1.2. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Способи і прийоми аналізу фінансової діяльності підприєм­ства можна умовно поділити на традиційні і математичні. До основних традиційних способів і прийомів відносять використання абсолютних, відносних і середніх величин; застосування порівнян­ня, групування, індексного методу, методу ланцюгових підста­новок, балансового методу.

Аналіз тих або інших показників економічної діяльності підприємства, явищ, процесів, ситуацій починається з викорис­тання абсолютних величин (обсяг виробництва за вартістю або в натуральному вимірі, сума виробничих витрат, валового доходу, прибутку).

Прийом порівняння полягає в зіставленні фінансових показ­ників звітного періоду з їх плановими значеннями (норматив, норма, ліміт) і з показниками попереднього періоду. Для забез­печення правильності висновків аналізу необхідно встановити зіставність порівнюваних показників.

Прийом зведення і групування полягає в об'єднанні інформа­ційних матеріалів в аналітичні таблиці, що дає можливість зро­бити необхідні зіставлення і висновки, взаємозалежності і взає­модії між явищами, що вивчаються, об'єктами, показниками. З їх допомогою можна визначити вплив найбільш істотних фак­торів і виявити ті або інші закономірності і тенденції в розвитку фінансових процесів.

Індексний метод ґрунтується на відносних показниках, що відображають відношення рівня даного явища до рівня його у минулому або до рівня аналогічного явища, прийнятого за базу. Індексним методом є вплив різних чинників на сукупний показ­ник, що вивчається. При цьому використовуються такі форми індексів: агрегатна, арифметична, гармонійна тощо.

Прийом ланцюгових підстановок використовується для виз­начення впливу окремих факторів на відповідний сукупний фінан­совий показник. Цей прийом використовується в тих випадках, коли зв' язок між показниками можна відобразити математично у вигляді функціональної залежності. Суть прийому ланцюгових підстановок полягає в послідовній заміні планової величини од­ного з доданків алгебри або одного із співмножників фактичною його величиною; решта всіх показників при цьому залишається незмінними. Така заміна дозволяє встановити ступінь впливу кожного фактора на сукупний фінансовий показник.

У практиці фінансового аналізу вироблено основну методи­ку аналізу фінансових звітів. Виділяють такі основні методи1:

горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кожної по­зиції звітності з попереднім періодом;

вертикальний (структурний) аналіз — визначення структу­ри підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому;

трендовий аналіз — порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів і визначенням тренду;

порівняльний аналіз — аналіз впливу окремих факторів на результативний показник за допомогою детермінованих або сто-хастичних прийомів дослідження.

 

Питання для самоконтролю

Назвіть основні способи і прийоми проведення фінансового аналізу?

Наведіть характеристику прийому порівняння.

У чому полягають особливості прийому зведення і групуван­ня?

Наведіть характеристику індексного методу.

Охарактеризуйте метод ланцюгових постановок.