ТЕМА 5 СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ АКТИВІВ БАЛАНСУ 5.1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

В умовах ринкової економіки аналіз фінансового стану при­значений для управління фінансовими потоками підприємства і оцінки фінансової стійкості його ділових партнерів. Він вклю­чає елементи, загальні як для зовнішнього, так і для внутрішнь­ого аналізу.

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприєм­ства є:

загальна оцінка фінансового стану і його зміна за звітний період;

структурний аналіз активів і пасивів;

аналіз фінансової стійкості підприємства;

аналіз ліквідності балансу;

аналіз ділової активності і платоспроможності підприєм­ства.

Основними джерелами інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства слугують річна і квартальна бух­галтерська звітність: форма №1 «Бухгалтерський баланс»; форма №2 «Звіт про прибутки і збитки»; форма №3 «Звіт про рух ка­піталу»; форма №4 «Звіт про рух грошових коштів»; форма №5 «Додаток до бухгалтерського балансу». У процесі аналізу вико­ристовуються розшифровки різних статей балансу.

Основними методами аналізу фінансового стану підприєм­ства є: горизонтальний, вертикальний, трендовий, коефіцієнт­ний і факторний. За допомогою горизонтального аналізу визнача­ються абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за аналізований період. Вертикальний аналіз призначений для обчислення питомої ваги окремих статей у результаті балансу, тобто вивчається структура активів і пасивів балансу. Трендовий аналіз застосовується для виявлення тенденцій, домінуючих в


динаміці основних показників. Коефіцієнтний аналіз передбачає вивчення рівнів і динаміки відносних показників фінансового стану підприємства. Їх значення порівнюються з базисними ве­личинами, вивчається їх динаміка. Відносні показники фінансо­вого стану поділяються на коефіцієнти розподілу і коефіцієнти координації.

Коефіцієнти розподілу застосовуються при визначенні час­тини окремого абсолютного показника в групі абсолютних по­казників, що характеризують фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнти координації використовуються для характерис­тики відносин різних за суттю абсолютних показників фінансо­вого стану або їх лінійних комбінацій.

Факторний аналіз застосовується для виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників, а також ступеня впливу окремих показників-факторів на величину зміни кінцевого показника.

Для точної і повної характеристики фінансового стану під­приємства і тенденцій його розвитку необхідна система фінан­сових показників. При цьому важливо, щоб кожний з цих по­казників відображав найбільш істотні сторони фінансового ста­ну.

 

Питання для самоконтролю

Наведіть основні завдання аналізу фінансового стану підприєм­ства.

Дайте характеристику основних методів аналізу фінансо­вого стану підприємства.