ТЕМА 14 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 14.1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова діяльність підприємства в усіх її формах пов'яза­на з численними ризиками, ступінь впливу яких на результати його господарської діяльності досить високий. Під ризиком ро­зуміють ймовірність невідповідності реально отриманих резуль­татів реалізованого рішення поставленим цілям.

У ринковій економіці різко посилюється фактор ризику, який впливає на діяльність підприємства. Ризики, що супроводжують фінансову діяльність підприємства, виділяються в особливу гру­пу ризиків, котрі мають назву фінансових ризиків.

Фінансові ризики мають об'єктивну основу через невизна­ченість зовнішнього середовища стосовно підприємства. Зовнішнє середовище — це об'єктивні економічні, соціальні й політичні умови, в рамках яких підприємство провадить свою діяльність. Невизначеність зовнішнього середовища зумовлюється тим, що залежить від безлічі змінних, поведінку яких не завжди можна точно завбачити (пропозиції на товари, грошові кошти, фактори виробництва, багатоваріантність сфер застосування капіталів, різ­номанітність критеріїв найкращого інвестування коштів, обме­женість інформації тощо).

Економічні рішення в умовах невизначеності приймаються у межах так званої теорії прийняття рішень — аналітичного підходу до вибору якнайкращої дії (альтернативи) або послідовності дій. Залежно від рівня визначеності можливих результатів або наслідків різних дій, з якими стикається фінансовий менеджер, в теорії прийняття рішень розглядаються три типи моделей:

вибір рішень в умовах визначеності, коли кожна дія не­змінно призводить до деякого конкретного результату;

вибір рішення за наявності ризику, коли кожна дія при­зводить до одного з безлічі можливих окремих результатів, при­


чому кожен з них має обчислювану або експертно оцінювану ймовірність появи;

вибір рішень при невизначеності, коли та чи інша дія або декілька дій спричиняють безліч окремих результатів, але їх ймовірність абсолютно не відома або не має сенсу.

Фінансові ризики мають і суб'єктивні засади, бо завжди реалізуються через діяльність людини.

Таким чином, фінансові ризики — це, по-перше, небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів або недоотри-мання коштів порівняно з варіантом, який розрахований на ра­ціональне використання ресурсів у даній сфері діяльності; по­друге, ймовірність отримання додаткового обсягу прибутку, по­в'язаного з ризиком. Виходячи з цього, фінансові ризики можна зарахувати до групи спекулятивних ризиків, які в результаті ви­никнення можуть спричинити і втрати, і виграші.

Фінансові ризики виникають в основному на ринках фінан­сових ресурсів. Вони характеризуються великою різноманітні­стю. З метою ефективного управління фінансовими ризиками їх можна класифікувати за такими ознаками:

за можливістю страхування — страхований ризик і не­страхований ризик;

за рівнем фінансових втрат — допустимий ризик, критич­ний ризик, катастрофічний ризик;

за сферою виникнення — зовнішній ризик, внутрішній ри­зик;

за можливістю передбачення — прогнозований ризик, не-прогнозований ризик;

за тривалістю дії — постійний ризик, тимчасовий ризик;

за можливими наслідками — ризик, що викликає фінансові втрати; ризик, що призводить до втраченої вигоди; ризик, що спричиняє втрати або додаткові доходи;

за об'єктом виникнення — ризик окремої фінансової опе­рації, ризик різних видів фінансової діяльності, ризик фінансо­вої діяльності підприємства в цілому;

за можливістю подальшої класифікації — простий ризик, складний ризик.

Призначення аналізу ризику полягає в отриманні необхід­них даних для прийняття рішень про доцільність участі в про­екті та оцінці наслідків. Послідовність проведення аналізу ризи­ку наведено на рис. 14.1.

В умовах ринкової економіки можна виділити такі основні сфері ризику діяльності будь-якого підприємства:

Виявлення всіх потенційних ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства

Виявлення факторів, що впливають на рівень фінансових ризиків

            Аналіз виявлених ризиків  

            Аналіз і ранжування потенційних ризиків           

Вибір методів визначення шляхів нейтралізації фінансових ризиків

            Застосування обраних методів       

Оцінка результатів і коригування обраних методів *

            Розробка заходів для зниження ризику     

Рис. 14.1. Блок-схема аналізу ризику

Безризикова сфера. Під час здійсненні фінансових операцій підприємство нічим не ризикує, відсутні будь-які втрати, підприєм­ство отримує, як мінімум, розрахунковий прибуток. Теоретично при виконанні проекту прибуток підприємства не обмежений.

Сфера мінімального ризику. У результаті діяльності підприєм­ство ризикує частиною або всією величиною чистого прибутку.

