ТЕМА 1 ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Фінанси є індикатором конкурентоспроможності господа­рюючого суб'єкта на ринку. Тому стійкий фінансовий стан підприємства є запорукою його життєдіяльності в умовах рин­кової економіки.

Економіка України розвивається за законами ринку, що регу­люють економічні відносини між виробниками і споживачами продукції. Кожний з них має свої економічні інтереси, які мо­жуть не збігатися. Ринок є своєрідним інструментом узгодження інтересів виробництва і споживання і вищою стадією розвитку товарно-грошових відносин. Функціонування ринку веде до ста­новлення ринкової економіки. Її ефективність базується на та­ких принципах:

рівність виробників і споживачів продукції перед зовніш­німи факторами;

рівність цін на підставі збалансованості попиту і пропо­зиції;

економічне регулювання самостійних дій суб'єктів рин­кових відносин;

використання законодавчої бази для економічного регу­лювання;

наявність конкуренції як умови економічного процесу і економічного регулювання.

Ефективна фінансово-господарська діяльність підприємства повинна базуватися на системі найважливіших фінансово-еко­номічних показників. Від їх правильного вибору залежить прий­няття управлінських рішень, що стосуються складу, структури і вартості активів, капіталу підприємства, величини власного капі­талу, довгострокових і короткострокових позикових коштів, обся­гу виручки і прибутку від реалізації і способів їх досягнення.

У ринкових умовах запорукою виживання і основою ста­більного стану підприємства слугує його фінансова стійкість. Вона відображає стан фінансових ресурсів підприємства, при якому є можливість вільно маневрувати коштами, ефективно їх викори­стовувати, забезпечуючи безперебійний процес виробництва і ре­алізації продукції, враховуючи витрати на його розширення і оновлення.

Фінансовий стан являє собою найважливішу характеристи­ку економічної діяльності підприємства в зовнішньому середо­вищі. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловій співпраці, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів щодо фінансових та інших відносин.

Фінансовий аналіз є методикою оцінки поточного і перспек­тивного фінансового стану підприємства на підставі вивчення залежності і динаміки показників фінансової інформації. Він покликаний виявити сильні і слабкі сторони фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану — це глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових ресурсів в єдиному виробничому процесі. Для проведення фінансового аналізу необхідно:

володіти його інструментарієм;

мати відповідне інформаційне забезпечення;

мати в своєму розпорядженні кваліфікований штат аналі­тиків.

Основною метою фінансового аналізу є отримання певної кількості ключових параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і ви­датків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебі­торами і кредиторами. При цьому в оцінці поточного фінансо­вого стану підприємства особливу роль відіграє прогноз на най­ближчу і віддаленішу перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану.

Рух трудових і матеріальних ресурсів на підприємстві супро­воджується утворенням і витрачанням коштів. Це свідчить про те, що фінансовий стан господарюючого суб'єкта відображає різні сторони його діяльності.

Поділ бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінсь­кий обумовлює відповідний поділ аналізу господарської діяль­ності (рис. 1.1).

Зовнішній фінансовий аналіз здійснюється з урахуванням та­ких параметрів:

Аналіз господарської діяльності підприємства

Фінансовий аналіз


Управлінський аналіз

 

Зовнішній


Внутрішній

 

Зовнішній фінансо­вий аналіз за даними публічної фінансової (бухгалтерської) звітності

Внутрішньогоспо­дарський фінансовий аналіз за даними бухгалтерського обліку і звітності

Внутрішньогоспо­дарський виробничий аналіз за даними управлінського обліку

 

Рис. 1.1. Види аналізу господарської діяльності підприємства

вивчення цін на продукцію, товари і послуги;

вивчення ставок оподаткування і процентних ставок за банківськими кредитами і депозитами, курсу емісії цінних па­перів;

вивчення діяльності конкурентів на товарному і фінансо­вому ринках і т. д.

Завдання зовнішнього фінансового аналізу визначаються інте­ресами користувачів аналітичним матеріалом. До основних зав­дань належать: оцінка фінансових результатів; оцінка фінансо­вого стану; оцінка ділової активності; фінансове прогнозування.

Внутрішній фінансовий аналіз досліджує причини фінансо­вого стану, що склався, ефективності використання основних і оборотних коштів, взаємозв'язок показників обсягу, вартості і прибутку. Як джерела інформації для цих цілей додатково вико­ристовують дані фінансового обліку (нормативну і планову інфор­мацію).

До внутрішніх користувачів відносять керівників підприєм­ства всіх рівнів: бухгалтерії, фінансового, економічного відділів та інших служб, багатьох співробітників.

 

Питання для самоконтролю

Дайте поняття фінансів.

Які принципи лежать в основі становлення ринкової еконо­міки?

Що є фінансовим станом підприємства?

Що таке фінансовий аналіз підприємства?

У чому полягає основна мета фінансового аналізу?

Визначіть основні види аналізу господарської діяльності підприємства.

Які параметри включає зовнішній фінансовий аналіз?

Яке призначення внутрішнього фінансового аналізу?