ТЕМА 9 ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТ І ЛІКВІДНОСТІ 9.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТОЧНОЇ І ПЕРСПЕКТИВНОЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Платоспроможність характеризує можливість підприємства своє­часно погасити платіжні зобов'язання готывковими коштами.

Відповідно до Закону України « Про внесення змін до Зако­ну України « Про банкрутство» (від 30 червня 1999 р.) неплатос­проможність визначається як нездатність суб'єкта підприємниць­кої діяльності виконати після настання встановленого терміну їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, зокрема із за­робітної плати, а також виконати зобов'язання зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як шляхом віднов­лення платоспроможності.

Таким чином, підприємство вважається платоспроможним за наявності вільних грошових коштів, якщо для розрахунків з кредиторами воно може реалізувати свої поточні активи.

При проведенні фінансового аналізу враховується поточна і довгострокова платоспроможність. Поточна платоспроможність характеризується здатністю підприємства платити за своїми по­точними зобов'язаннями. Довгострокова платоспроможність пе­редбачає здатність підприємства платити за своїми довгостроко­вими зобов'язаннями.

Для оцінки платоспроможності підприємства використо­вується бухгалтерський баланс. Активи балансу групуються за ступенем їх ліквідності. Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати.

Платоспроможність встановлюється на основі характерис­тики ліквідності балансу шляхом порівняння окремих груп ак­тивів і пасивів балансу.

Питання для самоконтролю

Наведіть поняття платоспроможності підприємства.

Охарактеризуйте поняття «поточна платоспроможність» і «довгострокова платоспроможність».