ТЕМА 4 ПРИБУТОК ЯК ОСНОВА СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 4.1. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОПЕРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Витрати є одним з основних чинників, що впливають на операційну діяльність.

Витрати — це виражена в грошовому вимірі вартість ресурсів (трудових, матеріальних і фінансових), використаних на забез­печення процесу розширеної відтворювальної діяльності підприєм­ства. Поняття «витрати» ширше, ніж поняття «собівартість». Вона є витратами на просте відтворення, поточні витрати конкретно­го виробника.

Собівартість продукції — виражені в грошовій формі поточні витрати фірми на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість реалізованої продукції — це частина собівартості виготовленої продукції. Для проведення детальнішого аналізу використову­ють показники загальної собівартості продукції і собівартості одиниці продукції. У зв'язку з цим витрати на реалізовану про­дукцію і собівартість реалізованої продукції є поняттями-сино-німами.

Витрати — це частина витрат, понесених підприємством на виготовлення продукції, реалізованої в даному звітному періоді. Момент відвантаження продукції є момент переходу видатків в стан витрат.

Витрати залежно від характеру, а також умов їх здійснення і напрямів діяльності підприємства, що призначаються для цілей оподаткування, підрозділяються на витрати, пов'язані з вироб­ництвом і реалізацією продукції, і позареалізаційні витрати.

Класифікація витрат проводиться в цілях систематизації безлічі дрібних витрат і їх об' єднання в групи, призначені для вирішення певних завдань.

Залежно від використання ознаки угрупування застосову­ються такі основні системи класифікації витрат:

■          за економічним елементом:

матеріальні витрати (сировина і матеріали, куповані на­півфабрикати, паливо, електроенергія на технологічні потреби і

т. д.);

витрати на оплату праці;

відрахування від заробітної плати ;

амортизація основних засобів;

інші витрати (орендна плата, обов'язкові страхові пла­тежі, податки, що включаються в собівартість).

Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, що визнаються для цілей оподаткування, підрозділяються на:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці;

амортизацію;

інші витрати.

■          За статтями калькуляції собівартості:

сировина і матеріали;

поворотні відходи (віднімаються);

паливо і енергія на технологічні цілі;

основна і додаткова заробітна плата основних виробни­чих робітників;

відрахування з податку від заробітної плати виробничих робітників;

витрати на утримання і експлуатацію машин та устатку­вання;

загальновиробничі витрати;

загальногосподарські витрати;

інші виробничі витрати;

комерційні витрати;

■          за способом віднесення на собівартість продукції:

прямі, пов'язані з виробництвом певних видів продукції (си­ровина, матеріали, заробітна плата виробничих робітників і ін.);

непрямі, пов'язані з виробництвом декількох видів про­дукції.

На об'єкти калькуляції непрямі витрати відносяться мето­дом розподілу пропорційно відповідній базі (основній і додат­ковій заробітній платі робочих або всім прямим витратам і т. д.). У них включаються загальновиробничі і загальногосподарські витрати, витрати на утримання основних засобів, на підготовку і освоєння нових видів продукції і інші виробничі витрати.

Система податкового обліку витрат на виробництво і реалі­зацію продукції побудована на основі поелементного обліку витрат за прийнятим платником податків методом обліку доходів і вит­рат.

До прямих витрат, пов'язаних з виробництвом і реаліза­цією продукції, відносять:

матеріальні витрати на придбання сировини, матеріалів, використовуваних у виробництві продукції (робіт, послуг);

витрати на оплату праці незалежно від місця їх виник­нення, які знайшли відображення в бухгалтерському обліку у складі витрат основного і допоміжного виробництва, загально-виробничих і загальногосподарських витрат, а також на інших рахунках витрат на виробництво, передбачених планом рахунків;

амортизаційні відрахування за основними засобами, без­посередньо використовуваних на виробництво продукції (робіт, послуг).

До непрямих витрат, пов'язаних з виробництвом і реаліза­цією продукції, належать всі інші суми витрат, здійснювані плат­ником податків у звітному періоді;

■          за способом відображення в бухгалтерському обліку: явні, такі, що набувають форми прямих платежів постачальникам фак­торів виробництва (зарплата робочих, службовців, комісійні вип­лати торговим фірмам і т. д.), неявні (використання приміщен­ня або транспорту, що належить власникові підприємства);

■          у відношенні до обсягу виробництва:

постійні витрати, сума яких не змінюється при зміні об­сягу виробництва (погодинна оплата праці робочих, зарплата і страхування адміністрації — господарського апарату, амортиза­ція, оренда приміщень і т. д.);

змінні витрати, сума яких змінюється пропорційно обся­гу виробництва продукції (сировина і матеріали, відрядна зарп­лата з відрахуваннями, технологічне паливо і т. д.).

Аналіз динаміки витрат за основними економічними еле­ментами проводиться на підставі даних форми № 3 або форми № 5 бухгалтерської звітності. У цих формах відображені витра­ти, зроблені у звітному і попередньому періоді. Дані для прове­дення фінансового аналізу наведено в табл. 4.1.

Аналіз даних табл. 4.1 свідчить про те, що у звітному періоді порівняно з попереднім витрати підприємства зросли на 9440 тис. грн, або на 31,03%. Абсолютне підвищення витрат відбулося за всіма економічними елементами. Найбільший темп зростан­ня відзначений за амортизаційними відрахуваннями (252,67%), а також за матеріальними витратами (143,03%). Це пов'язано з

фінансовою політикою підприємства щодо оновлення парку тех­нічних засобів.

Певні структурні зміни відбулися за витратами на оплату праці і іншими витратами. Незважаючи на значне збільшення інших витрат (4168 тис. грн), їх частка скоротилася на 10,1 пун­кту. Проте вони продовжують мати найбільшу питому вагу в за­гальній сумі витрат підприємства. Переважання інших витрат над іншими витратами передбачає ретельне вивчення їх складо­вих.

Результати аналізу витрат використовуються для виявлення їх зниження і розробки відповідних заходи щодо активізації фінан­сово-господарської діяльності підприємства.

 

Питання для самоконтролю

Що таке собівартість продукції?

Дайте визначення поняття «витрати».

Що означають витрати підприємства?

Наведіть класифікацію витрат.

На які види підрозділяються витрати, пов'язані з вироб­ництвом і реалізацією продукції?

Що належить до прямих витрат ?

Що належить до непрямих витрат ?