3.4. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

Прибуток відображає загальний фінансовий результат ви­робничо-господарської діяльності підприємства. Найважливіша складова загальної величини прибутку — це прибуток від реалі­зації продукції, величина якого формується під впливом таких показників-факторів: структура продукції; відпускні ціни на си­ровину, матеріали, паливо, тарифи на енергію і перевезення; рівень витрат матеріальних і трудових ресурсів і т. д.

Найважливішими умовами зростання прибутку від реалізації продукції є збільшення обсягу, забезпечення ритмічності вироб­ництва і відвантаження, зниження собівартості, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції тощо. У табл. 3.3 наведено динаміку показників реалізації продукції і прибутку.

Як видно з табл. 3.3, за аналізований період відбулося зрос­тання обсягу реалізованої продукції на 11,1% (24387/21951 • 100 — — 100), при цьому собівартість продукції зросла на 9,02% (20829/ 19105 • 100 — 100). Це привело до збільшення суми прибутку від реалізації продукції на 713 тис. грн (3558 — 2845), або на 25,06%.

Оскільки на зміну суми прибутку від реалізації продукції можуть робити вплив різні показники-фактори, розглянемо ме­тодику формалізованого розрахунку цих показників.

1. Розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації про­дукції:

П

ар = Р -р0 = £щ, (3.4)

і=1

де АР — зміна прибутку від реалізації продукції за аналізований період;

Таблиця 3.3

Р1 — прибуток звітного року;

Р0 — прибуток базисного року;

і — фактори, що впливають на величину прибутку.

Вплив на прибуток відпускних цін на реалізовану про­дукцію (АР!):

АРі = < -Л£0 = £аді -£р0дь (3.5) де      = ^ рі^і — реалізація у звітному році в цінах звітного року; о = ^ Ро9і — реалізація у звітному році в цінах базисного

року;

р — ціна продукції;

д — кількість продукції.

Вплив на прибуток змін в обсязі продукції (АР2):

Ар = Р)*1.2 -Ро = Ро(кі,2 - 1), (3.6)

де к1 — коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції у відпуск­них цінах визначається за формулою:

к = N±00-

 

к2 — коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції за по­вною собівартістю.

к2 = ^ (3.7)

де £10 — фактична собівартість реалізованої продукції за звітний рік в цінах і тарифах базисного року;

£0 — собівартість реалізованої продукції базисного року.

Вплив на прибуток змін в структурі і асортименті реалізо­ваної продукції (АР3):

АРз = Рі,о - Ро • кі,2, (3.8) де Р1,0 — прибуток, отриманий від фактично реалізованої про­дукції в цінах і за собівартістю базисного року.

Вплив на прибуток економії від зниження собівартості продукції (АР4):

АР4 = 5і -5і,о, (3.9)

де ^1 — фактична собівартість реалізованої продукції.

Вплив на прибуток змін собівартості за рахунок структур­них зрушень у складі продукції (АР5).

7. Вплив на прибуток змін цін на матеріали і тарифів на послуги (АР6) можна визначити окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку.

Розрахунок впливу показників-факторів на величину прибутку від реалізації продукції будується на підставі даних табл. 3.2.

У результаті проведених розрахунків визначається ступінь впливу на прибуток таких показників-факторів:

а)         зміна відпускних цін на продукцію розраховується як різниця
між виручкою від реалізації товарної продукції в діючих цінах і
реалізацією у звітному році в цінах базисного року. У нашому
прикладі вона дорівнює 3992 тис. грн (24378 — 20386);

б)         зміна обсягу реалізації продукції розраховується з ураху-
ванням коефіцієнта зростання обсягу реалізації.

к1 = 20386 : 21951 =0,929,

АР21 = 2845 • (0,929 — 1) = —202,0 тис. грн.

При оцінці реалізації продукції за собівартістю

к2 = 17577 : 19105 = 0,92 і

АР22 = 2845 • (0,92 — 1) = —227,6 тис. грн.

Таким чином, за рахунок падіння обсягу реалізації продукції у звітному році на 0,071 і в оцінці за собівартістю на 0,08 пункту прибуток від реалізації продукції зменшився відповідно на 202,0 і 227,6 тис. грн;

в)         зміна в структурі і асортименті реалізованої продукції роз-
раховується з урахуванням рентабельності окремих видів виробів
за двома показниками:

обсяг реалізації продукції в оптових цінах:

АР3 1 = 2809 — 2845 • 0,929 = + 165,99 тис. грн;

собівартість:

АР32 = 2809 — 2845 • 0,92 = + 191,6 тис. грн.

У зв'язку із збільшенням за аналізований період частки рен-табельнішої продукції в загальному обсязі реалізації приріст при­бутку склав 165,99 і 191,6 тис. грн;

г)         зміна собівартості реалізованої продукції розраховується з
урахуванням можливого отримання економії витрат:

АР4 = 20829 — 17577 = —3252 тис. грн.

У нашому прикладі за рахунок зміни цього показника-фак-тора прибуток зменшився на 3252,0 тис. грн.

У табл. 3.4 в узагальненому вигляді наведено вплив окремих показників-факторів на зміну прибутку за аналізований період.

Таблиця 3.4

Як видно з даних табл. 3.3, найбільше на відхилення при­бутку впливала зміна структури і асортименту продукції. Великі втрати прибутку відбулися в результаті зниження обсягу реалі­зації продукції.

У випадку якщо на підприємстві є аналітичні дані бухгал­терського обліку за видами продукції, що реалізується, або за товарними групами, то в рамках внутрішнього фінансового ана­лізу необхідно вивчити вплив зміни обсягу реалізації за градаці­ями на величину прибутку. Такий фінансовий аналіз дозволить зробити коректування в ринковій стратегії підприємства.

 

Питання для самоконтролю

Опишіть методику розрахунку показників-факторів, що впливають на зміну суми прибутку від реалізації продукції.

Як визначається ступінь впливу на прибуток аналізованих показників-факторів ?