3.3. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ І ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКУ

 

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийнятті управлінсь­ких рішень щодо забезпечення ефективності їх діяльності. У до­сягнутих фінансових результатах виражається ефективність ви-т

 

Податок на додану
вартість         

т

 

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)        

Комерційні витрати

Управлінські
витрати         

т

Прибуток від реалізації "|


+, -


Сальдо інших (операційних і позареалізаційних) доходів і витрат

т

Прибуток від оподаткування


 

+, -


Відкладені податкові активи (+) Відкладені податкові зобов'язання (-) Поточний податок на прибуток

 

С


Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

 

Рис. 3.2. Схема формування прибутку

робничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства Загальним фінансовим результатом є валовий прибуток.

Значення прибутку обумовлене тим, що, по-перше, він за­лежить в основному від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість працівників в ефективному викорис­танні ресурсів і, по-друге, він слугує важливим джерелом фор­мування державного бюджету. Тому в зростанні прибутку заці­кавлені і підприємства, і держава.

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяль­ності підприємства є:

оцінка динаміки і структури показників прибутку;

факторний аналіз показників прибутку; аналіз фінансо­вих результатів від іншої реалізації, позареалізаційної і фінансо­вої діяльності і виявлення факторів і причин зміни показників;

оцінка динаміки показників рентабельності і аналіз фак­торів, що впливають на рівень використання господарських за­собів;

аналіз витрат, здійснених підприємством, і витрат на оди­ницю товарної продукції;

виявлення резервів збільшення суми прибутку і рента­бельності.

Отримані результати аналізу використовуються для прий­няття фінансових і економічних рішень, спрямованих на ефек­тивне використання ресурсів, вибір якнайкращого варіанта інве­стицій, розробки перспективних планів розвитку підприємства.

Результат від реалізації продукції (валовий прибуток) (РВ) визначається таким чином:

рв = Кр -8р -Нр, (3.1) де N — виручка від реалізації продукції; 5Р — собівартість реалізованої продукції; НР — податки (ПДВ, акцизи, спецподатки і експортні мита). Загальним фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток від реалізації (РР) (фінансовий результат від опера­ційної діяльності), формалізований розрахунок якої може бути представлений формулою:

рр = рв + од - ав -вз -ов, (3.2) де ОД — інші операційні доходи; АВ — адміністративні витрати; ВЗ — витрати на збут; ОВ — інші операційні витрати.

Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або зби­ток) складається з фінансового результату від звичайних видів діяльності, а також інших доходів і витрат:

чп = пао -пзо -пп, (3.3) де ЧП — чистий прибуток або збиток;

ПАО — відкладені податкові активи (доход від участі в капі­талі, інші фінансові доходи);

ПЗО — відкладені податкові зобов'язання (фінансові витрати, витрати від участі в капіталі);

П1 — податок на прибуток. Горизонтальний аналіз абсолютних показників. Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників прибутку складається таб­лиця (табл. 3.1), в якій використовуються дані бухгалтерської звітності підприємства (форма 2).


Дані табл. 3.1 свідчать про те, що сума прибутку до оподат­кування збільшилася за звітний період на 9323 тис. грн, що склало 593,44%. Це привело до відповідного збільшення прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

У динаміці фінансових результатів можна відзначити такі позитивні зміни.

Чистий прибуток зростає швидше, ніж прибуток від реа­лізації і прибуток до оподаткування. Приріст загальної суми прибутку обумовлений збільшенням прибутку від реалізації на 713 тис. грн, або на 25,06%, а також збільшенням інших опера­ційних доходів на 13281 тис. грн, або на 43,88%, і позареаліза­ційних доходів на 28153 тис. грн, або на 508,45%.

Разом з тим в динаміці фінансових результатів є негативні зміни. У звітному періоді порівняно з попереднім періодом значно зросли інші операційні витрати на 9440 тис. грн, або на 31,03%, і позареалізаційні витрати на 17395 тис. грн, або на 288,86%. Проте темпи зростання показників операційних і позареаліза­ційних доходів перевищували темпи зростання показників опе­раційних і позареалізаційних витрат, що і позначилося на за­гальній позитивній динаміці фінансових результатів діяльності підприємства.

Розглянемо вплив факторів на відносну зміну суми прибут­ку до оподаткування. Для цього абсолютну зміну кожного по­казника слід поділити на величину прибутку попереднього пе­ріоду. Якщо зміна показника сприяє збільшенню прибутку, то аналізований показник-фактор має додатне значення, інакше — від' ємне.

