9.4. РОЗРАХУНОК ЧИСТИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Чисті активи є перевищенням активів підприємства над па­сивами, що враховуються. Підприємства, що добре працюють мають значне перевищення ліквідних активів над короткостро­ковими зобов'язаннями. Ця обставина дозволяє достатньо точно оцінити ступінь стійкості фінансового стану і здатності погасити зобов' язання в строк.

Активи, що беруть участь в розрахунку, — це грошове і не-грошове майно підприємства за винятком заборгованості учас­ників (засновників) за їхніми внесками в статутний капітал, по­датком на додану вартість з придбаних цінностей, збитків.

Пасиви, що беруть участь в розрахунку, — це зобов'язання організації, вони включають частину власних зобов'язань підприєм­ства (цільове фінансування і надходження, орендні зобов'язан­ня), зовнішні зобов'язання перед банками та іншими юридич­ними і фінансовими особами, кредиторська заборгованість, ре­зерви майбутніх витрат і платежів та інші пасиви.

У світовій практиці для визначення платоспроможності під­приємства використовується абсолютний показник — перевищен­ня всіх активів над зовнішніми зобов' язаннями.

Величина статутного капіталу характеризує мінімальний розмір майна підприємства, що гарантує інтереси його креди­торів.

При розрахунку чистих активів до уваги береться сума таких показників бухгалтерського балансу: нематеріальні активи, ос­новні засоби, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи, запаси, дебіторська заборго­ваність, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти, інші обо­ротні активи.

Під зобов'язаннями (пасивами), що враховуються при виз­наченні величини чистих активів, розуміється сума таких показ­ників бухгалтерського балансу: довгострокові і короткострокові позикові кошти, кредиторська заборгованість, заборгованість зас­новникам з виплати доходів, забезпечення майбутніх витрат і платежів, інші поточні зобов'язання, відкладені податкові зобо­в' язання.

Для українських підприємств показник чистих активів є інди­катором, що характеризує стан статутного капіталу і певною мірою фінансову стійкість підприємства.

На фінансову стійкість позитивно впливає стабільна вели­чина чистих активів або їх збільшення. Зменшення величини чистих активів є негативною тенденцією, що знижує фінансову стійкість підприємства.

Проведемо розрахунок чистих активів аналізованого підприєм­ства (табл. 9.4).

 

Розрахунок чистих активів підприємства


З даних табл. 9.4 випливає, що у підприємства достатньо чистих активів на початок року, а на кінець року вони збільши­лися на 92622 тис. грн, або на 106,6%. Проте їх питома вага в активах підприємства знизилася на 9,02 пункту. Таким чином, підтверджується раніше зроблений висновок про підвищення платоспроможності підприємства.

Отримана величина чистих активів більше величини зареє­строваного статутного капіталу, який, у свою чергу, більше мінімального, затвердженого чинним законодавством.

 

Питання для самоконтролю

Що є чистими активами підприємства?

Наведіть визначення поняття «активи, що беруть участь в розрахунку».

Охарактеризуйте поняття «пасиви, що беруть участь в розрахунку».

За якою схемою проводиться розрахунок чистих активів підприємства?

Які фактори формують фінансову стійкість підприємства ?


АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Економічне зростання підприємства характеризується збіль­шенням обсягу його фінансово-господарської діяльності. Приріст обсягу випуску і реалізації продукції залежить від зростання його майна (активів).

Приплив ресурсів може бути забезпечений за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування. До внутрішніх дже­рел належить прибуток, спрямований на розвиток виробництва (реінвестований прибуток) і нарахована амортизація. Вони по­повнюють власний капітал підприємства. Він може бути збільше­ний за рахунок зовнішніх джерел, шляхом емісії акцій. Проте їх випуск і реалізація впливають на ступінь самостійності керів­ництва підприємства у прийнятті управлінських рішень.

Додатковий приплив фінансових ресурсів можна забезпечи­ти завдяки залученню банківських кредитів, позик, коштів кре­дитора. Проте зростання позикових коштів має бути обмежене розумною межею, оскільки із збільшенням частки позикового капіталу посилюється фінансова залежність від кредиторів, по­силюються умови кредитування, підприємство несе додаткові витрати, збільшується вірогідність банкрутства. Тому темпи еко­номічного розвитку підприємства визначаються в першу чергу темпами збільшення реінвестованих власних коштів.

Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється не тільки абсолютними, але і віднос­ними показниками, до числа яких входить система показників рентабельності.

У широкому сенсі поняття «рентабельність» означає до-ходність, прибутковість. Підприємство вважається рентабельним, якщо результати від реалізації продукції покривають витрати виробництва (обороту) і, крім того, утворюють суму прибутку, достатню для нормального його функціонування.

Оцінюючи динаміку основних показників, необхідно зіста­вити темпи їх зміни. Оптимальним вважається таке співвідношення:

ПІДПРИЄМСТВА


ТРБ > Т™ > ТВ > 100%, (10.1)

де ТРБ, Т™, ТВ — відповідно темпи зміни суми прибутку, обсягу реалізації, вартості майна (активів). Це співвідношення означає, що:

Прибуток збільшується вищими темпами, ніж обсяг про­дажів продукції, що свідчить про відносне зниження витрат ви­робництва і обороту.

Обсяг реалізації зростає вищими темпами, ніж активи (ка­пітал) підприємства, тобто ресурси підприємства використову­ються ефективніше.

Економічний потенціал підприємства зростає порівняно з попереднім періодом.

Розглянуте співвідношення у світовій практиці отримало назву «Золоте правило економіки підприємства». Проте в прак­тичній діяльності підприємства досить часто відступають від цього правила. До причин виникнення відхилень відносять: додаток капіталу у сфері освоєння нових технологій виробництва, мо­дернізацію і реконструкцію діючих підприємств.

Розглянемо темпи зміни показників у звітному періоді по­рівняно з минулим періодом (див. табл. 10.1).

На аналізованому підприємстві склалося таке співвідношення (% до минулого року): балансовий прибуток — 125,06 обсяг про­дажів — 111,10; активи 236,28.

Таблиця 10.1

 

На даному підприємстві спостерігаються приріст балансо­вого прибутку (на 25,06%) і значний приріст активів підприєм­ства (на 136,28%). Обсяг продажів за аналізований період збіль­шився на 11,10%.

Таким чином, темп зростання прибутку до оподаткування перевищив темпи зростання виручки від реалізації продукції. Проте темп зростання виручки від реалізації продукції нижчий за темп зростання вартості майна підприємства, тобто склалося таке співвідношення (у %): 125,06 > 111,10 < 236,28 > 100%.

Це співвідношення стало результатом зростання обсягу ви­робництва, цін і збільшення попиту на продукцію, розширення асортименту, відносного зниження окремих витрат на виробниц­тво і реалізацію продукції та ефективного використання еконо­мічного потенціалу підприємства.

Подальший розвиток підприємства багато в чому залежить від оновлення матеріально-технічної бази, якій на підприємстві стали приділяти серйозну увагу. Це дозволить збільшити обсяг виробництва і продажів, поліпшити якість і освоїти випуск но­вих видів виробів.

 

Питання для самоконтролю

За рахунок яких внутрішніх джерел поповнюється капітал підприємства ?

За рахунок яких джерел забезпечується додатковий при­плив фінансових ресурсів?

Яке співвідношення динаміки основних показників вважається оптимальним?

Які причини виникнення відхилень від оптимального значен­ня співвідношення темпів зміни основних показників?