8.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Вивчення фінансового стану підприємства слід проводити також за визначенням відповідності або невідповідності джерел для формування запасів. Для характеристики джерел формуван­ня запасів і витрат використовуються показники, які відобража­ють різні види джерел.

Наявність власних оборотних коштів:

ЕВ = ВК — НА, (8.12)

де ЕВ — наявність власних оборотних коштів.

Наявність власних оборотних і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат:

Е7 = (ВК + К) — НА, (8.13)

де ЕТ — наявність власних оборотних і довгострокових позико­вих джерел коштів;

Наявність власних, довгострокових і короткострокових (ТО) джерел формування запасів і витрат:

Е3 = (ВК + К) — НА + К = Е7 + К, (8.14)

де     — загальна сума джерел коштів для формування запасів.

У балансі підприємства показники наявності джерел коштів для формування запасів відповідають показникам їх забезпеченості:

надлишок (+) або нестача (—) власних оборотних коштів:

± ЕВ = ЕВ — ОАВ = ВК — НА — ОАВ; (8.15)

надлишок (+) або нестача (—) власних і довгострокових пози­кових джерел формування запасів:

± Е7 = Е7 — ОАВ = (ВК + К) — НА — ОАВ; (8.16)

надлишок (+) або нестача (—) загальної величини основних джерел для формування запасів:

± Е3 = Е3 — ОАВ = (ВК + КТ + К) — НА — ОАВ. (8.17)

При визначенні типу фінансової ситуації використовується трикомпонентний показник, що рекомендується в економічній літературі:

5 = Ь(±Ес) 82(±ЕТ) 53(±Е5)} (8.18) де функція визначається таким чином:

/ ч \\, якщо ■ х > 0 ,

* (х )іп            <0 (8.19)

[0,якщо ■ х < 0.

Для промислових підприємств, що володіють значним запа­сом товарно-матеріальних цінностей, застосовують метод оцінки достатності джерел фінансування для формування запасів і витрат.

Матеріально-виробничі запаси можуть формуватися за ра­хунок власних оборотних коштів і за рахунок залучених джерел.

Найбільш узагальнюючим абсолютним показником фінан­сової стійкості є надлишок або нестача джерел коштів, необхід­них для формування запасів товарно-матеріальних цінностей. Встановлюється різниця між величиною джерел коштів і вели­чиною запасів.

Залежно від співвідношення величин показників товарно-матеріальних запасів, власних оборотних коштів і інших джерел формування запасів умовно можна виділити чотири типи фінан­сової стійкості. Використовуючи формулу (8.1), охарактеризує­мо можливі стани:

1.         Абсолютна стійкість фінансового стану:

± Ев > 0,

±ЕТ > 0,5 = (1,1,1), (8.20) ± Е5 > 0.

2.         Нормальна стійкість фінансового стану підприємства:

± Ев < 0,

±ЕТ >0,5 = (0,1,1), (8.21) ± Е5 > 0.

Нестійкий фінансовий стан пов'язаний з порушенням пла­тоспроможності. Проте зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів і збільшення власних оборотних активів:

± Ев < 0,

±ЕТ < 0,5 = (0,0,1), (8.22) ± Е5 > 0.

Кризовий фінансовий стан. У цьому випадку підприємство перебуває на межі банкрутства:

± Ев < 0,

±ЕТ <0,5 = (0,0,0), (8.23) ± Е5 < 0.


Для характеристики фінансової стійкості підприємства ана­літичні дані сформовано в таблицю. Дані табл. 8.2 свідчать про нормальний фінансовий стан підприємства. Це обумовлено тим, що власні кошти підприємства повністю направлялися в необо­ротні активи і залучалася ще певна частина позикового капіталу (105,2% на кінець року). Якщо припустити, що власні кошти повністю направляються на формування запасів, то в цьому ви­

падку вони покривають 48648,5% (179513 : 369 ■ 100) вартості запасів.

Таким чином, за рахунок джерел власних і позикових коштів покривається тільки 26242,5% (96835:369 ■ 100) вартості запасів, що свідчить про значне перевищення величини основних дже­рел коштів для фінансування запасів. Для стабілізації фінансо­вого стану підприємства необхідно: привести у відповідність на­прями фінансово-господарської діяльності підприємства; проана­лізувати ефективність використання довгострокових кредитів і позик; підвищити ефективність використання залучених коштів.

Фінансова стійкість підприємства може бути відновлена шляхом:

обґрунтованого зниження суми запасів і витрат;

прискорення оборотності капіталу в поточних активах, внаслідок чого відбудеться відносне його скорочення на одини­цю виручки;

поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

Питання для самоконтролю

Які показники використовуються для характеристики дже­рел формування запасів і витрат ?

Опишіть формулу трикомпонентного показника визначення типу фінансової ситуації.

Використовуючи формулу трикомпонентного показника, охарактеризуйте можливі види стійкості фінансового стану підприємства.

За рахунок яких факторів може бути відновлена фінансова стійкість підприємства?