13.4. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА) ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Аналіз фінансової діяльності підприємства передбачає вив­чення його стану з погляду короткострокової та довгострокової перспективи. Критеріями оцінки при короткостроковій перспек­тиві є платоспроможність і ліквідність балансу, при довгостро­ковій перспективі — фінансова стійкість. Розглянемо показники платоспроможності і ліквідності на прикладі підприємства, що має ознаки неспроможності (банкрутства). Первинні дані для ана­лізу надано у табл. 13.3.

Таблиця 13.3

Під час проведення експрес-діагностики підприємства для запобігання можливому банкрутству доцільно використовувати такі показники:

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (кш):

оборотні    активи     ,„.

кпл =   —.       —        ■ (13.9)

поточні    зобов язання

Рекомендоване значення показника 2,0.

2.         Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (кЗВК)\

кзвк = ВК + О°А ~ НА , (13.10)

де ВК — власний капітал;

ДО — довгострокові зобов'язання; НА — необоротні активи; ОА — оборотні активи.

Рекомендоване значення показника 0,1 (або 10%).

3.         Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності (кш)
характеризується відношенням розрахункового кш до його нор-
мативного значення, що дорівнює 2. Розрахунковий кш визна-
чають як суму його фактичного стану на кінець звітного періоду
і зміни цього показника між кінцем і початком звітного періоду
в перерахунку на певний період відновлення (втрати) плато-
спроможності (6 і 3 місяці):

І к   + 6 (і К      , П л

к(6шс.) =         Т          , (13.11)

ВП      і норм _ <•}    v 7

де к<віі"с:> — коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності за період 6 місяців;

кП[Л і кП[Л — фактичне значення коефіцієнтів поточної ліквідності на кінець і початок звітного періоду;

к"ПіЛрм — нормативне значення коефіцієнта, що дорівнює 2;

Т — розрахунковий період у місяцях.

Оцінимо платоспроможність підприємства за формулами (13.9 — 13.11).

За формулою 13.9 розраховуємо коефіцієнти поточної лік­відності на початок і кінець звітного періоду:

к Пл = ^ = 0,87; 85,8

к Пт = -51^- = 0,51. 100 ,2

За формулою 13.10 розраховуємо коефіцієнт забезпеченості власними коштами на початок і кінець звітного періоду:

кПВК = 63,9 + 13,6 - 88,8 =-0,152;

к КВК = 40,5 + 14,1 - 103,5 =-0,953. ЗВК 51,3

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що відбулося знач­не зростання негативної величини кЗВК. Це свідчить про повну втрату підприємством своїх власних оборотних коштів.

За формулою 13.11 розрахуємо коефіцієнт відновлення (втра­ти) платоспроможності на період 6 міс.:

- 0,953 + —[-0,953 - (-0,152)]
к ВПжс) =      12        = -0,6768.

 

Проведений аналіз свідчить про те, що у найближчі 6 міс. підприємство не має реальної можливості відновити свою пла­тоспроможність.

Для обґрунтування цього висновку проведемо детальніший аналіз показників фінансової стійкості — коефіцієнта фінансової незалежності, заборгованості і фінансування.

Коефіцієнт фінансової незалежності = власний капітал / валюта балансу:

на початок року: 63,9 / 163,2 = 0,39;

на кінець року: 40,5 / 154,8 = 0,26.

Рекомендоване значення цього коефіцієнта 0,51 (або 51,0%). Коефіцієнт заборгованості = позиковий капітал / власний капітал:

на початок року: 99,3 / 63,9 = 1,55; на кінець року: 114,3 / 40,5 = 2,82.

Рекомендоване значення цього коефіцієнта 0,67 (40% / 60%). Коефіцієнт фінансування = власний капітал / позиковий капітал:

на початок року: 63,9 / 99,3 =0,64; на кінець року: 40,5 / 114,3 =0,35.

Рекомендоване значення цього коефіцієнта 1,5 (60% / 40%). Наведені критерії оцінки дозволяють зробити такі висновки:

За рахунок оптимізації складу витрат, що включаються у собівартість продукції, необхідно здійснювати зниження непо­критого збитку звітного року.

У зв'язку з високою кредиторською заборгованістю, що має найбільшу питому вагу у загальних зобов'язаннях підприєм­ства, необхідно в міру можливості її погашати.

Кредитори мають право вимагати від керівництва підприєм­ства дострокового погашення або виконання зобов'язань і відшко­дування ним збитків. У цьому випадку керівництву підприєм­ства необхідно прийняти рішення щодо зниження величини ста­тутного капіталу до рівня чистих активів.

4. Для поліпшення фінансово-господарської діяльності під­приємства вища організаційна структура має право надати йому фінансову підтримку.

Проте слід зазначити певний недолік кількісних методик прогнозування банкрутства. Це пов'язано з тим, що досить часто цифри бухгалтерської звітності не повністю відтворюють усі гос­подарські процеси, що відбуваються на підприємстві.

 

Питання для самоконтролю

1.         Які показники є критеріями оцінки фінансового стану
підприємства при короткостроковій перспективі?

2.         Які показники рекомендується використовувати під час про-
ведення експрес-діагностики підприємства?