9.3. АНАЛІЗ ВІДНОСНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІКВІДНОСТІ

Для оцінки здатності підприємства виконувати свої корот­кострокові зобов' язання застосовуються показники ліквідності, які дають уявлення не тільки про його платоспроможність на даний момент, але і у разі надзвичайних обставин. Підприємство вважається ліквідним, якщо воно в змозі виконати свої коротко­строкові зобов'язання, реалізовуючи поточні активи.

Для розрахунку коефіцієнтів абсолютної, швидкої і поточ­ної ліквідності використовуються дані бухгалтерського балансу. Величину поточних активів характеризують статті розділу ІІ ак­тиву балансу. Відомості про короткострокові зобов'язання містять­ся в розділі IV пасиву балансу. До складу короткострокових бор­гових зобов'язань (ПЗ) входять кредиторська заборгованість і короткострокові позикові кошти.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коб) визначається відно­шенням найбільш ліквідних активів — грошових коштів (ГК) і короткострокових фінансових вкладень (КФВ) до суми поточних зобов'язань (ПЗ) за формулою: коб = (ГК + КФВ) і пз. (9.3)

Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм платоспро­можності і показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Його величина повинна бути не нижче 0,2.

У господарській практиці значення коефіцієнта абсолютної ліквідності визнається достатнім в інтервалі 0,25—0,30. Якщо підприємство у нинішній момент може на 25—30% погасити всі короткострокові зобов'язання, його платоспроможність вважаєть­ся нормальною. Якщо значення коефіцієнта нижче рекомендо­ваного рівня, то така ситуація свідчить про серйозний дефіцит вільних грошових коштів.

Коефіцієнт швидкої, або критичної ліквідності (кислотний тест) (кКЛ) визначається відношенням суми найбільш ліквідних коштів і швидкореалізовуваних активів — короткострокової дебі­торської заборгованості (ДЗ) та інших поточних оборотних ак­тивів (ОАШ) до суми поточних зобов'язань за формулою:

кКЛ = (ГК + КФВ + ДЗ + ОАШ) | ПЗ. (9.4)

Коефіцієнт швидкої ліквідності є проміжним коефіцієнтом покриття і показує, яка частина поточних активів за мінусом за­пасів і дебіторської заборгованості, платежі з якої очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати, покривається по­точними зобов'язаннями.

Цей показник допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов'язань у разі його кри­тичного стану. Рекомендована величина:

кШЛ = 0,8 - 1,0.

Коефіцієнт поточної ліквідності (кш), або загальний ко­ефіцієнт покриття, дорівнює відношенню вартості всіх поточних оборотних активів (ОА) до величини поточних зобов'язань:

кПЛ = ОА | ПЗ. (9.5)

До складу оборотних активів входять найбільш ліквідні ак­тиви (грошові кошти і поточні фінансові інвестиції), активи швидкої реалізації (короткострокова дебіторська заборгованість і інші оборотні активи) і активи, що повільно реалізовуються (запаси, векселі отримані).

За допомогою коефіцієнта покриття вимірюється загальна ліквідність. Він показує, якою мірою поточні кредиторські зобо­в' язання забезпечуються поточними активами. Для оцінки пла­тоспроможності і задовільності структури балансу встановлено норматив цього показника:

 

Величина цього коефіцієнта залежить від обіговості оборот­них коштів, тривалості виробничого циклу, структури запасів і витрат, галузевих і інших особливостей і ряду інших факторів.

Якщо підприємство володіє великими матеріальними запа­сами, частину яких важко реалізувати, то значення коефіцієнта може бути високим.

В умовах високого рівня інфляції значення цього коефіцієнта може зрости у зв'язку з вигідністю для підприємства вкладення зайвих грошових коштів у запаси товарно-матеріальних цінностей.

Багатократне перевищення поточних активів над короткос­троковими зобов'язаннями дозволяє зробити висновок про те, що підприємство має у своєму розпорядженні значний обсяг вільних грошових ресурсів, що формуються за рахунок власних джерел. З позиції кредиторів, такий варіант формування оборот­них активів найбільш переважний. З погляду ефективності діяль­ності підприємства значне накопичення запасів, відвернення коштів в дебіторську заборгованість може бути пов'язане із слаб­ким управлінням активами підприємства: перетворенням зайвих коштів на непотрібні поточні активи.

При співвідношенні поточних активів і короткострокових зобов'язань нижче ніж 1:1 можна говорити про високий фінан­совий ризик в діяльності підприємства, оскільки воно не в змозі сплатити свої рахунки.

Різні показники ліквідності важливі не тільки для керівників і фінансових працівників підприємства, але і становлять інтерес для різних споживачів аналітичної інформації: коефіцієнт абсо­лютної ліквідності — для постачальників сировини і матеріалів; ко­ефіцієнт швидкої ліквідності — для банків; коефіцієнт покриття — для покупців і держателів акцій і облігацій підприємства.

У табл. 9.2 наведено дані, розраховані за коефіцієнтом ліквідності.

