8.3. АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗМІНИ ВЛАСНИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Найбільш істотним фактором підвищення фінансової стій­кості підприємства служить поповнення його реального власно­го капіталу. Основною формою збільшення власного капіталу підприємства мають бути розподіл чистого прибутку до резерв­них фондів і фонди накопичення або консервація нерозподіле­ного прибутку для цілей основної діяльності.

Необхідною умовою успішної роботи підприємства є на­явність власних оборотних коштів, які можуть бути використані для придбання товарно-матеріальних запасів, підтримки неза­вершеного виробництва, здійснення короткострокових фінансо­вих вкладень в цінні папери і на інші цілі, пов'язані із забезпе­ченням виробничо-господарської діяльності підприємства.

Таким чином, власні оборотні кошти, призначені для фінан­сування поточної діяльності, характеризують суму коштів, вкла­дених в оборотні активи. За відсутності таких коштів підприєм­ство звертається до позикових джерел.

Величина власних оборотних коштів (ВОК) визначається як різниця між сумою джерел власних коштів (ВК) і їх величиною, направленою на формування іммобілізованого майна:

ВОК = ВК — НА. (8.24)

У разі коли довгострокові кредити і позики використову­ються для придбання основних засобів і інших необоротних ак­тивів, вони можуть бути прирівняні до джерел власних коштів. При цьому сума ВОК визначається за формулою:

ВОК = (ВК + К) — НА. (8^5)

Такий порядок обчислення власних оборотних коштів відпо­відає міжнародній практиці.

У країнах з ринковою економікою поняттю власних оборот­них коштів відповідає показник «чистих мобільних засобів», що дорівнює різниці оборотних активів (ОА) і короткострокових (по­точних) зобов'язань:

ВОК = ОА — ПЗ. (8.26)

Таким чином, наявність власних оборотних коштів може бути визначена двома способами. Перший спосіб розрахунку власних оборотних коштів розглянуто на основі початкових даних табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Як видно з даних табл. 8.3, сума власних оборотних коштів збільшилася за звітний період на 20660 тис. грн, або на 43,6%. Частка власних оборотних коштів в загальній сумі джерел влас­них і прирівняних до них коштів склала на початок року — 42,76%, на кінець року — 26,46%, тобто знизилася на 16,3 процентних пунктів. Проте основна маса власних коштів і прирівняних до них довгострокових позикових джерел вкладена в нерухомість і інші необоротні активи підприємства, питома вага яких склала на початок року 59,96%, на кінець року — 73,52%.

Другий спосіб розрахунку власних оборотних коштів розг­лянуто на прикладі даних табл. 8.4.

Аналізуючи дані табл. 8.4, можна відзначити, що загальна сума активів зросла меншою мірою (68,2%), ніж короткострокова забор-


гованість (182,2%). Це негативно позначилося на фінансовому стані підприємства, що видно із суми приросту ВОК. Проте збільшення суми запасів і інших поточних активів на 47,4% (18581 / 39241 - 100) відбулося за рахунок залучення короткострокових позикових коштів і на 52,6% (100 — 47,4) — за рахунок власних коштів. Цей фактор слід зазначити як позитивне явище у виробничо-госпо­дарській діяльності підприємства. Питома вага власних оборот­них коштів в загальній сумі поточних активів знизилася за звітний період в 0,85 раза і склав 70,3% при оптимальному значенні цьо­го показника 50—60%.

Приріст власних оборотних коштів може бути викликаний наявністю нерозподіленого прибутку підприємства, збільшенням суми коштів, направлених до фондів підприємства і т. д. У про­цесі подальшого аналізу слід з'ясувати причини зміни суми влас­них оборотних коштів за звітний період (табл. 8.5).

Дані табл. 8.5 показують, що приріст джерел власних коштів у звітному році спричинений збільшенням суми додаткового капіталу на 20000 тис. грн, іншого додаткового капіталу — на 105866 тис. грн (52,1%) і нерозподіленому прибутку — на 10982 тис. грн (1180,9%).

Таблиця 8.5

Зросла і сума залучених довгострокових позикових коштів, направлених на придбання іммобілізованого майна, — на 53623 тис. грн (224,8%). Основна причина підвищення суми власного оборотного капіталу — зростання прибутку підприємства.

Для оцінки достатнього обсягу власних оборотних коштів і визначення залежності підприємства від залучених джерел при формуванні поточних активів розраховують відносні коефіцієн­ти фінансової стійкості, рівень яких зіставляють з рекомендова­ними значеннями.

 

Питання для самоконтролю

1. Які умови необхідно виконувати для підвищення фінансової стійкості підприємства ?

Якими показниками визначається величина власних оборот­них коштів?

Опишіть способи розрахунку наявності власних оборотних коштів підприємства.

Охарактеризуйте основні причини зміни власних оборотних коштів підприємства.