4.2. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОДИНИЦЮ ТОВАРНОЇ (РЕАЛІЗОВАНОЇ) ПРОДУКЦІЇ

Витрати на одиницю товарної (реалізованою) продукції — один з найбільш поширених в господарській практиці показ­ників собівартості, такий, що є собівартістю одиниці продукції, представленою у вартісному вираженні без розмежування за ви­дами (знеособленої одиниці продукції). Обчислюється за такою формулою (грн):

 

С'    = ^7^ = ^ • (4.1)

т (Р)

і =1

де $кт<-р) — собівартість товарної (реалізованої) продукції; (р) — обсяг товарної (реалізованої) продукції; щ — оптова (або прирівняна до неї) ціна на і-ї продукції, робіт, послуг;

дт (р) — кількість продукції (робіт, послуг) і-го виду у складі товарної (реалізованої) продукції.

Аналіз витрат на одиницю товарної (реалізованої) продукції встановлює прямий зв'язок між собівартістю і прибутком, оскіль­ки різниця між ціною і собівартістю становить прибуток. Фор­мула її визначення така:

Ж = S П + РР, (4.2)

де № — виручка від реалізації продукції, грн;

БП — повна собівартість реалізованої продукції (БП = Бр + 3у + + З*), грн;

— прибуток від реалізації товарної продукції. Перетворимо наведену формулу в такий вид:

 

—р = —р+—р або 1 = —р+ —р,

 

де -^р = ^Т ; 2? — витрати на одиницю товарної продукції, виз­начені відношенням загальної суми витрат на виробництво і ре­алізацію продукції до виручки від реалізації продукції.

Т рр

Отримаємо формулу: 1 = З + —р, або

 

рр Т

Ж =1 "ЗТ- (4.3) З цієї формули виходить, що чим нижче рівень витрат на

одиницю товарної продукції, тим вище прибуток підприємства. Зміна витрат на одиницю товарної продукції залежить від

зміни рівня питомих постійних і змінних витрат:

ср        СК СУ

ЗТ = ±_+£_+

мр  мр мр

Результати, отримані діленням витрат і прибутку на величи­ну виручки, за даними форми № 2 «Звіт про фінансові результа­ти» (дод., табл. 2), наведено в табл. 4.2.

Як видно з табл. 4.2, у звітному періоді порівняно з попе­реднім періодом спостерігається тенденція збільшення загаль­них питомих витрат, що негативно впливає на прибуток від реа­лізації одиниці продукції. Ці зміни відбулися в результаті збільшення частки управлінських і комерційних витрат у складі собівартості.


Сума постійних і змінних витрат, у свою чергу, залежить від зміни вартості матеріальних ресурсів у зв'язку з інфляцією, пе­реоцінки основних фондів, зміни рівня оплати праці і рівня ре-сурсомісткості продукції.

Істотний вплив на зміну витрат на одиницю товарної про­дукції роблять також такі фактори: обсяг випуску і структура продукції; середній рівень відпускних цін на продукцію, що змінюється у зв'язку з інфляцією; зміна якості продукції і ринків збуту і т. д.

Для встановлення впливу факторів на зміну суми прибутку необхідно абсолютний приріст витрат на одиницю товарної про­дукції за рахунок кожного фактора помножити на фактичний обсяг реалізації продукції, виражений в планових цінах.

Методом ланцюгових підстановок розраховується вплив факторів на зміну витрат на одиницю товарної продукції.

 

Питання для самоконтролю

Як визначаються витрати на одиницю товарної (реалізова­ної) продукції?

Які фактори впливають на зміну витрат на одиницю то­варної продукції?