ТЕМА 8 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8.1. АНАЛІЗ АБСОЛЮТНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішим етапом оцінки його діяльності і фінансово-економічного благо­получчя, відображає результати його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвес­торів, а також характеризує здатність підприємства відповідати за своїми боргами і зобов'язаннями і нарощувати свій економіч­ний потенціал.

У першу чергу фінансовий стан підприємства оцінюється його фінансовою стійкістю і платоспроможністю. Платоспро­можність відображає здатність підприємства платити за своїми боргами і зобов'язаннями в конкретний період часу. Умова дос­татності витримується тоді, коли підприємство платоспроможне в часі, тобто має стійку здатність відповідати за своїми боргами у будь-який момент часу.

Під фінансовою стійкістю слід розуміти його платоспро­можність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними і позиковими коштами.

Фінансовою рівновагою є таке співвідношення власних і по­зикових коштів підприємства, при якому за рахунок власних коштів повністю погашаються колишні і нові борги. Розрахова­на за певними правилами точка фінансової рівноваги не дозво­ляє підприємству, з одного боку, збільшувати позикові кошти, а з іншого — нераціонально використовувати вже накопичені власні кошти.

Якщо брати до уваги, що власні і позикові фінансові ресур­си проходять стадії утворення, розподілу і виплати, а їх кінцева величина йде на поповнення майна, то проведення аналізу фінан­сової стійкості на кожній з цих стадій дає можливість встанови­ти умови зміцнення або втрати фінансової рівноваги.


В основі аналізу фінансової стійкості підприємства лежить балансова модель такого виду:

НА + ОА + ВМД = ВК + В/ + ДО + ПЗ + ДМП

або

НАОЗ + НБ + ОЗ + ДФІ + НА.н = ВК + В? + ^ + КР +     (8 1)
+ К + ПЗЗР + ДМП,  ( . )

де НА — необоротні активи; ОА — оборотні активи; ВМД — витрати майбутніх періодів; ВК — власний капітал;

В? — забезпечення майбутніх витрат і платежів;

ДО — довгострокові зобов'язання;

ПЗ — поточні зобов'язання;

ДМП — доходи майбутніх періодів;

НАОЗ — нематеріальні активи;

НБ — незавершене будівництво;

ОЗ — основні засоби;

ДФІ — довгострокові фінансові інвестиції; НА.н — інші необоротні активи;

К — довгострокові кредити банків і інші довгострокові зобо­в' язання;

Ко — кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

К — короткострокові кредити банків;

ПЗзр — поточні зобов'язання за розрахунками.

У бухгалтерському балансі України термін «капітал» пов'я­зують із статтями «Статутний капітал» і «Додатковий капітал». Він вживається для позначення акціонерного капіталу, який в балансах міжнародного стандарту складається з «основного» і «додаткового» «внесеного капіталу».

Термін «капітал» використовують і для позначення активів. У цьому випадку термін використовується в економічному сенсі, тобто мається на увазі і форма, і зміст одночасно. Відмінності в основному» і «оборотному» капіталі виявляються при вивченні активів бухгалтерського балансу.

Основний капітал — це вартість засобів праці, які викорис­товуються у виробничому процесі багато разів і переносять на вироблювані продукти свою вартість частинами. Повертається основний капітал до власника у вигляді амортизації.

Оборотний капітал характеризує вартість предметів праці, яка переноситься на вироблений товар цілком і повертається до влас­ника в грошовій формі повністю після реалізації продукції.

Основний капітал — це довгострокові нефінансові активи, оборотний капітал — поточні нефінансові і фінансові активи. Ос­новний і оборотний капітал — це частини продуктивного капі­талу, який може бути як власним, так і позиковим. Це нефінан­сові активи підприємства.

Інвестиційний капітал в широкому сенсі включає «незавер­шене будівництво» і «довгострокові фінансові інвестиції» (інвес­тиції в дочірні, залежні та інші товариства — у формі придбання пакета акцій, паю, передачі техніки тощо, а також довгострокові позики на термін більш одного року).

Шкала вимірювання фінансово-економічного стану підприє­мства може бути наведена в укрупненому вигляді трьома пози­ціями:

Чисте кредитування.

Рівновага.

Чисте запозичення.

Чисте кредитування і чисте запозичення обчислюються як різниця між власним капіталом і нефінансовими активами. Ця різниця називається індикатором фінансової стійкості підприєм­ства.

Введемо такі позначення: А — економічні активи; АН — нефінансові економічні активи; Аф — фінансові економічні активи; К — капітал; ВК — власний капітал; ПК — позиковий капітал; В — чисте кредитування (запозичення). Капітал підприємства і економічні активи є майном підприєм­ства, тобто

А = К. (8.2)

Економічні активи диференціюються на нефінансові і фінан­сові активи:

А = Ан + Аф. (8.3)

Капітал диференціюється на власний і позиковий:

К = ВК + ПК. (8.4)

Тоді основне фінансово-економічне рівняння підприємства набуде вигляду:

АН + Аф = ВК + ПК. (8.5)

Чисте кредитування є додатною різницею між власним капі­талом і нефінансовими активами, а чисте запозичення — від'єм­ною різницю. У разі фінансово-економічної рівноваги ця різни­ця дорівнює 0:

В = ВК — АН. (8.6)

В > 0, В < 0, В = 0.

Різниця між власним капіталом і нефінансовими активами в сумі з різницею між позиковим капіталом і фінансовими акти­вами дорівнює 0:

(ВК — Ан) + (ПК — АФ) = 0. (8.7)

(8.8)

(8.9)

(8.10)

Це означає, що додатні і від'ємні значення В мають врівно­важуватися рівними за абсолютною величиною і протилежними за знаком значеннями різниці між позиковим капіталом і фінан­совими активами (КП — АФ):

якщо В > 0, то (ПК — АФ) < 0;

якщо В < 0, то (ПК — АФ) > 0;

якщо В = 0, то (ПК — АФ) = 0.

З рівнянь (8.6) і (8.7) виходить, що індикатор фінансової стійкості виражає покриття фінансовими активами позикового капіталу:

В = АФ — ПК. (8.11)


У табл. 8.1 наведено фінансово-економічну рівновагу підприємства.

Питання для самоконтролю

Наведіть визначення платоспроможності підприємства.

Що слід розуміти під фінансовою стійкістю підприємства?

У чому полягає фінансова рівновага підприємства?

Наведіть формулу балансової моделі і її характеристику.

Наведіть поняття «капітал» підприємства.

У чому полягає відмінність між «основним» і «оборотним» капіталом?

Наведіть поняття «основного капіталу» і «оборотного кап­італу».

Які статті містить «інвестиційний капітал»?

Якими позиціями вимірюється фінансово-економічний стан підприємства?

 

Що включається в поняття «індикатор фінансової стійкості» підприємства?

Наведіть схему фінансово-економічної рівноваги підприєм­ства?