1.1.   Основи фінансів підприємств Основні питання:

Економічна сутність фінансів підприємств.

Формування і функціонування фінансів підприємств.

Фінансові ресурси та джерела їх формування.

Фінансова діяльність підприємств.

 

Основні терміни і поняття:

Фінанси підприємств, грошові фонди, фінансові ресурси, само­окупність,самофінансування, комерційний розрахунок, фінансова ді­яльність, фінансовий механізм.

1.1.1.  Економічна сутність фінансів підприємств

Необхідною умовою прибутковості діяльності будь-якого підпри­ємства є правильна і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство повинно формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, об­ґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування. Фінанси підпри­ємств за своєю сутністю — це складна економічна категорія.

 

Фінанси підприємств — це економічні відносини, що зв'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення (у вітчизняній економічній літературі)

 

Проте останнім часом більшість економістів вважають, що фінанси

підприємств — це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які створюються і використовуються задля здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг у різних галузях, а також для фінансування інших видів діяльності підприємств

 

Фінансові відносини підприємств охоплюють обмінні і розподільчі відносини, що відображаються в різноманітних грошових потоках.Із руху грошей починається і ним завершується кругообіг коштів підприємства, оборот усього капіталу. Матеріальною основою фінансів підприємств є гро­шовий обіг. У зв'язку з цим поняття «фінанси підприємств» часто помилко­во ототожнюють з грошовими коштами. Фінансами гроші стають тоді, коли їх власник створює відповідний грошовий фонд і використовує його для фі­нансування господарських операцій з метою отримання певного доходу.

Ознаки фінансів підприємства:

загальні, які виражають сукупність економічних (грошових) від­носин, зв'язаних з розподілом вартості валового продукту;

специфічні, які виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового продукту, формування і ви­користання грошових доходів і децентралізованих фондів.

Функції фінансів

Фінанси підприємств у процесі відтворення розкривають свою сут­ність за допомогою функцій:

формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарсь­кої діяльності;

розподіл і використання фінансових ресурсів для забезпечення опе­раційної виробничої й інвестиційної діяльності, для виконання сво­їх фінансових зобов'язань перед бюджетом і іншими суб'єктами господарювання;

контроль над формуванням і використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

 

1.1.2.   Формування і функціонування фінансів підприємства

Формування фінансових ресурсів підприємства починається під час формування статутного капіталу й у процесі розподілу грошових надходжень у результаті продажу продукції, товарів, робот, послуг, а та­кож надходжень від інших видів операційної, фінансової й інвестиційної діяльності. Формування фінансових ресурсів здійснюють з метою фінан­сування оборотних і необоротних активів, формування резервного ка­піталу, забезпечень, фондів цільового призначення тощо.

 

Формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві —

це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної й інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов'я­зань перед державою й іншими суб'єктами господарювання

 

Контроль над формуванням і використанням фінансових ре­сурсів здійснюється завдяки властивим фінансам здатності об'єктив­но відображати кількісні і вартісні пропорції виробництва і реалі­зації продукції, робіт, послуг. На макроекономічному рівні фінанси

підприємств забезпечують: формування фінансових ресурсів країни через бюджет і позабюджетні фонди; збалансованість між матеріаль­ними і грошовими фондами.

Ефективне функціонування фінансів підприємств визначає:

різноманітність форм власності;

свобода підприємництва і самостійність у прийнятті підприємниць­ких рішень;

вільне ринкове ціноутворення і конкуренція;

самофінансування підприємницьких структур;

правове забезпечення підприємницької діяльності;

обмеження і регламентація державного втручання в діяльність під­приємств.

До сфери фінансових належать такі економічні відносини під­приємства:

із засновниками (формування статутного капіталу, зміна статутного капіталу, виплата дивідендів на акції та процентів на паї);

з іншими суб'єктами підприємництва щодо розрахунків із пози­чальниками, підрядниками, покупцями, замовниками;

із бюджетом (платежі та асигнування);

із цільовими фондами (внески і надходження);

з учасниками фондового ринку (розміщення власних цінних папе­рів, купівля, продаж цінних паперів інших емітентів );

із банками, страховими компаніями (відкриття та ведення рахунків, одержання та погашення кредитів, відкриття депозитів, страхові платежі, страхове відшкодування);

із галузевими і корпоративними органами управління (внески в централізовані фонди, надходження з них).

Об'єктом фінансів підприємства є економічні відносини, зв'язані з рухом коштів, формуванням і використанням грошових фондів.

Суб'єктами таких економічних відносин можуть бути підприєм­ства й організації, банківські установи і страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб' єкти гос­подарювання, що є юридичними особами і фізичні особи.

1.1.3.   Фінансові ресурси та джерела їх формування

Фінансові ресурси підприємства — це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фі­нансових зобов'язань. Фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок внутрішніх (статутний капітал, амортизаційні відрахування, ва­ловий доход і прибуток) і зовнішніх (отримані кредити; пайові й інші внески; кошті мобілізовані на фінансовому ринку) джерел:

Складовими фінансових ресурсів підприємств є:

статутний фонд (капітал);

додатково вкладений капітал;

резервний капітал;

централізовані кошти для фінансування капітальних вкладень;

нерозподілений прибуток;

амортизаційні відрахування;

забезпечення поточних витрат і платежів;

кредити банків;

відстрочені податкові зобов' язання;

кредиторська заборгованість усіх видів;

Фінансові ресурси підприємств класифікують за основними ознаками:

за джерелами формування;

за етапами формування;

за використанням;

за формою реалізації.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів є влас­ні та залучені кошти:

Під час формування статутного капіталу:

 

внески засновників у статутний капітал.

