3.5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ІНШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ І ПОЗАРЕАЛІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансові результати від іншої реалізації виникають щодо операцій з майном підприємства, до яких відносять реалізацію основних засобів і іншого майна. Списання основних засобів з балансу внаслідок морального зносу, здача майна в оренду, ут­римання законсервованих виробничих потужностей і об'єктів, анулювання виробничих договорів — все це передбачає фінан­сові зміни в господарській діяльності підприємства. У формі 2 в статтях «Інші операційні доходи» і «Інші операційні витрати» відображаються зміни цих позицій. Крім того, у складі опера­ційних доходів і витрат відображаються результати переоцінки майна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті (курсова різниця), а також сума окремих видів податків і зборів, що належать до сплати, за рахунок фінансових результатів (на утримання правоохоронних органів та ін.).

Дані за операційними доходами показують з вирахуванням податку на додану вартість і відображають на рахунках (47 і 48) бухгалтерського обліку.

При отриманні збитків від іншої реалізації необхідно у кож­ному конкретному випадку встановити причини і винуватців їх виникнення. Наприклад, причинами збитків від реалізації май­на підприємства можуть бути зниження якості і споживчих вла­стивостей внаслідок тривалого і недбалого зберігання. Операційні витрати, що виникли в результаті анулювання виробничих дого­ворів, припинення виробництва, можуть бути пов'язані з відсут­ністю матеріальних ресурсів, падінням попиту на продукцію.

На аналізованому підприємстві (табл. 3.1) за операційними доходами відбулося збільшення на 13281 тис. грн, або на 43,9%. Утворення надпланових доходів було викликане значним пере­виконанням плану з реалізації основних засобів, запасів і цінних паперів. Операційні витрати хоча за звітний період збільшилися на 9440 тис. грн, або на 31,03%, проте темпи їх зростання нижче темпів зростання операційних доходів.

Конкретні результати від фінансової діяльності підприєм­ства отримують за наявності фінансових вкладень в цінні папе­ри інших організацій або від спільної діяльності. Вони знаходять відображення в статтях «Відсотки до отримання» і «Відсотки до сплати». Стаття «Доходи від участі в капіталі» (форма 2) перед­бачає наявність доходів за акціями.

На аналізованому підприємстві доходи від фінансової діяль­ності дозволили забезпечити приріст прибутку звітного року на 1290 тис. грн. Проте сума сплачених відсотків за облігаціями зменшила приріст прибутку звітного року на 7279 тис. грн.

Фінансові результати від позареалізаційних операцій є скла­довою частиною отриманого прибутку звітного року. В умовах переходу до ринкової економіки їх вплив на формування остаточ­них фінансових результатів роботи підприємства істотно зростає.

До складу інших доходів від позареалізаційних операцій вклю­чаються: кредиторська і депонентська заборгованість, за якою


термін позовної давності закінчився; надходження раніше спи­саних боргів; прибуток минулих років, виявлений у звітному році; присуджені і визнані боржником штрафи, пеня, неустойки та інші види санкцій за порушення договорів, а також суми, що належать до відшкодування збитків у зв'язку з порушенням до­говорів і т. д.

До складу інших витрат від позареалізаційних операцій вклю­чаються: збитки від зниження обсягів товарно-матеріальних за­пасів і недостач матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації; збитки від розкрадання матеріальних і інших цінностей, винуватці якого за рішенням суду не встановлені; судові витрати; суми зниження ціни виробничих запасів, готової продукції і товарів відповідно до встановленого порядку; збитки від списання безнадійних боргів; збитки за операціями минулих років, виявлені в поточному році; збитки від стихійних лих та ін.

В умовному прикладі позареалізаційні прибуток і збитки під­приємства склали у звітному році відповідно 33690 і 23417 тис. грн, позареалізаційний прибуток, отриманий в результаті стягування штрафів, пені, неустойок з підприємств, у розмірі 18496,5 тис. грн, надходження раніше списаних боргів — 10518,5 тис. грн, з опе­рацій з тарою — 4675 тис. грн.

Позареалізаційні збитки в сумі 23417 тис. грн склалися в основному за рахунок сплати штрафів, пені, неустойок у розмірі 12009 тис. грн. Були також виявлені збитки минулих років на суму 6004 тис. грн і від списання безнадійних боргів — 5404 тис. грн. При порівнянні з даними попереднього року було виявлено збільшення інших позареалізаційних доходів і витрат відповідно на 28153 і 17395 тис. грн.

Позареалізаційні фінансові результати, як правило, не пла­нуються. Тому аналіз зводиться до порівняння фактичних сум в динаміці за ряд років.

 

Питання для самоконтролю

За якими операціями виникають фінансові результати від іншої реалізації?

Що включається до складу інших доходів від позареалізацій­них операцій?