ТЕМА 6 6.1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз фінансового стану підприємства починають з вив­чення складу і структури майна за даними балансу. В його складі виділяють оборотні (мобільні) і необоротні (іммобілізовані) за­соби. Вивчається динаміка структури майна.

Аналіз динаміки складу і структури майна дозволяє встано­вити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна підприємства і окремих його видів. Зміна структу­ри майна створює певні можливості для основної виробничої і фінансової діяльності і робить вплив на оборотність сукупних активів. Приклад аналітичного розрахунку наведено в табл. 6.1.

Показники структурної динаміки відображають частку участі кожного виду майна в загальній зміні сукупних активів. Їх аналіз дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладено знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшилися за раху­нок відтоку фінансових ресурсів.

Як видно з табл. 6.1, загальна вартість майна підприємства збільшилася за звітний період на 164827 тис. грн, або на 136,3%. У складі майна іммобілізовані засоби збільшилися за аналізова­ний період на 125848 тис. грн, або на 199,5%. Їх питома вага в структурі майна підвищилася на 13,95 пункту. В основному це відбулося за рахунок збільшення вартості основних засобів на 94462 тис. грн (184,5%). Довгострокові фінансові вкладення збільшилися за звітний період на 9884 тис. грн (157,7%), їх пито­ма вага при цьому зросла на 0,47 пункту. Приріст нематеріаль­них активів склав 1581,4%.

Темп приросту іммобілізованих засобів опинився в 3,2 раза (76,55:23,81%) вище, ніж мобільних засобів. Становище, що скла­лося, на підприємстві формує тенденцію до уповільнення обо­ротності всієї сукупності активів підприємства і створює неспри­ятливі умови для його фінансової діяльності.


 

 

Подпись:


Мобільні (оборотні) засоби за аналізований період збільши­лися на 39241 тис. грн (68,2%). Проте їх питома вага у вартості активів підприємства знизилася на 13,71 пункту і склала на кінець року 33,87%. Це обумовлено відставанням темпів приросту мо­більних активів порівняно з темпами приросту всієї сукупності активів. Найістотніше зросла їх найменша мобільна частина — дебіторська заборгованість — на 20851 тис. грн (57,1%), що свідчить про негативні тенденції, що окреслилися. Її питома вага на кінець звітного періоду склала 20,19%, тобто майже п'ята ча­стина всього майна. Проте як позитивний чинник слід зазначи­ти зниження (на 10,28 пункту) її частки в структурі майна.

Значну питому вагу в оборотних активах підприємства станов­лять поточні фінансові інвестиції (на кінець року 11,26%). Їх загаль­ний обсяг збільшився на 13687 тис. грн (або на 74,0%), хоча в цілому питома вага за аналізований період знизилася на 4,03 пункту.

Обсяг грошових коштів збільшився на 3748 тис. грн (391,6%). Їх питома вага підвищилася на 0,86 пункту. Трохи збільшилися запаси товарно-матеріальних цінностей — на 126 тис. грн (18,6%), а їх питома вага знизилася на 0,28 пункту (рис. 6.1).

Аналіз показників структурної динаміки свідчить про вияв­лену несприятливу тенденцію. З рис. 6.1 випливає, що приріст майна на 76,35% був забезпечений за рахунок приросту необо-

 

200000-,

 

 

180000-

 

_

160000-

/

 

140000-

У

 

120000-

/

 

100000-

/

 

80000-

 

 

60000-

 

 

40000-

/

 

20000-

 

0-

_

_

 

ротних активів. Це відображає те, що знов залучені фінансові ресурси були в основному вкладені в менш ліквідні активи, що знижує ділову активність підприємства.

