ВСТУП

 

Фінансова діяльність підприємств включає сукупність опе­рацій з надходження і витрачання засобів виробництва, у вартісній оцінці їх використання в процесі виготовлення і реалізації про­дукції. Аналіз фінансового стану підприємств здійснюється з метою поліпшення організації фінансів і підвищення ефектив­ності їх використання. Зміст такого аналізу полягає у вивченні розміщення і використання засобів виробництва, платоспромож­ності підприємства, забезпеченості власними оборотними кош­тами, стану виробничих запасів, власних і позикових джерел їх формування. Важливе значення мають також вивчення дисцип­ліни розрахунків з іншими підприємствами, організаціями і дер­жавою, використання господарських засобів за призначенням, виявлення шляхів підвищення ефективності витрачання фінан­сових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від виробничих або комерційних результатів діяльності, ефективності організації і використання фінансових ресурсів. Чим вище показники вироб­ництва і реалізації продукції, нижче собівартість, тим вище рен­табельність і прибуток, тим краще фінансовий стан підприєм­ства. Разом з тим надійний фінансовий стан, своєчасне правиль­не регулювання фінансів в процесі господарської діяльності доз­воляє своєчасно і повно виконувати всі господарські операції, зобов'язання з оплати праці, здійснювати капітальні вкладення та ін.

У процесі господарської діяльності часто використовуються не тільки власні кошти підприємств, але і позикові кошти у ви­гляді кредитів банку та інших джерел. Обов'язковою умовою при цьому є своєчасне їх повернення за рахунок власних накопи­чень.

Раціональна фінансова діяльність сприяє реалізації основ­ного принципу господарської діяльності — самостійності підприємств. За цим принципом вкладені ресурси окупаються


прибутком. Потреби у власних фінансових ресурсах для форму­вання ефективності використання всіх господарських засобів, розширення виробництва і поліпшення роботи підприємства повинні задовольнятися в першу чергу за рахунок грошових над­ходжень від власної діяльності і реалізації продукції (робіт, по­слуг).

Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового ме­неджменту і аудиту. Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття управлінських рішень.

Користувачі інформації, зацікавлені в діяльності підприєм­ства, виступають суб'єктами аналізу. До першої групи користу­вачів відносять власників фінансів підприємства, кредиторів (бан­ки та ін.), постачальників, клієнтів (покупців), податкові орга­ни, працівників підприємства і його керівництво. Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію, виходячи із своїх інтересів. Керів­ництво підприємства може поглибити аналіз звітності, викорис­товуючи дані виробничого обліку в рамках управлінського аналізу.

До другої групи користувачів відносять суб'єктів аналізу, які, хоча безпосередньо і не зацікавлені в діяльності підприємства, повинні за договором захищати інтереси першої групи користу­вачів звітності. Це — аудиторські фірми, консультанти, біржі, юристи, преса, асоціації, профспілки.

Іноді для реалізації цілей фінансового аналізу недостатньо використовувати тільки бухгалтерську звітність. У цьому випад­ку залучається додаткова інформація.

Для економіки України на етапі переходу до ринку фінан­сове планування особливо актуальне. Керівникам економічних структур підприємства вкрай необхідно передбачати, як розви­ватиметься процес приватизації і демонополізації і результати становлення різноманітних форм власності, наслідків технологіч­ного оновлення виробництва і т. д. У міру стабілізації ситуації в економіці можливості для виявлення закономірностей і тенденцій соціально-економічного розвитку розширюються, підвищується ступінь передбачуваності змін в економіці. Посилюється потре­ба в глибшому і всебічному опрацьовуванні довгострокової і ба­гатопланової фінансової політики. З переходом до нового етапу ринкових реформ на всіх рівнях управління зростає роль фахівців, які вміють приймати оптимальні рішення, що стосуються май­бутнього, постійно погоджувати поточну діяльність із стратегіч­ними цілями. Розвитку навичок стратегічного і аналітичного мис­лення і сприяє книга «Фінансовий аналіз».