13.7. МЕТОДИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Важливу роль в системі фінансового аналізу відігріє оцінка фінансово-господарської діяльності, що є узагальнюючим вис­новком про результати роботи підприємства і відображається у системі показників. Загальна оцінка діяльності проводиться на першому етапі комплексного фінансового аналізу, коли визна­чаються основні напрями аналітичної роботи, і на останньому етапі, коли підбиваються підсумки аналізу. Остаточна оцінка є важливим інформаційним джерелом для обґрунтування і прий­няття фінансових рішень у конкретній ситуації.

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою діло­вої активності і ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Він визначає його конкурентоспроможність і фінан­совий потенціал, є гарантом ефективної роботи підприємства у сучасних умовах господарювання.

З метою оперативного визначення ступеня фінансової стій­кості і оцінки підприємства як потенційного партнера у ділових відносинах проводиться його порівняльна рейтингова комплекс­на експрес-оцінка.

Підсумкова рейтингова оцінка враховує всі найважливіші параметри (показники) фінансово-господарської діяльності під­приємства і має такі особливості:

пропонована система фінансових показників базується на даних публічної звітності підприємства, яка дозволяє контролю­вати зміну фінансового стану всім зацікавленим користувачам;

початкові показники для рейтингової оцінки об'єднані у чотири групи (оцінка прибутковості, оцінка ефективності управ­ління, оцінка ділової активності, оцінка ліквідності і ринкової стійкості);

базою відліку для отримання рейтингової оцінки фінан­сового стану підприємства є найвищі результати з усієї сукуп­ності порівнюваних об'єктів, що сформувалися у реальній рин­ковій конкуренції;

висновки, зроблені на основі методики рейтингової оцін­ки фінансового стану підприємства, можуть істотного відрізня­тися від аналітичних даних, оскільки використовувана у цій ме­тодиці система показників-коефіцієнтів характеризує економічні тенденції розвитку підприємства.

Коефіцієнти рейтингової оцінки повинні відповідати пев­ним вимогам:

Окреслювати цілісну картину стійкості фінансового стану підприємства та бути максимально інформативними і несупе-речливими.

Мати позитивну кореляцію, тобто зростання коефіцієнтів свідчить про покращання фінансового стану підприємства.

Усі показники повинні мати числові нормативи мінімально задовільного рівня або допускати коливання у певних межах.

Повинні визначатися на підставі даних публічної звітності.

Повинні надавати можливість проводити всебічну рей-тингову оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства як у просторі, так і у часі.

На основі типової фінансової звітності обчислюються фінан­сові коефіцієнти для визначення рейтингу підприємства за фор-мулою4:

(13.24)

де Ь — число показників, використовуваних для рейтингової оцінки;

N — нормативна вимога для і -го коефіцієнта; 1/Ь • N — ваговий індекс і-го коефіцієнта.

4Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: Учебник. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. — С. 604.

Якщо значення фінансових коефіцієнтів К1, КЬ повністю відповідають їх нормативним мінімальним рівням, то рівень рей­тингу підприємства буде дорівнювати 1, що відповідає рейтингу умовно-задовільного підприємства. Якщо фінансовий стан під­приємства має рейтингову оцінку меншу 1, то воно характери­зується як незадовільне. Динаміка показників рейтингової оцін­ки дає можливість отримати т оцінок за ряд порівнюваних періо­дів. Отриманий часовий ряд далі обробляється за правилами ма­тематичної статистики.

Для рейтингової оцінки рекомендується використовувати п'ять показників, що якнайповніше характеризують фінансовий стан підприємства.

Забезпеченість власними коштами. Цей показник характери­зує наявність у підприємства власних оборотних коштів, необ­хідних для його фінансової стійкості, і визначається за форму­лою:

#0 = (1П + ряд.630(ф.1),  ряд.270(фЛ)-1А)/ПА, (13Л5)

де 1А — підсумок розділу I активу балансу;

1П — підсумок розділу I пасиву балансу;

630 — рядок пасиву балансу «V. Доходи майбутніх періодів»;

270 — рядок активу балансу «III. Витрати майбутніх періодів»;

ПА — підсумок розділу II активу балансу. Нормативна вимога Ко > 0,1.

Ліквідність (поточна) балансу (коефіцієнт покриття) або коефіцієнт поточної ліквідності — показує, в якому обсязі вся заборгованість за поточними зобов'язаннями може бути задово­лена за рахунок поточних (оборотних) активів:

К    =    Оборотні активи    = ряд.260(ф.1) ПЛ    Поточні зобов'язання    ряд.620(ф.1)   Н    2,0. (13.26)

Інтенсивність обороту авансованого капіталу характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на гривню коштів, вкладених у діяльність підприємства, і визначається за форму­лою:

Чистий доход 365
Кі =     =

(Активи(напоч пер) + Активи(накін пер) )/2 N

=          ряд.035(ф.2)   365      (    . )

ряд.280(ф.1)(серед. величина) ^

Нормативна вимога: КІ > 2,5.

Ефективність управління підприємством (коефіцієнт рента­бельності продажів) характеризується співвідношенням величи­ни прибутку від продажів і виручки від реалізації продукції (чи­стого доходу), і визначається за формулою:

К         Чистий прибуток ряд.220(ф.2)

ЕУП       Чистий доход       ряд.035(ф.2) (13.28)

Нормативна вимога: > (г — 1) / г, де г — облікова ставка НБУ.

Прибутковість (рентабельність) власного капіталу (коефіцієнт рентабельності власного капіталу) характеризує обсяг прибутку, що припадає на одну гривну власного капіталу, і визначається за формулою:

К         Чистий прибуток

Крвк =           

(/Власний капітал(напоч пер) + Власний капітал(накін пер ))/2

= ряд.220(ф.2) (13.29) = ряд.380(ф.1).

Нормативна вимога: КРВК > 0,2.

Рейтингову експрес-оцінку фінансового стану підприємства наведено на рис. 13.1.

На основі наведених п'яти показників визначається рейтинг підприємства за формулою:

Я = 2К0 + 0,1КПЛ + 0,08К7 + 0,45КЯУП + КРВК. (13.30)

Нормативне значення рейтингової оцінки — 1. Порівняння показників і рейтингової оцінки фінансово-господарської діяль­ності підприємства необхідно розраховувати за ряд років, що дає можливість зробити висновки про ефективність (або неефек­тивність) бізнесу. Зростання рейтингу свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства, зниження — про погіршення.

До переваг наведеної методики можна віднести таке:

Запропонована методика базується на визначенні реаль­них фінансових коефіцієнтів, використовує багатовимірний підхід до оцінки фінансового стану і ділової активності підприємства.

Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства здій­снюється на основі даних публічної фінансової звітності підприєм­ства.

Рейтингова оцінка є порівняльною і динамічною. Отри­маний часовий ряд обробляється за правилами математичної ста­тистики.

Для отримання рейтингової оцінки використовується ал­горитм, що реалізує можливості математичної моделі порівняль­ної комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності під­приємства.и о о


Питання для самоконтролю

Що визначає фінансовий стан підприємства?

З якою метою проводиться порівняльна рейтингова комп­лексна експрес-оцінка діяльності підприємства?

Які особливості має підсумкова рейтингова оцінка?

Яким вимогам мають відповідати коефіцієнти рейтингової оцінки?

Назвіть показники рейтингової оцінки, що якнайповніше характеризують фінансовий стан підприємства.