Дані табл. 9.2 свідчать про те, що підприємство перебуває в хорошому фінансовому стані. Коефіцієнти ліквідності за звітний період дещо знизилися, але все одно вони вище рекомендованих нормативів. У табл. 9.3 подано коефіцієнти ліквідності порівня­но з рекомендованими показниками.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 1,91 на 0,23 пункту і показує, що до кінця періоду 168% короткострокових


Коефіцієнти ліквідності


зобов'язань може бути погашено за рахунок використання гро­шових коштів і цінних паперів підприємства. Якщо порівняти значення показника з рекомендованим рівнем (0,2—0,3), то можна відзначити, що підприємство має надлишок готівкових грошо­вих коштів для покриття поточних зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, що на початок пе­ріоду короткострокові боргові зобов'язання на 552% покривали­ся грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями і коштами в розрахунках. До кінця звітного періоду значення ко­ефіцієнта знизилося на 1,19 пункту і показує, що поточні зобо­в' язання можуть бути погашені ліквідними активами і активами швидкої реалізації на 433%. Причому погашення короткостро­кових боргових зобов'язань (поточна платоспроможність підприє­мства) багато в чому залежить від якості дебіторської заборгова­ності і фінансового стану боржника. Цей коефіцієнт можна вва­жати прогнозним, оскільки керівник підприємства не можє точ­но знати, коли і в якій кількості дебітори погасять свої зобов'я­зання. Тобто ліквідність підприємства залежить від їх платосп­роможності. У даному прикладі (табл. 9.3) рівень коефіцієнта швидкої ліквідності вище рекомендованого значення (0,8—1) і вказує на те, що сума ліквідних активів підприємства повністю відповідає вимогам поточної платоспроможності.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) за звітний період знизився на 1,67 пункту і склав на кінець періоду 4,47. Така ситуація свідчить про те, що підприємство повністю покриває короткострокові боргові зобов'язання ліквідними ак­тивами. Значення цього коефіцієнта вище рекомендованого, підприємство має певний запас оборотних коштів.

На графіку (рис. 9.1) наведено динаміку найбільш ліквідних активів і короткострокових боргових зобов'язань.

Як видно з рис. 9.1, надлишок найбільш ліквідних активів для погашення короткострокових зобов'язань склав 9252 тис. грн (10198 — 19450) на початок періоду і 15032 тис. грн (21853 — 36885) на кінець звітного періоду.

На рис. 9.2 показано динаміку найбільш ліквідних активів, ак­тивів швидкої реалізації і короткострокових боргових зобов'язань.

Як видно з рис. 9.2, підприємство, використовуючи грошові кошти, поточні фінансові інвестиції і кошти в розрахунках, має надлишок цих коштів для погашення короткострокових боргів в обсязі 46101 тис. грн і 65806 тис. грн на початок і на кінець звітного періоду.

На рис. 9.3 відображено динаміку оборотних активів і по­точних зобов'язань.

Динаміка показників, наведених на рис. 9.3, свідчить про те, що підприємство в змозі погасити короткострокові борги, залучаючи всі ліквідні активи, і для продовження фінансово-гос­подарської діяльності достатньо оборотних коштів підприємства.

40000 35000 30000 25000 20000 15000

10000 5000 0

 

19450


36885


 

10198


 

21853


 

■ На початок періоду Е На кінець періоду

Найбільш ліквідні Короткострокові активи зобов'язання

Рис. 9.1. Динаміка найбільш ліквідних активів і короткострокових боргових зобов'язань, тис. грн

За звітний період спостерігалася тенденція до зниження рівня ліквідності, що свідчить про деяку нормалізацію фінансового стану. Це обумовлено випереджаючими темпами зростання по-

 

 

 

Подпись:


70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 36885


 

36849


 

 

57700


 

Н На початок періоду

На кінець періоду

 

21853

 

10198

Найбільш ліквідні     Активи швидкої Короткострокові
активи            реалізації зобов'язання

Рис. 9.2. Динаміка найбільш ліквідних активів, активів швидкої реалізації і короткострокових боргових зобов'язань

120000 100000 80000 60000 40000

20000 0

 

62606


 

 

97752


 

 

0 На початок періоду

І На кінець періоду

 

21853

10198

Найбільш ліквідні активи

Кор откостр окові зобов'язання

Рис. 9.3. Динаміка оборотних активів і поточних зобов'язань тис. грн

точних зобов'язань — 214,29% (21853 / 10198 • 100) порівняно з ліквідними активами — 156,14% (97752 / 62606 • 100).

Усі розраховані коефіцієнти ліквідності мають значення вище нормативних показників, що свідчить про наявність на під­приємстві необхідного обсягу ліквідних коштів для погашення поточних зобов'язань.

Аналізуючи стан неплатоспроможності підприємства, необ­хідно розглянути причини фінансових утруднень і фактори, що роблять негативний вплив на фінансовий стан підприємства.

Однією з причин втрати платоспроможності може бути не­правильне використання оборотного капіталу: виведення коштів в дебіторську заборгованість, вкладення коштів в наднормативні запаси і на інші цілі, які тимчасово не мають джерел фінансу­вання.

 

Питання для самоконтролю

З якою метою проводиться аналіз відносних коефіцієнтів ліквідності?

Які показники розраховуються при аналізі відносних ко­ефіцієнтів ліквідності?

Наведіть характеристику коефіцієнта абсолютноїліквід­ності.

Охарактеризуйте коефіцієнт поточної ліквідності.

Які умови співвідношення поточних активів і короткостро­кових зобов'язань свідчать про високий фінансовий ризик?

Які рекомендації даються при аналізі стану неплатоспро­можності підприємства?