Вплив збільшення суми прибутку від реалізації на вели­чину прибутку до оподаткування: 713 / 1571 • 100 = + 45,38%.

Вплив збільшення інших операційних доходів на величи­ну прибутку до оподаткування: 13281 / 1571 • 100 = +845,38%.

Вплив збільшення позареалізаційних доходів на величину прибутку до оподаткування: 28153 / 1571 • 100 = +1792,04%.

Вплив збільшення інших операційних витрат на величи­ну прибутку до оподаткування: 9440 / 1571 • 100 = +600,89%.

Вплив збільшення позареалізаційних витрат на величину прибутку до оподаткування: 17395 / 1571 • 100 = +1107,26%.

Загальний вплив показників факторів: + 45,38 + 845,38 + + 1792,04 + 600,89 +1107,26 = 4390,95%.

Результати факторного аналізу показали, що найбільше впли­вало на приріст прибутку до оподаткування збільшення прибут­ку від позареалізаційної діяльності (1792,04%). Випереджаючі темпи зростання операційних і позареалізаційних доходів по­рівняно з витратними статтями зробили позитивний вплив на величину прибутку до оподаткування. Отже, скорочення витрат і збільшення доходів — це резерви зростання фінансових резуль­татів діяльності підприємства.

Аналіз структури прибутку звітного року (вертикальний аналіз) дозволяє зробити висновок, що основну його частину, як правило, становить прибуток від реалізації продукції.

Структурні зміни прибутку за аналізовані періоди характе­ризуються даними табл. 3.2.

Дані табл. 3.2 свідчать про те, що за всіма показниками, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, відбулися структурні зміни.

У звітному році порівняно з попереднім періодом зменши­лася частка прибутку від реалізації продукції і від інших опера­ційних і позареалізаційних доходів. Позитивної оцінки заслуго­вує зменшення величини інших операційних і позареалізацій­них витрат і збільшення в обороті частки чистого прибутку.


Сальдо інших операційних доходів і витрат має таке зна­чення: у попередньому періоді воно має негативне значення: — 152 тис. грн, у звітному періоді — позитивне значення: +3689 тис. грн. Частка їх, відповідно, склала —7,33% (—152/1571 • 100) і 33,86% (3689/10894 • 100), тобто питома вага даного фактора знизилася

на 41,19%.

Перевищення витрат від позареалізаційних операцій над до­ходами склало в попередньому періоді 485 тис. грн, частка нега­тивного сальдо з позареалізаційних операцій, відповідно, склала —30,87% (—485/1571 • 100). У звітному періоді отримано позитив­не сальдо з позареалізаційних операцій у розмірі 10273 тис. грн, відповідно, відбулися позитивні зміни, величина яких склала 93,97% (10237/10894 • 100). Величина сальдо змінилася з —30,87% до +93,97%, що свідчить про позитивні зрушення у фінансово-господарській діяльності підприємства.

Сума прибутку до оподаткування сформована у звітному періоді за рахунок:

прибутку від реалізації (32,66%);

позареалізаційних доходів (309,25%);

інших операційних доходів (399,77%).

Сумарний вплив цих факторів на величину прибутку склав

(32,66 + 309,25 + 399,77) = + 741,68%.

Негативний вплив на розмір прибутку зробило зростання інших позареалізаційних (214,95%) і операційних витрат (365,91%). Сумарний вплив цих факторів склав (365,92 + 214,95) = 580,86%.

Загальний вплив позитивних і негативних факторів на ве­личину прибутку склав (741,68 + 580,86) = 1322,54%.

Таким чином, сума позитивних (741,68%) перевищила сума негативних факторів (580,86%), що, врешті-решт, привело до зростання прибутку до оподаткування.

На зміну прибутку впливають фінансові результати від інших видів діяльності, до яких належать:

прибуток від пайової участі в спільних підприємствах;

доходи за акціями, облігаціями і іншими цінними папе­рами;

надходження боргів і дебіторської заборгованості;

прибуток від здачі в оренду землі і основних засобів;

прибутки (збитки) минулих років, виявлені у звітному періоді;

отримані штрафи, пені, неустойки.

Після закінчення проведення аналізу розробляються конк­ретні заходи, спрямовані на попередження і скорочення збитків і втрат від різних видів діяльності.

 

Питання для самоконтролю

Назвіть основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

Як проводиться горизонтальний аналіз абсолютних показ­ників?

Як проводиться аналіз структури прибутку (вертикальний аналіз)?

Які фінансові результати від інших видів діяльності вплива­ють на зміну прибутку?