TEMA 2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 2.1. НАЦІОНАЛЬНІ І МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

Внаслідок глобалізації і розширення світових фінансових ринків зросла потреба у достовірних засадах для визначення і порівняння фінансових результатів діяльності і фінансового ста­ну компаній, що відображаються в їхній фінансовій звітності. У червні 2000 р. Європейський Союз оголосив про свої плани щодо переходу всіх компаній держав-членів ЄС, зареєстрованих на фондових біржах, з 2005 р. на Міжнародні стандарти бухгалтерсь­кого обліку (МСБО) при складанні консолідованої фінансової звітності. Усі країни СНД вже прийняли або МСБО без змін, або розробили національні стандарти бухгалтерського обліку (П(С)БО в Україні), засновані на МСБО. У січні 2003 р. Кабінет Міністрів України постановив, що, починаючи з 2005 р., всі ак­ціонерні компанії України зобов'язані складати фінансову звітність відповідно до МСБО.

Фінансова звітність — це мова бізнесу, що використовується для отримання необхідної інформації при прийнятті управлінсь­ких і інших рішень. Процес складання фінансової звітності ви­магає від керівництва підприємства застосування професійних знань, навичок і передбачає використання кількісної і якісної інформації про події і операції, пов'язані з діяльністю підприєм­ства.

МСБО було розроблено з метою гармонізації стандартів бух­галтерського обліку і облікової політики, використовуваної в різних країнах, а також для досягнення можливості порівняння показників діяльності різних підприємств. Спочатку МСБО було видано Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), наступником якого з 2001 р. є Рада з МСБО1.

international Accounting Standards Bard (www.iasb.org).

КМСБО був установлений в 1973 р. професійними бухгал­терськими організаціями з 10 країн для роботи з удосконалення і міжнародної гармонізації фінансової звітності. Розробка МСБО є міжнародним процесом, до якого залучено представників бух­галтерської професії, укладачів і користувачів фінансової звітності, а також національні комітети з розробки стандартів бухгалтерсь­кого обліку країн—членів МФБ.

Нові стандарти, що видаються з 2001 р., отримали назву Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). У 2001 р. на нараді Ради з МСБО було прийнято резолюцію, яка встанов­лює, що попередні МСБО і роз'яснення Комітету з інтерпретації стандартів застосовуються до тих пір, поки вони не будуть поліп­шені або вилучені. Рада з МСБО може вносити зміни і вилучати стандарти та інтерпретації, видані відповідно до попередньої кон­ституції КМСБО, а також видавати нові стандарти і інтерпре­тації до них.

Переваги використання фінансової звітності, складеної відпо­відно до МСБО, такі:

об' єктивність, зіставність і відповідність потребам корис­тувачів фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСБО;

задоволення потреб користувачів фінансової звітності зав­дяки активному підходу Ради з МСБУ до відстежування змін цих потреб;

полегшення процесу гармонізації стандартів і, таким чи­ном, підвищення зіставності і «прозорості» незалежно від країни або галузі;

сприяння підвищенню ступеня довіри і зрозумілості се­ред іноземних користувачів;

доступ до міжнародних ринків капіталу.

У даний час на території України діє Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) — нормативно-пра­вовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи і методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та не суперечить міжнародним стандартам.

П(С)БО розроблено відносно недавно і значною мірою вони базуються на МСБО. П(С)БО схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України і по­винні застосовуватися для складання звітності підприємствами всіх форм власності (окрім бюджетних установ).

Існуючі П(С)БО ґрунтуються на МСБО. Проте в П(С)БО відсутні деякі концепції подання фінансових звітів і їх якісні характеристики. Наприклад, в П(С)БО не розкрито базову кон­цепцію складання фінансових звітів — правдиве і справедливе подання. Такі принципи, як істотність, агрегація, згортання і надання порівняльної інформації при складанні фінансових звітів застосовуються тільки частково.

Зокрема необхідно відзначити таке:

згідно з МСБО, кожну істотну статтю у фінансових звітах необхідно представляти окремо; неістотні суми слід об'єднува­ти з сумами подібного характеру і функціонального призначен­ня. Дане питання висвітлюється в П(С)БО, але фактично не знаходить свого застосування на практиці, оскільки форми фінансових звітів встановлено і затверджено Міністерством фінансів;

МСБО вимагають включати порівняльну інформацію в інформацію оповідного і описового характеру, якщо вона є до­речною для розуміння фінансових звітів поточного періоду. По­рівняльні показники, які наводяться при розкритті інформації у фінансових звітах, допомагають користувачам правильно оціни­ти результати діяльності підприємства за період, що дає впев­неність при прийнятті рішень. Проте відповідно до П(С)БО роз­криття порівняльної інформації в Примітках до фінансових звітів не є обов'язковою вимогою;

МСБО 1 містить роз'яснення щодо того, в яких випадках підприємство може відхилятися від вимог МСБО з метою досяг­нення справедливого подання інформації у фінансових звітах. У П(С)БО такі інструкції відсутні. Таким чином, існує вірогідність того, що інтерпретація справедливого уявлення в контексті П(С)БО та інтерпретація справедливого уявлення в контексті МСБО відрізнятимуться;

П(С)БО передбачають тільки один обов'язковий формат для подання фінансових звітів, що виключає можливість агре­гації і згортання. МСБО передбачають гнучкіший формат надан­ня фінансових звітів, що дозволяє відображати специфічні особ­ливості підприємства і запобігає накопиченню недоречної інфор­мації. Формат МСБО надає користувачам доречнішу для прий­няття рішень інформацію.

 

Питання для самоконтролю

Обґрунтуйте необхідність переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

З якою метою було розроблено стандарти МСБО?

У чому полягають переваги використання фінансової звітності, складеної відповідно до МСБО?

Розкрийте зміст використання Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО).