АНОТАЦІЯ

 

До 15-річчя

Дніпропетровського університету економіки та права ^^^^=

 

Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит»

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.053я73 К 77

УДК 336.01(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1448 від 30 серпня 2007 р.)

 

Рецензенти:

Омелянович Л.О. — доктор економічних наук, професор; Козьменко С.М. — доктор економічних наук, професор; Скалозуб В.В. — доктор технічних наук, професор

 

Крамаренко Г.О., Чорна О.Є.

К 77 Фінансовий аналіз. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. -392 с.

ISBN 978-966-364-698-5

Підручник є базовим курсом дисципліни, що динамічно розвивається, присвя­чений опису логіки і принципів управління фінансами підприємств. У ньому викла­дено концептуальні основи цього розділу науки з використанням зарубіжного дос­віду і вітчизняної практики. Детально розглянуто принципи фінансового аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії анал­ізу і рейтингової оцінки фінансового стану підприємства, способи управління обо­ротними коштами, базові концепції теорії ефективного ринку капіталу, структури капіталу. Наведено методику аналізу фінансового стану підприємства в цілому. Розглянуто роль аналізу в прийнятті довгострокових фінансових рішень, а також питання з управління власним капіталом, прибутком, довгостроковим і короткост­роковим позиковим капіталом, визначення ціни і структури капіталу. Показано особливості фінансового аналізу при управлінні ризиками.

Підручник адресований студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів, призначений для наукових і практичних працівників, що спеціалізуються у сфері управління фінансами, може бути корисний слухачам курсів з підготовки і перепідготовки фахівців у галузі економіки, фінансів і бухгалтерського обліку, підприємцям, які мають діловий досвід, зміцнюють і розширюють свій бізнес, а та­кож широкому колу осіб, які цікавляться питаннями комплексного фінансового аналізу в діяльності бізнесових структур.

ББК 65.053я73

ISBN 978-966-364-698-5


© Крамаренко Г.О., Чорна О.Є., 2008 © Центр учбової літератури, 2008