Важливим етапом аналізу фінансового стану підприємства є зіставлення темпів приросту активів з темпами приросту фінан­сових результатів (наприклад, виручки або прибутку від реалі­зації продукції). Зіставлення темпів приросту оформляються у вигляді таблиці (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Порівняльний аналіз динаміки активів і фінансових результатів

 

Показник, тис. грн

Звітний рік

Попередній рік

Темпи приросту, %

Обсяг реалізації продукції

28891

26189

+10,32

Величина активів підприємства

285769

120942

+136,28

Прибуток від реалізації продукції

3558

2845

+25,06

Якщо темпи приросту обсягу і прибутку більше темпів при­росту активів, то у звітному періоді використання активів підприєм­ства було ефективнішим, ніж в попередній період. Якщо темпи приросту прибутку більше темпів приросту активів, а темпи при­росту обсягів менші, то підвищення ефективності використання активів відбувалося тільки за рахунок зростання цін на продук­цію. Якщо темпи приросту фінансових результатів (обсягів або прибутку) менше темпів приросту активів, це свідчить про зни­ження ефективності діяльності підприємства.

На аналізованому підприємстві спостерігається зростання обсягів продажів продукції на 10,32% (28891 : 26189 • 100% — 100%) при збільшенні темпів зростання активів на 136,28%. Це свідчить про значні капіталовкладення в основні засоби, що по-в' язано з технічним переозброєнням підприємства.

Загальну структуру активів характеризує коефіцієнт спів­відношення оборотних і необоротних активів, що розраховується за формулою:

.           = оа = з + дз + пфі + гк + оаін          (6 1)

кол / ос = на =            на '

де НА — іммобілізованіе засоби (необоротні активи); ОА — мобільні засоби (оборотні активи); З — запаси;

ДЗ — дебіторська заборгованість; ПФІ — поточні фінансові інвестиції;

ГК — грошові кошти, розрахунки та інші активи; ОАш — інші оборотні активи.

У ході внутрішнього аналізу структури активів необхідно з' ясувати причини різкої зміни коефіцієнта за аналізований пе­ріод. У табл. 6.3 подано аналіз структури активів і значення кое­фіцієнта співвідношення оборотних і необоротних активів.

Як видно з табл. 6.3, велику питому вагу в структурі мають необоротні активи (на кінець року 66,11%). За результатами ана­лізу даних останньої графи з'ясовується вид майна, на збільшен­ня якого найбільшою мірою був спрямований приріст джерел коштів підприємства. У нашому прикладі на збільшення необо­ротних активів було спрямовано 76,35% приросту джерел коштів підприємства, що призвело до зниження на 0,4 пункту коефіці­єнта співвідношення оборотних і необоротних активів.


Таблиця 6.3

Важливою характеристикою структури коштів підприємства є коефіцієнт майна виробничого призначення, який розраховується за формулою:

к        = ВОВФ + ВНБ + ВВЗ + ВНВ (6^)

в

де кмл — коефіцієнт майна виробничого призначення; ВОВф — вартість основних виробничих фондів; Вш — вартість незавершеного будівництва; ВВЗ — вартість виробничих запасів;

Внв — вартість незавершеного виробництва; В — валюта балансу. Нормальне значення цього коефіцієнта для промислових підприємств:

км.п > 0,5.

У разі зниження цього показника нижче за критичні розмі­ри, необхідне поповнення власного капіталу або залучення дов­гострокових позикових коштів для збільшення майна виробни­чого призначення.

Таким чином, в активах балансу відображається виробничий потенціал, що необхідний для ведення основної діяльності підприєм­ства і створює умови для здійснення інвестиційної діяльності.

Проте в умовах перехідного періоду до ринку підприємства­ми використовуються різні фінансові схеми діяльності, при яких регулярно проводяться взаємозаліки з постійними контрагента­ми за дебіторською і кредиторською заборгованістю в значних сумах, складові великої частини загальної величини активів. Тому короткочасне зменшення величини активів не завжди свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Після загальної оцінки динаміки складу і структури активів підприємства необхідно детально вивчити стан, рух і причини зміни кожного виду майна.

Питання для самоконтролю

Які показники структурної динаміки відображають частку участі кожного виду майна в загальній зміні сукупних активів?

Який етап аналізу фінансового стану підприємства пред­ставлений порівняльним аналізом динаміки активів і фінансових результатів?

Який показник характеризує загальну структуру активів? Наведіть його формулу.

Що таке «коефіцієнт майна виробничого призначення»?

Що відображається в активах балансу підприємства ?