ТЕМА 10 10.1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ

Раціональність і повноту використання функціонуючих ос­новних виробничих фондів характеризує економічний ефект, отриманий за певний період у вигляді відповідного обсягу і якості продукції. Показником, що відображає випуск продукції з мен­шою кількістю фондів, є загальна фондовіддача виробничих фондів, або їх оборотність. Його обрахування можна проводити або за вартістю реалізованої продукції, або за її собівартістю.

Зворотним цьому показнику є показник загальної фондомі­сткості продукції.

А =—, Ап = 4" =—, (10.2)

 

де А1 — фондовіддача виробничих фондів; А — загальна фондомісткість продукції.

Показник фондовіддачі тісно пов'язаний з продуктивністю і фондоозброєністю праці. Взаємозв'язок між цими показника­ми можна відобразити такими формулами:

N ^

Л = Т' Лі = Т' (10.3)

де Л3 — продуктивність праці; Л31 — фондоозброєність праці. Тоді

Л1 = N: ¥ = ДО) : (¥/К) = Л3 : (10.4)

Таким чином, основною умовою зростання фондовіддачі є випереджаюче зростання продуктивності праці у відношенні до зростання його фондоозброєності.

При розрахунку показника фондовіддачі у вартості фондів враховуються не тільки власні, але і орендовані фонди. Не вра­ховуються фонди, що знаходяться на консервації, резервні і віддані в оренду іншим підприємствам.

Первинні дані для розрахунку фондовіддачі наводяться у порівнювальному вигляді: обсяг продукції коригується з ураху­ванням зміни цін на продукцію і впливу на неї структурних зру­шень, а вартість основних фондів — з урахуванням їх переоцінки і зміни вартості основних фондів соціального, екологічного при­значення та ін.

Для розрахунку впливу показників-факторів на величину фондовіддачі використовується інформація, наведена в табл. 10.2.

Дані табл. 10.1 свідчать про те, що зниження фондовіддачі на 61,07% відбулося в результаті випереджаючого зростання фон­доозброєності праці на 184,23% і незначного зростання продук­тивності праці на 11,0%. Ступінь впливу цих показників на зміну фондовіддачі можна визначити, застосовуючи факторний аналіз. Для цього необхідно провести такі розрахунки:

Л30 : Л310 = 14,19 : 33,10 = 0,429 тис. грн;

Л31 : Л310 = 15,75 : 33,10 = 0,478 тис. грн;

Л31 : Л311 = 15,75 : 94,08 = 0,167 тис. грн.

На підприємстві відбулося зниження фондовіддачі на 0,262 тис. грн, що пов'язано з впливом таких показників-факторів:

1. Зростання продуктивності праці призвело до зростання фондовіддачі на 0,122 грн:

Л   — Л  = 0,478 — 0,429 = +0,049 тис. грн.


2. Зростання фондоозброєності праці призвело до знижен­ня фондовіддачі на 0,311 грн:

Л11 — Л111 = 0,167 — 0,478 = —0,311 тис. грн.

Ці дані свідчать про неефективне використання грошових коштів, що направляються на придбання основних виробничих фондів. Необхідно змінити становище, що склалося, і проаналі­зувати причини цих відхилень для забезпечення швидшого зрос­тання продуктивності праці і фондовіддачі основних виробни­чих фондів.

Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує по­требу в них, дозволяє підприємствам вивільняти частину обо­ротних коштів на потреби господарства або для додаткового ви­пуску продукції.

У виробничій діяльності при аналізі стану підприємства ве­лика увага приділяється оцінці інтенсивності використання обо­ротних коштів (поточних активів), оскільки від швидкості пере­творення їх в грошову готівку залежить ліквідність підприємства і його шанси на успіх. Швидкість оборотності оборотних коштів характеризується такими показниками:

Тривалість одного обороту всіх оборотних ЬЕ коштів розра­ховується за формулою:


або

ЬЕ = Е : ^, (10.5)

де Е — середня вартість всіх оборотних коштів;

Т — тривалість аналізованого періоду, дн.;

N — виручка від реалізації продукції. Кількість оборотів, або прямий коефіцієнт оборотності, к" обчислюється за формулою:

к" = ^. (10.6)

Е

Коефіцієнт закріплення оборотних коштів розраховується за формулою:

к0 ~ =—. (10.7)

Кр к"

Показники оборотності можуть обчислюватися з усіх обо­ротних коштів в цілому і окремо з матеріальних оборотних коштів і дебіторської заборгованості. Число днів в аналізованому періо­ді Т прийнято вважати: у кварталі — 90; у півріччі — 180; у році — 360.

