4.4. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА, ПРИБУТКУ І ВИТРАТ У СИСТЕМІ ДИРЕКТ-КОСТИНГ

Найважливішою умовою отримання прибутку є відповідний ступінь розвитку виробництва, що забезпечує перевищення ви­ручки від реалізації продукції над затратами (видатками) з її ви­робництва і збуту. Головний факторний ланцюжок, що формує прибуток, може бути поданий схемою:

Витрати — Обсяг виробництва — Прибуток.

Показники, що входять в цю схему, повинні перебувати під постійною увагою і контролем. Ця система організації обліку витрат називається «директ-костинг» (дігекх-созі). Її роль у зв'язку з ринковими відносинами зростає.

Використання цієї системи в управлінні підприємством доз­воляє ухвалювати найбільш ефективні рішення на основі аналізу функціональної математичної залежності між собівартістю, об­сягом виробництва і прибутком. При цьому необхідно виділити такі найбільш важливі аналітичні можливості системи директ-костинг:

оптимізація прибутку і асортименту виробленої продукції;

визначення ціни на нову продукцію;

розрахунок варіантів зміни виробничої потужності підприємства;

оцінка ефективності виробництва (придбання) напівфаб­рикатів;

оцінка ефективності додаткового замовлення, заміни ус­таткування.

Суттю системи директ-костинг є поділ витрат на вироб­ництво на змінні і постійні залежно від зміни обсягу виробниц­тва. Змінні витрати змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва і збуту продукції. До них належать: витрати на сиро­вину і матеріали, заробітна плата основних виробничих праців­ників, паливо і енергія на технологічні цілі та інші витрати. Постійні витрати не залежать від зміни обсягу виробництва і збуту про­дукції, а обумовлені умовами їх організації і тривалістю звітного періоду. До них відносять: орендну плату, відсотки за користуван­ня кредитом, нараховану амортизацію основних фондів, деякі види заробітної плати керівників підприємства та інші витрати.

Собівартість продукції враховується і планується тільки в частині змінних виробничих витрат. Постійні витрати при цьо­му повністю списуються за рахунок доходів звітного періоду (мар­жинального доходу), тобто відносяться на зменшення маржі.

Таким чином, маржинальньїх доход, або маржа, є різниця між виручкою від реалізації продукції і змінними витратами. З іншого боку, це сума постійних витрат і прибутку. Дана обстави­на дозволяє будувати багатоступінчасті звіти, що важливо для деталізації аналізу.

Важливою особливістю системи директ-костинг є розробка методики економіко-математичного і графічного подання і ана­лізу звітів для прогнозування діяльності підприємства.


З метою наочного подання в прямокутній системі коорди­нат будується графік залежності витрат і доходу від кількості одиниць продукції, що випускається (рис. 4.1). У точці критич­ного обсягу виробництва (К) немає ні прибутку, ні збитків. Пра­воруч від цієї точки знаходиться область чистих прибутків (до­ходів), зліва — область чистих збитків, яка утворюється в резуль­таті перевищення величини постійних витрат над величиною маржинального доходу. Обсяг реалізації продукції, або виручка, від реалізації (И) пов'язаний із собівартістю (5*Р) і прибутком від реалізації продукції (РР) співвідношенням: N = 5Р + Рр.

Якщо підприємство працює прибутково, то РР >0, або збитко­во, то РР < 0. У разі якщо немає ні прибутку, ні збитку, тоді РР = 0. Ці стадії суспільного відтворення називаються стадіями збитко­вої діяльності підприємства, розширеної відтворювальної діяль­ності і стадією простого відтворення відповідно. Точка переходу з однієї стадії в іншу (при РР = 0) називається критичною точ­кою. Вона характеризує ту кількість продукції, при якій підприєм­ство покриває всі свої витрати або отримує заданий мінімаль­ний прибуток.

 

Питання для самоконтролю

Наведіть головний факторний ланцюжок, що формує при­буток.

Визначіть найбільш важливі аналітичні можливості систе­ми директ-костинг.

У чому полягає суть системи директ-костинг?


РОЗДІЛ

АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І СТРУКТУРА

ФІНАНСУВАННЯ

 

ТЕМА 5.  СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ АКТИВІВ БАЛАНСУ

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ

АКТИВІВ БАЛАНСУ

ТЕМА 7. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ПАСИВІВ БАЛАНСУ

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 9.  ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

І ЛІКВІДНОСТІ

ТЕМА 10. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА