12.3. РОЛЬ АНАЛІЗУ В ОБҐРУНТУВАННІ БІЗНЕС-ПЛАНУ І ЙОГО МОНІТОРИНГУ

 

Бізнес-план є одним з основних засобів управління підприєм­ством. Він складається в таких випадках:

обґрунтування і здійснення інвестиційних проектів;

реалізація окремих значних фінансово-господарських опе­рацій;


емісія цінних паперів;

проведення реорганізаційних заходів;

фінансове оздоровлення підприємства.

У бізнес-плані відображаються види діяльності, якими під­приємство збирається займатися найближчим часом і у довгост­роковій перспективі. У цьому випадку необхідно враховувати вплив зовнішніх факторів, що обумовлюють його фінансово-гос­подарську діяльність: економічні фактори — інфляція, рівень без­робіття, купівельна спроможність споживачів, величина процент­ної ставки за кредит тощо; політичні, науково-технічні та інші фактори.

Бізнес-план містить також інформацію: про цілі і задачі діяль­ності підприємства; основні показники фінансово-економічного стану підприємства; про обсяги продукції і потреби в ній; еко­номічні показники продукції; показники експорту; основні по­казники вдосконалення споживчих властивостей продукції, що випускається підприємством, тощо.

Важливе значення при складанні бізнес плану має характе­ристика ринку збуту продукції підприємства, його аналіз, відо­мості про споживачів та їх сегментація, рівень попиту тощо.

Необхідною є також характеристика виробничо-технічної і інноваційної політики підприємства, наявність трудових ресурсів, відносини зі споживачами і постачальниками, можливі транс­портно-заготівельні витрати, промислова і соціальна інфраструк­тура та ін.

При розробці бізнес-планів необхідно враховувати оцінку ризику і умови страхування.

 

Питання для самоконтролю

В яких випадках розробляється бізнес-план ?

Яку інформацію має містити бізнес-план?

 

РОЗДІЛ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ: ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ

ТЕМА 13. ФІНАНСОВА НЕСПРОМОЖНІСТЬ.

БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 14. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ

РИЗИКАМИ

ТЕМА 15. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ

ІРЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА