ДОДАТОК

 

АТ «ПРОГРЕС» Баланс на 31 грудня 200_ р., тис. грн


ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

120 000

130 000

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

20 000

Інший додатковий капітал

330

11 256

17 122

Резервний капітал

340

479

479

Неразподілений прибуток (непокритий збиток)

350

930

11 912

Неоплачений капітал

360

(45 605)

 

Вилучений капітал

370

(170)

 

Усього за розділом I

380

86 890

179 513

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

Ш. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

23 077

46 463

Інші довгострокові фінансові забов'язання

450

 

30 000

Відстрочені податкові забов'язання

460

777

1 014

Інші довгострокові забов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

23 854

77 477

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

6 926

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 


АТ «ПРОГРЕС» Звіт про рух грошових коштів (тис. грн) за 200_ рік

 

 

 

Подпись:


./■ /      і; о сїе ,"7 сГг°», * ж" козу" / ї

:..:Ол :ї:.;:їх :..:*зхйу*.;о:ї


Подпись:и о