Показники оборотності оборотних коштів порівнюються з аналогічними показниками попередніх періодів. У табл. 5.2 по­дано первинні дані для розрахунків.

Дані табл. 10.3 свідчать про те, що матеріальні оборотні кошти підприємства використовувалися в поточному періоді неефек­тивно. Це підтверджується низьким значенням коефіцієнта ви­передження темпів зростання обсягів виробництва над темпами зростання залишків матеріальних оборотних коштів (0,94), хоча в плані передбачалося нижче значення даного коефіцієнта (0,88).

Порівняно з планом використання матеріальних активів покращилося, про що свідчить сприятливе співвідношення темпів зростання обсягу продукції і матеріальних оборотних коштів.

Проте відбулося зниження коефіцієнта оборотності за аналі­зований період на 6,32 пункту (93,68 — 100) і збільшення трива­лості одного обороту всіх оборотних коштів на 6,45 пункту (106,45 —

100).

Прискорення обіговості оборотних коштів означає еконо­мію всіх видів ресурсів і вивільнення коштів з обороту. Ця об-


Таблиця 10.3

Показники ефективності використання оборотних коштів °

 

 

 


о:...'.'о.їу.х :7.::хх

Зе':ї'.".є'.':5 обсузсг.'   /х :со: ~~

Гатхуі з:з зе^.7:'з:с/ х.езс'ЗХіЗа:::::»

             1г . 1 .: 1 1

Косе:.: 7с::::17 37:гзз..з..с:::::::7: оС:кгзо7:::::зх

.733 77: 777:;: 0/770.7; 0007077 7773

з'зосзе і: абсізу :..^0/у:с;::.. ::х7

77г77737г37:5            .,'■ ззх 70: 'з'зз!

обв'зо'7           /x :€в77'77і

зе, у~.с.   і ло.       ( )


 

и

О и

ставина дозволяє підприємству обходитися меншою сумою обо­ротних коштів для забезпечення випуску і реалізації продукції.

За наслідками обіговості розраховують суму економії (пере­витрати) оборотних коштів. Для визначення суми економії обо­ротних коштів в результаті прискорення їх обіговості встановлю­ють потребу в оборотних коштах за звітний період. При цьому враховується фактична виручка від всієї реалізації за аналізова­ний період і швидкість обороту за попередній період. Економія (перевитрата) оборотних коштів розраховується як різниця між даною умовною сумою оборотних коштів і сумою коштів, що фактично беруть участь в обороті.

Для обчислення економії (перевитрати) нормованих оборот­них коштів порівняно з планом використовується така формула:


(10.8)

де АЕН — економія (перевитрата) оборотних коштів;

е% — фактичні середні залишки нормованих оборотних коштів;

— фактична реалізація; N^1 — планова реалізація;

е% — планова величина нормованих оборотних коштів.

У нашому прикладі план за швидкістю оборотності оборот­них коштів виконаний. Має місце додаткове залучення коштів в оборот, що значно погіршує фінансовий стан підприємства.

У табл. 10.4 наведено первинні дані для оцінки обіговості оборотних коштів.

Дані табл. 10.4 свідчать про прискорення обіговості всіх обо­ротних коштів на 2,05 дн. Посилення ділової активності привело до поліпшення економічних результатів господарювання. Сума економії з вкладення додаткового капіталу в оборот підприєм­ства склала 4217,5 тис. грн (24387 : 360 • (—2,05) • 30,37).

За аналізований період відбулася зміна обіговості матеріаль­них оборотних коштів. Їх прискорення склало 0,02 дн (0,02 — 0,04). У зв' язку з цим у підприємства з' явилася можливість вивільнення коштів в сумі 41,32 тис. грн (24387 : 360 • (—0,02) • 30,37), які можна направити на стабілізацію фінансового стану.

Оскільки узагальнюючими показниками ефективності ро­боти підприємства є величина прибутку і рівень загальної рента­бельності, необхідно враховувати фактори, що впливають на ве­личину і швидкість обіговості оборотних коштів: масштаби діяль-


ності підприємства; характер діяльності (галузева приналежність); тривалість виробничого циклу; кількість і різноманітність спо­живаних видів ресурсів; географію постачальників і споживачів продукції; систему розрахунків за продукцію; платоспроможність клієнтів; якість банківського обслуговування; темпи зростання виробництва і реалізації продукції; інфляцію і т. д.

 

Питання для самоконтролю

Як розраховується фондовіддача, оборотність і фон­домісткість продукції?

Наведіть формулу продуктивності і фюндоозброєнності праці?

Яка основна умова зростання фондовіддачі.

4.         Який фактор знижує потребу в оборотних коштах підприєм-
ства?