7.4. АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

На аналізованому підприємстві збільшення джерел коштів відбулося за рахунок зовнішніх і внутрішніх факторів. В умовах ринкового господарювання підприємства більшою мірою заці­кавлені в збільшенні фінансування за рахунок власних коштів. Проте розширення їх господарської самостійності дозволяє ви­користовувати різні джерела фінансування.

Для аналізу структури додатково залучених коштів в оборот підприємства зіставляються звітні і базисні показники за кож­ним видом джерел. Порівняння показників статей пасиву балан­су дозволяє оцінити ситуацію, що склалася на підприємстві.

На підставі розподілу прибутку і нарахованої за звітний пе­ріод амортизації визначається сума коштів, що залучають в обо­рот підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Цей аналіз ви­конується за даними форм №№ 2 і 5.

Позикові кошти залучаються тільки за рахунок зовнішніх джерел. Для виконання аналітичного дослідження використову­ються дані форми № 1. В аналітичній табл. 7.6 наведено абсо­лютні і відносні зміни власних і позикових коштів підприємства.

Як видно з табл. 7.6, за звітний період відбулося збільшення джерел коштів підприємства на 164827 тис. грн. (136,3%). Спос­терігається найбільше зростання джерел власних коштів — на 92623 тис. грн (10000 + 20000 + 5866 + 10982 + 45605 + 170), або на 106,6%. Довгострокові і короткострокові кредити і позики збільши­лися на 60549 тис. грн (23386 + 30000 + 237 + 6926), або на 253,8%.

Кредиторська заборгованість збільшилася на 11656 тис. грн (114,3%).


За даними пасиву балансу необхідно провести оцінку змін джерел коштів. Так, загальна сума залучених підприємством зовнішніх джерел коштів склала 60549 тис. грн, або 63,07% ( табл. 7.7). Проте коло мобілізованих підприємством коштів для нових вкладень значно ширше.

Загальна сума збільшення джерел коштів підприємства по­казує, що їх загальний підсумок менше суми збільшення підсум­ку балансу на 62433 тис. грн (102394 — 164824). Питома вага коштів, додатково залучених в оборот підприємства за рахунок власних джерел збільшення коштів, складає 40,9%.

Як видно з табл. 7.7, загальна сума коштів, залучених підприє­мством за звітний період, склала 102394 тис. грн. Вона була ви­користана на нові капіталовкладення.

У табл. 7.8 відображено основні напрями вкладення залуче­них коштів. Для цього за даними балансу з'ясовується зміна ак­тивів підприємства за звітний період.


Зміни за звітний період за статтями активу балансу


Як випливає з табл. 7.8, найбільші вкладення були прове­дені у необоротні активи — 125848 тис. грн (24507 — 3005 + 94462 + + 9884), або 76,35%. У запаси додатково було вкладено 126 тис. грн (0,09%), в дебіторську заборгованість — 20851 тис. грн (12,51%), в грошові кошти — 3748 тис. грн (2,27%) і в поточні фінансові інвестиції — 13687 тис. грн (8,3%). Переважаючим ви-

явився напрям вкладень до основних фондів. Їх балансова вартість зросла на 94462 тис. грн, або на 57,31%. Спостерігалися вкладен­ня і в інші іммобілізовані активи: у довгострокові інвестиції — 9884 тис. грн; в нематеріальні активи — 24507 тис. грн.

У ринковій економіці багато уваги приділяється фінансовим вкладенням, що приносять доход. Як видно з табл. 7.9, основним напрямом капітальних вкладень за звітний період були вкладення до виробничих фондів — 173466 тис. грн (78,2%). Фінансові вкла­дення за звітний період склали 48331 тис. грн (21,8%).

Таблиця 7.9

Фінансові вкладення підприємство може здійснювати з ура­хуванням прибутковості акцій інших підприємств, яка повинна перевищувати рентабельність власного підприємства. Перевагу слід віддавати вкладенню коштів у державні цінні папери.

 

Питання для самоконтролю

Які показники використовуються для аналізу структури додатково залучених коштів?

Які джерела коштів використовуються як додаткові для зміни фінансово-економічного стану підприємства?

Наведіть джерела коштів, що залучаються за рахунок влас­ного доходу.

Назвіть можливі зовнішні джерела, використовувані підприєм­ством для зміни свого фінансового стану.

Охарактеризуйте основні напрями вкладення коштів підприєм­ством.