14.4. МЕХАНІЗМИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

У процесі здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство повинно враховувати фактори, які впливають на рівень ризику, оцінювати ризики, виявляти пов'язані з ними можливі втрати. З цією метою необхідно розробляти найбільш прийнятні шляхи нейтралізації фінансових ризиків.

На рис. 14.7 наведено систему методів нейтралізації фінан­сових ризиків, які включають такі види:

Ухилення від ризику. Цей метод дозволяє повністю уник­нути потенційних втрат, пов'язаних з фінансовими ризиками, однак, з іншого боку, не дозволяє отримати прибуток, пов'яза­ний з ризикованою діяльністю. Крім того, ухилення від фінан­сового ризику може бути неможливим. Тому, як правило, даний спосіб застосовується лише до дуже серйозних і великих ризиків.

Прийняття ризику на себе. Основним завданням підприєм­ства є пошук джерел необхідних ресурсів для покриття можли-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 14.7. Основні шляхи нейтралізації ризиків у діяльності підприємства

вих втрат. У цьому випадку втрати покриваються з будь-яких ресурсів, що залишилися після настання фінансового ризику.

Передача ризику здійснюється за певними напрямами: передача ризику шляхом укладання договору факторингу; пере­дача ризику шляхом укладання договору поручительства; пере­дача ризику постачальникам сировини і матеріалів; передача ри­зику шляхом висновку біржових угод.

Страхування фінансових ризиків передбачає обов'язки стра­ховика зі страхових виплат у розмірі повної або часткової ком­пенсації втрат доходів особи, на користь якої укладено договір страхування, викликаних такими подіями: зупинка виробництва або скорочення обсягу виробництва в результаті застережених у договорі подій; банкрутство; непередбачені витрати; невиконан­ня договірних зобов'язань контрагентом застрахованої особи, що є кредитором операції; зазнані застрахованою особою судові вит­рати; інші події.

Об'єднання ризику. З метою мінімізації або нейтралізації фінансових ризиків підприємство має можливість зменшити рівень власного ризику, залучаючи до вирішення спільних проблем у ролі партнерів інші підприємства.

Диверсифікація — один з найважливіших шляхів нейтралі­зації фінансових ризиків, дозволяє знижувати окремі види фінан­сових ризиків: кредитний, депозитний, інвестиційний, валютний.

Хеджування у загальному вигляді визначається як страху­вання ціни товару від ризику (для продавця небажане падіння ціни, або невигідного для покупця — її збільшення) шляхом оформ­лення зустрічних валютних, комерційних, кредитних та інших вимог і зобов'язань. Залежно від виду використовуваних похідних цінних паперів виділяють відповідно кілька видів хеджування фінансових ризиків:

 

хеджування з використанням опціонів;

хеджування з використанням ф'ючерсних контрактів;

хеджування з використанням операцій «своп». Мінімізувати фінансові ризики підприємство може також

шляхом встановлення і використання внутрішніх фінансових нор­мативів у процесі розробки програми здійснення певних фінансо­вих операцій або фінансової діяльності підприємства в цілому.

 

Питання для самоконтролю

Наведіть основні методи нейтралізації фінансових ризиків.

З чим пов'язане страхування фінансових ризиків?

Які шляхи нейтралізації фінансових ризиків?