7.3. АНАЛІЗ РУХУ ДЖЕРЕЛ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ

Позикові кошти підприємства включають довгострокові і короткострокові кредити і позики, кредиторську заборгованість, зокрема аванси, отримані від покупців і замовників, розрахунки за дивідендами, інші короткострокові пасиви.

Довгострокові кредити і позики (на термін більше року) ви­даються підприємству на витрати з реконструкції і модерні­зації виробництва, на технічне переозброєння, впровадження нової техніки і технології, під приріст оборотних коштів і на інші цільові програми.

Короткострокові кредити і позики використовуються для формування оборотних коштів підприємства на термін не більше 1 року.

Кредиторська заборгованість є наслідком невчасного вико­нання підприємством своїх платіжних зобов'язань: за розрахун­ками за продукцію, роботи, послуги; з оплати праці; за розра­хунками з бюджетом; з іншими кредиторами і т. д.

У третьому розділі «Довгострокові зобов'язання» відобража­ються довгострокові кредити банків, відстрочені податкові зобо­в'язання і інші зобов'язання, термін погашення яких більш ніж дванадцять місяців на дату складання балансу.

            Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків       

Довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання    

У розділі IV «Поточні зобов'язання» відображаються забор­гованості, які повинні бути погашені впродовж одного року. Сюди включаються короткострокові кредити банків, кредиторська за­боргованість за товари, роботи і послуги і інші поточні зобов'я­зання за різними розрахунками.

Відносно новою статтею, включеною до цього розділу, є «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами». На­приклад, основна сума банківського кредиту, отриманого підприєм­ством на 5 років, відображається в третьому розділі балансу «Дов­гострокові зобов'язання», а сума відсотків і частині кредиту, яку необхідно сплатити впродовж 12 місяців від дати балансу, має враховуватися як поточні зобов'язання.

            Поточні зобов'язання           

Короткострокові кредити банків   

Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов'язаннями         

Векселі видані          

Поточні зобов'язання за розрахунками     

Інші поточні зобов'язання

У табл. 7.3 подано рух джерел позикових коштів. Аналітичні дані беруться з форм №№1 і 5.

У результаті аналізу динаміки і структури позикових коштів виявляється тенденція зміни коштів, обсягу і частки кредитів банків і позик, не погашених в строк. Збільшення їх суми і част­ки свідчить про наявність у підприємства серйозних фінансових утруднень.

На підприємстві спостерігається збільшення всіх джерел позикових коштів на 60549 тис. грн (253,8%). Найбільшу частку

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги


Подпись:


в їх структурі становлять довгострокові кредити банків (96,7% на початок року і 43,7% на кінець року). Причому за аналізований період додатково було залучено довгострокових кредитів на суму 50800 тис. грн (120,1%), що спричинило збільшення кредитних і позикових коштів підприємства. Привертає увагу поява сум, не погашених в строк, — 1014 тис. грн (1,0%). Це свідчить про по­гіршення фінансового стану підприємства.

Особливу увагу при фінансовому аналізі підприємства слід приділити вивченню кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість — це суми короткострокових зобов'язань підприємства перед постачальниками, працівника­ми з оплати праці, бюджетом і інші фінансові зобов'язання. Стабільність (стійкість) фінансового стану характеризується об­сягом і якісним складом кредиторської заборгованості, а її рух визначає стан платіжної дисципліни підприємства (табл. 7.4).

На аналізованому підприємстві спостерігається збільшення загальної суми кредиторської заборгованості на 11656 тис. грн,


Таблиця 7.4

або на 114,3%. Це відбулося в основному за рахунок зростання кредиторської заборгованості за куповані товари, роботи і по­слуги — на 4099,0 тис. грн, або на 57,45%, і заборгованості за внутрішніми розрахунками — на 7619 тис. грн (2645,5%). Причо­му темпи приросту зобов'язань перед постачальниками і праців­никами визначають темпи приросту всієї кредиторської забор­гованості (114,28%).

Зобов'язання підприємства перед постачальниками в загальній структурі заборгованості складають 51,4% (11234 : 21855 • 100). Збільшення їх обсягу у звітному році при падінні попиту, що спо­стерігається, на продукцію говорить про фінансові утруднення.

Враховуючи обставини, що складаються в господарській діяльності підприємства, необхідно виявити невиправдану кре­диторську заборгованість і проаналізувати її динаміку. До невип­равданої заборгованості відносять прострочену і заборгованість за невідфактурованими поставками. Для відстежування її обсягу доцільно за даними відомості обліку розрахунків з постачальни­ками розглянути залишок зобов'язань на кінець звітного періоду за термінами утворення невиправданої заборгованості: термін оп­лати не настав; не сплачені в строк від 1 до 30 дн; від 31 до 90 дн; від 91 до 180 дн і більше півроку. У табл. 7.5 наведено оцінку стану розрахунків з кредиторами за термінами оплати зобов'я-зань.

Аналіз стану розрахунків з кредиторами свідчить про по­гіршення роботи підприємства. Порівняно з минулим роком за­гальний обсяг кредиторської заборгованості збільшився на 11656 тис. грн, або на 114,3%. Проте темпи збільшення обсягу креди­торської заборгованості виявилися вищими за темпи зростання загальної кредиторської заборгованості на 103,17 пункту, що скла­ло 114,88 і 11,11%. Її частка в загальній сумі кредиторської за­боргованості збільшилася за аналізований період на 1,91 пункту і склала 40,85% на кінець року.

Неплатежі підприємства свідчать про серйозні фінансові утруднення. Тому при аналізі слід встановити причини непла­тежів, до яких необхідно віднести такі: наявність невиправданої дебіторської заборгованості; відвернення коштів в утворення змінених матеріальних запасів; низький рівень рентабельності; іммобілізація оборотних коштів.

 

Питання для самоконтролю

1. Наведіть основні статті, які включаються в позикові кош­ти підприємства?


Оцінка стану розрахунків з кредиторами


о м

 

Подпись:

 


^ФЗ'^Х/:: 'Жму. (.С:іО./о), ° і    / ' у


 

и

О ы

Надайте характеристику розділу пасиву балансу «Довгост­рокові зобов 'язання».

Які статті включаються до розділу пасиву балансу «По­точні зобов 'язання»?

Наведіть характеристику кредиторської заборгованості.

Наведіть основні види кредиторської заборгованості.

За якою схемою проводиться аналіз руху кредиторської за­боргованості?

Наведіть характеристику невиправданої кредиторської за­боргованості.

За якою схемою проводиться оцінка стану розрахунків з кредиторами?