ТЕМА 7 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ПАСИВІВ БАЛАНСУ 7.1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Джерела фінансування господарської діяльності (пасиви підприємства) складаються з власного капіталу і резервів, довго­строкових позикових коштів, короткострокових позикових коштів і кредиторської заборгованості. Узагальнено джерела коштів поді­ляються на власні і позикові. У табл. 7.1 наведено склад і структу­ру джерел коштів підприємства. Початкові дані — з форми № 1.

Дані табл. 7.1 свідчать про зростання вартості майна за звітний період на 164827 тис. грн (136,3%). Це обумовлено в основному зростанням власних коштів на 92623 тис. грн (106,6%) і значному зростанні позикових коштів — на 18581 тис. грн (182,2%). При цьому їх частка в загальному обсязі коштів збільши­лася на 9,02 пункту.

Зростання обсягу власних коштів підприємства відбулося в основному за рахунок збільшення додаткового капіталу на 20000 тис. грн (7,0%) і іншого додаткового капіталу — на 5866 тис. грн (52,11%). Відбулося так само значне збільшення нерозподілено­го прибутку на 10982 тис. грн, хоча його частка в структурі ка­піталу знизилася на 3,51 пункту. Ситуація, що склалася у вироб­ничо-господарській діяльності, свідчить про розширення вироб­ничої і комерційної діяльності, що зміцнює економічну са­мостійність і фінансову стійкість підприємства.

Проте на аналізованому підприємстві спостерігається падіння обсягів виробництва продукції. У цьому випадку виявлена тен­денція обумовлена інфляційними процесами.

У складі позикових коштів найбільше зростання спостері­гається за кредитами банків і позиками — на 37163 тис. грн (на 4682,9%), що складає 200% всього приросту позикових коштів (37163 : 18581 • 100). Кредиторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги збільшилася на 4099 тис. грн (57,45%). Її питома вага знизилася на 1,97 пункту. Ці суми перекриваються збільшен-

Склад і структура джерел коштів підприємства


ЦІ

о

"..".2. :..:о~:г.ін :..:сз:.Оі:у    "..".г. :с:.:.є:~г :..:сз:.Оі:у         Зж'.::.:г.           а: і: ■■

Сзсиу) "          (;зо:їу)"            ж         :.хгз:.о,: ( , ) :су:«у

Ус.       "ус       Зі і       '/і;.     %і;о о-:'е'":су ис/зу

 

 

 

Подпись:


".. ітзо.'ї.Иі;..::.є:.:::о:. :..:"й:булн (::.:&.:е:га:..^::?:


 

и

о

Ы


Подпись:


ням грошових коштів і легкореалізовуваних цінних паперів. Така тенденція може бути оцінена як позитивний чинник. На рис. 7.1 наведено структуру пасивів підприємства.

 

 

 

 


Як видно з рис. 7.1, більше двох третин (71,84%) всього при­росту фінансування було забезпечено за рахунок приросту влас­них коштів.

Структуру пасивів характеризують такі коефіцієнти: 1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності або кон­центрації власного капіталу):

п'


або ка = —

а п


(7.1)

За допомогою цього коефіцієнта визначається частка зобо­в' язань підприємства, які можуть бути покриті власними кошта­ми. Зростання цього коефіцієнта свідчить про зростання фінан­сової незалежності.

2. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів:

. = П2 + Пз + П4 яр + дз + ПО
кзс =    >       = .


(7.2)

Зростання цього показника в динаміці свідчить про поси­лення залежності підприємства від залученого капіталу (кЗС < 1).

Питання для самоконтролю

Наведіть характеристику складу і структуру джерел коштів підприємства.

Назвіть основні показники, що характеризують структуру пасивів?

Дайте характеристику коефіцієнта автономії.