Сфера підвищеного ризику. Підприємство ризикує тим, що у гіршому випадку відбудеться покриття всіх витрат, а в кращому — отримає прибуток набагато менший від розрахункового. При та­кому варіанті можлива виробнича діяльність за рахунок корот­кострокових кредитів.

Сфера критичного ризику. Підприємство ризикує не тільки втратити прибуток, але й відшкодувати витрати за свій рахунок через недоотримання очікуваної виручки;

Сфера неприпустимого (катастрофічного) ризику. Діяльність підприємства призводить до банкрутства, втрати інвестицій.

Класифікацію фінансових ризиків можна також здійснити за видами (рис. 14.2).

Інфляційний ризик — вид фінансових ризиків, що полягає у можливості знецінення реальної вартості капіталу (у формі ак­тивів фірми), а також очікуваних доходів і прибутку підприєм­ства від здійснення фінансових операцій або проведенні опе­рацій у зв'язку із зростанням інфляції. Цей вид ризику має пос­тійний характер і супроводжує всі фінансові операції підприєм­

 

 


ства в умовах інфляційної економіки. У період інфляції купі­вельна спроможність грошових коштів і вартість ресурсів підприєм­ства значно знижуються. Джерелом ризику є непостійність темпів інфляції. Цей ризик необхідно враховувати при виборі інвестицій­них проектів та оцінці ризику.

Під податковим ризиком розуміються ймовірність втрат, яких може зазнати підприємство в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених підприємством при обчисленні податкових платежів. Податко­вий ризик належить одночасно до групи і зовнішніх, і внутрішніх фінансових ризиків.

Кредитний ризик виникає у фінансовій діяльності підприєм­ства у разі надання йому торгового або банківського кредиту. Рівень кредитного ризику підвищується зі збільшенням суми кредиту і строку, на який він береться.

Депозитний ризик — ймовірність виникнення втрат у резуль­таті неповернення депозитних вкладів підприємства в банках. Це досить рідкісний вид ризику і пов' язаний він переважно з неправильною оцінкою та невдалим вибором банку для здійснен­ня депозитних операцій підприємства.

Валютний ризик — ризик отримання збитків у результаті не­сприятливих короткострокових або довгострокових коливань курсів валют на міжнародних фінансових ринках.

Інвестиційний ризик — ймовірність виникнення фінансових втрат у процесі здійснення інвестиційної діяльності підприєм­ства. Відповідно до можливостей інвестиційної діяльності виді­ляють два основні види інвестиційного ризику: ризик фінансо­вого інвестування (ризики на ринку цінних паперів) і ризик ре­ального інвестування (проектні ризики).

Процентний ризик виникає через непередбачені зміни про­центної ставки на фінансовому ринку. Він призводить до зміни витрат на виплату процентів або доходів на інвестиції, отже, до зміни ставки доходності на власний капітал та інвестований ка­пітал порівняно з очікуваними ставками доходності. Причина виникнення процентного ризику у зміні кон'юнктури фінансо­вого ринку під дією зовнішнього середовища — у зміні пропо­зиції вільних грошових ресурсів, у державному регулюванні еко­номіки та інших факторів.

Бізнес-ризик — один з видів фінансових ризиків, характер­них передусім для акціонерних товариств, полягає у неможли­вості для підприємства підтримати рівень доходу на акцію так, щоб він не знижувався.

Дослідження ризику доцільно проводити у такій послідов­ності:

виявлення об'єктивних і суб'єктивних факторів, що впли­вають на конкретний вид ризику;

аналіз виявлених факторів;

оцінка конкретного виду ризику з фінансових позицій, що визначає або фінансову спроможність проекту, або його еко­номічну доцільність;

установлення допустимого рівня ризику;

аналіз окремих операцій з обраного рівня ризику;

розробка заходів щодо зниження ризику.

При аналізі ризику виявляються його джерела та причини. За джерелом виникнення розрізняють ризики: власне господарсь­кий і пов'язаний з особистістю людини. За причиною виник­нення виділяють ризики, що є наслідком: невизначеності май­бутнього, непередбачуваності поведінки партнера, браку інфор­мації.

У всіх випадках ризик так чи інакше пов'язаний зі станом інформаційного забезпечення рішення.

 

Питання для самоконтролю

Які основні причини виникнення фінансових ризиків у процесі діяльності підприємства ?

У чому полягають особливості фінансових ризиків?

Як можна класифікувати фінансові ризики підприємства?

Які основні сфери ризику виділяють у діяльності підприєм­ства ?

Наведіть основні види фінансових ризиків.

Як можна визначити валютний ризик?

Як можна класифікувати інвестиційний ризик?

В якій послідовності проводиться дослідження ризиків?