За рахунок власних фінансових ресурсів:

доходи:

 

валовий і чистий доход, прибуток від основної діяльності;

прибуток від іншої операційної діяльності;

прибуток від фінансових операцій;

прибуток від додаткової діяльності і надзвичайних ситуацій;

надходження:


амортизаційні відрахування;

цільові надходження;

стійкі пасиви;

цільові внески членів трудового колективу;

інші види надходжень (спонсорська допомога). 3.    Шляхом мобілізації на фінансовому ринку:

надходження коштів від емісії акцій, облігацій і інших видів цінних паперів;

кредитні інвестиції.

^7

страхові відшкодування, дотації, субсидії

 

Рис. 1.1

Класифікація фінансових ресурсів за джерелами формування

4.    У порядку розподілу коштів:

фінансові ресурси, отримані від галузевих структур, концернів і асоціацій;

страхові відрахування;

бюджетні субсидії.

Класифікацію фінансових ресурсів за джерелами формування по­дано на рис. 1.1.

Однієї з найважливіших задач фінансової служби підприємств є по­шук ефективних джерел формування фінансових ресурсів, оптимізація їх структури та напрямів інвестування.

 

1.1.4.   Фінансова діяльність підприємств

Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи формування і використання фінансових ресурсів, контроль за їх кругообігом задля досягнення економічних цілей підприємств

 

Організація фінансів підприємств за умов ринкової економіки ґрунтується на принципах саморегулювання, самоокупності та самофі­нансування.

Основний метод фінансової діяльності — комерційний розрахунок.

Це метод ведення господарювання шляхом постійного порівняння (у грошовому вираженні) витрат і результатів діяльності. При ньому фі­нансова діяльність будується за такою схемою, рис. 1.2:

фінансові ресурси


витрати

 

 

 

Подпись:


 

фінансові результати


 

доходи

 

Рис. 1.2

Фінансова діяльність підприємства за комерційним розрахунком

Комерційний розрахунок передбачає, що фінансові відносини ре­гламентуються державою в основному економічними методами за до­помогою важелів відповідної податкової, амортизаційної, валютної, про­текціоністської політики.

На организацию фінансів впливають організаційно-правові фор­ми господарювання, сфера і характер діяльності підприємств, що вияв­ляється в процесі формування капіталу, розподілу прибутку, утворення грошових фондів, взаємовідносини з бюджетом.

Організація фінансів підприємства відображає галузеві особливос­ті, специфіку виробництва, рівень його технічного забезпечення і рівень технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природнокліматичних факторів на виробництво.

Управління фінансами підприємств включає:

визначення потреби і джерел фінансових ресурсів, що повинні за­безпечити процес виробництва і реалізації продукції;

визначення потреби в оборотних коштах;

фінансове забезпечення капіталовкладень на технічне переозброєн­ня, реконструкцію, розширення виробництва;

забезпечення формування і розподілу виторгу від реалізації про­дукції для відновлення оборотних коштів, формування амортиза­ційного фонду, валового і чистого доходу;

формування, розподіл і використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

 

Фінансовий механізм підприємства — це система керування фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності

 

Фінансовий механізм підприємства — сукупність форм і методів формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення фінансування діяльності підприємств, рис 1.3
виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарюван­ня, бюджетом, банками;

мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансу­вання подальшого розвитку підприємства;

контроль над ефективним, цільовим розподілом і використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основ­ними напрямками:

стратегічне планування;

аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності;

оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

 

Практичний блок

Відповісти на питання, проставляючи відповідно (графічно) відповіді:

Так — «+» Ні — «-»

Чи вірно, що:

Наявність фінансів підприємств обумовлені існуванням товар­но-грошових відносин і чинністю закону вартості.

Фінанси підприємств представляють собою сукупність фі­нансових відносин, що виникають у процесі формування основ­ного й оборотного капіталу, фондів грошових коштів, їх роз­поділу і використання.

Не всі готівкові відношення є фінансовими, а лише та частина, що складає зміст фінансів підприємства.

Підприємство реалізує товари і одержує виторг. У цьому ви­падку відбувається не тільки заміна форм вартості (Т-Д), але і виникають економічні відношення.

В результаті реалізації продукції підприємство одержує ви­значену суму валового прибутку, що не є основним джерелом утворення отриманого прибутку.

Якщо підприємство реалізує свою продукцію нижче собівар­тості, то отримує прибуток.

Важливим елементом готівкових відношень є відношення між підприємством і робітниками даного підприємства.

До основних функцій фінансів підприємства належить обслу­говування готівкою кругообігу коштів і розподіл отриманих прибутків і контроль за виробничо-господарською діяльніс­тю підприємств (контроль за виробництвом, розподілом і ви­користанням суспільного продукту, національного і чистого прибутку).

Фінансові ресурси — це складова частина економічних ресур­сів, що представляє собою кошти готівкової, кредитної і бю­джетної системи, які використовуються для забезпечення безперебійного функціонування і розвитку національного гос­подарства, витрачаються на соціально-культурні заходи, по­треби оборони і управління.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів є тіль­ки залучені кошти підприємства.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури:

Аранчій В. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник.— К.: ВД «Професіонал», 2004. — 265с.

Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. — 312 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000. — 416 с.

Загородній А. Г, Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий слов­ник. — 3-вид., випр. та доп. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 587с.

Патрін М. О., Загородній А. Г., Фінанси підприємств: Підруч­ник. —Львів: ЛБІНБУ, 2003. — 223 с.

Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — Вид. 2, доп. і перероб. — Луцьк: Вежа, 2001. — 456 с.

Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник/В. М. Сутормі-на, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова; За ред. В. М. Федосова. — К.: Ли-бідь, 1993.—247 с.

Фінанси підприємств: Підручник / Кер. ант. кіл. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 460 с.