5.2. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщен­ням і використанням коштів (активів) і джерелами їх формуван­ня (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів). Ці дані пред­ставлені в балансі підприємства. Для виконання аналітичних досліджень і оцінки структури активу і пасиву балансу його статті підлягають угрупуванню.

Метою структурного аналізу є вивчення структури і дина­міки коштів підприємства і джерел їх формування для ознайом­лення із загальною картиною фінансового стану. Структурний аналіз має попередній характер, оскільки в результаті його про­ведення дається узагальнена оцінка фінансового стану підприє­мства.

Схемою порівняльного аналізу охоплена безліч показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану. При проведенні горизонтального аналізу визначаються абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певний період. При вертикальному аналізі обчислюється питома вага кожної з окремих груп статей у валюті балансу.

Усі показники порівняльного аналітичного балансу реко­мендується підрозділяти на три групи:

показники структури балансу;

показники динаміки балансу;

показники структурної динаміки балансу. Порівнюючи структурні зміни в активі і пасиві балансу,

можна визначити, через які джерела в основному був приплив нових коштів і в які активи ці кошти переважно вкладалися. На підставі угрупувань статей активу і пасиву балансу складається аналітичний баланс (табл. 5.1).

Таблиця 5.1


При аналізі структури балансу визначається питома вага кожної групи активу і пасиву в загальному підсумку балансу. При цьому необхідно враховувати наявність взаємозв'язку між групами на основі їх функціонального призначення.

Так, за наявності фінансового зв'язку між групами активу і пасиву балансу передбачається здійснювати фінансування таким чином: короткострокові позикові джерела йдуть на поповнення мобільних активів, а довгострокові — на придбання нерухомого майна і капітальні вкладення.

 

Питання для самоконтролю

Наведіть основну мету проведення структурного аналізу підприємства.

На які групи поділяються показники порівняльного аналі­тичного балансу?

Які дані характеризують проведення горизонтального і вер­тикального аналізу?