТ ПРО РУХ КОШТІВ

 

 

 

 

 

Інвестиційна діяльність

 

Поточна виробнича діяльність

 

Фінансова діяльність

 

Рис. 2.7. Схема прийняття управлінських рішень на основі фінансової звітності

Питання для самоконтролю

Які види звітів входять до фінансової звітності?

Які показники включаються до звіту про рух грошових коштів?

2.2.7. РІЧНИЙ ЗВІТ

Фінансову звітність необхідно розглядати у взаємозв'язку з іншою нефінансовою інформацією. Для реальної і об'єктивної оцінки фінансової ситуації на підприємстві користувач повинен володіти інформацією про специфіку ведення бізнесу, його ста­новлення на ринку, маркетингову політику підприємства, квалі­фікацію його менеджменту і т. д. Джерелом такої інформації може бути річний звіт підприємства.

Річний звіт — це документ, що характеризує фінансово-гос­подарський стан і результати діяльності емітентів з метою інфор­мування ринку.

Публікація річного звіту має сприйматися керівництвом підприємства як акція для залучення потенційних інвесторів, або як свідчення високого рівня корпоративного управління. Спосіб надання інформації у звіті, групування даних і всіх ключових аспектів оформлення — все це має значний вплив на читачів звіту.

Річний звіт, як правило, складається з таких основних час­тин:

частина перша — описова;

частина друга — аналіз і коментарі фінансового менедж­менту або MD&F (Management Discussion & Analysis);

частина третя — фінансова.

Одним з найцікавіших розділів звіту є «аналіз і коментарі фінансового менеджменту», який дає додаткову інформацію про фінансовий стан підприємства. Метою цього розділу є правиль­не подання аналітичної інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, нової інформації про підприємство, про його фінансово-господарську діяльність, місце на ринку, впли­ви змін цін і т. д. Цей розділ повинен містити два основні види інформації: аналіз показників фінансових звітів, коментарі до нього і перспективи розвитку бізнесу.

Фінансова складова річного звіту є найбільш важливою для користувача. Вона містить форми фінансової звітності, підтвер­джені аудиторськими висновками, висновки ревізійної комісії і примітки до фінансового звіту.


Підготовка серйозного і змістовного річного звіту вима­гає від підприємства значного часу і грамотних людських ре­сурсів.

 

Питання для самоконтролю

З якою метою складається річний звіт?

Дайте визначення поняттю «річний звіт».

З яких основних частин складається річний звіт?


АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 

■ ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ,

ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ, І ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ

ТЕМА 4. ПРИБУТОК ЯК ОСНОВА СТІЙКОГО

ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ,

І ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