МОДУЛЬ 0

 

 

Вхідний контроль до дисципліни «Фінанси підприємств»

 

Вступ

Зміст курсу. Предмет і завдання його вивчення. Зв'язок з іншими дисциплінами. Структура курсу. Організація навчання. Технологія ро­боти з модулями та характеристика методів активного навчання. Загаль­ні прийоми самостійної роботи з урахуванням специфіки дисципліни (пошук інформації, планування, робота з літературою). Використання у навчальному процесі підручників, навчальних посібників, законодавчо­го та інструктивного матеріалу.

 

Мета модуля

Розкрити зміст і завдання предмету. Вказати на взаємозв'язок дис­ципліни «Фінанси підприємств» з іншими економічними і фінансови­ми дисциплінами. Виявити рівень знань із загальноекономічних дис­циплін, на яких базується вивчення предмету «Фінанси підприємств»; ознайомити з формами організації навчального процесу; рекомендува­ти підручники, навчальний, законодавчий та інструктивний матеріал, що використовується при вивченні фінансів підприємства; навчити са­мостійно працювати із законодавчим та інструктивним матеріалом.

Навчальні цілі:

За результатами навчання студенти повинні:

розуміти зміст і завдання дисципліни «Фінанси підприємств», її взаємозв'язок з іншими дисциплінами;

оновити залишкові знання із загальноекономічних дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», на яких базується вивчення предмету «Фінанси підприємств»;

знати перелік законодавчого та інструктивного матеріалу, демон­струвати спроможність самостійно працювати з ним.

 

Форма проведення практичних занять:

Вхідний тест-тренінг рекомендації до матеріалів для самостійного вивчення предмета.

 

Вхідний тест-тренінг

Тема: Взаємозв'язок предмету «Фінанси підприємств» із загаль­ноекономічними та фундаментальними дисциплінами. Час: 90 хвилин.

Мета: Оцінити студентів на предмет знання ними термінології, по­нять та їх суті, нормативні матеріали, які регулюють організацію фінан­сових відносин в сучасних умовах. Дати оцінку усвідомлення студента­ми підходів до взаємозв'язку між економічними та фундаментальними дисциплінами. Згуртувати підгрупи у ході спільної роботи над тестом.

Учасники тренінгу готують запитання, які викликали труднощі у ході виконання тесту та його обговорення (15 хвилин). Алгоритм роз­рахунку додається.

Завдання:

Протягом 30 хвилин кожний студент групи повинен самостійно ви­конати тестові завдання.

Після завершення індивідуальної роботи, кожна підгрупа студентів має спільно знайти правильну відповідь на тестові завдання (ко­лективне рішення 15 хвилин).

3.    Викладач видає кожному студентові формуляр з ключем до тесту, у якому кожний розраховує свій і груповий результати (15 хвилин).

Алгоритм розрахунку ефективності колективної роботи студентів:

Сума балів з «групового» формуляра: А

Індивідуальні результати студентів групи: Б1, Б2,.. .Би

Сума індивідуальних оцінок:          В= Б+...Бп

Середня індивідуальна оцінка: Г=В:п

Реальний виграш або програш групи: Д=А-Г

Найвищий можливий результат:    Є=90

Максимально можливий виграш групи: Ж=Є-Г

Ефективність роботи групи, %:      З=Д:Ж *100 %

 

Вкажіть правильну відповідь:

а)         поняття «дохід» і «прибуток» ідентичні;

б)         поняття «дохід» ширше від поняття «прибуток»;

в)         поняття «прибуток» ширше від поняття «дохід».

Амортизація — це:

а)         втрата частини вартості основних фондів під впливом
НТП;

б)         процент річних відрахувань від балансової вартості;

в)         матеріальний знос основних фондів, внаслідок чого вони пе-
рестають задовольняти поставлені до них вимоги;

г)         поступове погашення вартості основних фондів перенесен-
ням її на собівартість виготовленої продукції.

Норма амортизації — це:

а)         поступове погашення вартості основних фондів перенесен-
ням її на собівартість виготовленої продукції.

б)         процент річних відрахувань від балансової вартості;

в)         втрата частини вартості основних фондів під впливом

НТП.

Резиденти — це:

а)         суб'єкти підприємницької діяльності, які створені та здій-
снюють свою діяльність на території України відповідно
до її законодавства;

б)         суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
свою діяльність на території України відповідно до її за-
конодавства;

в)         суб'єкти підприємницької діяльності, які створені та здій-
снюють свою діяльність на території України.

Нерезиденти — це:

а)         суб'єкти підприємницької діяльності з місцезнаходженням
за межами території України, які створені та здійснюють
свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави;

б)         суб'єкти підприємницької діяльності з місцезнаходженням
за межами території України;

в)         суб'єкти підприємницької діяльності, які створені та здій-
снюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої
держави.

Лізинг — це:

а)         вид довгострокової оренди машин, устаткування, тран-
спортних засобів, споруд виробничого призначення;

б)         вид короткотермінової оренди основних фондів;

в)         дозвіл на використання нематеріальних ресурсів протягом
певного терміну та за визначену плату.

Дивіденди — це платежі, що сплачують:

а)         відповідно до умов договору;

б)         за рішенням загальних зборів акціонерів;

в)         у зв'язку з розподілом частки прибутку.

Проценти — це доход, що сплачують:

а)         відповідно до умов позики;

б)         за рішенням загальних зборів акціонерів;

в)         у вигляді плати за використання залучених коштів або
майна на визначений термін.

Ліцензія — це:

а)         документ дозвільного характеру, що дає право на заняття
певним видом господарської діяльності, який відповідно до
чинного законодавства підлягає обмеженню;

б)         державне свідоцтво, що засвідчує право суб'єкта підприєм-
ницької діяльності на особливий порядок оподаткування;

в)         обов'язковий документ, що дає право на здійснення госпо-
дарської діяльності юридичною особою.

Матеріальний актив — це:

а)         основні фонди;

б)         ресурси підприємства;

в)         основні фонди та оборотні активи у будь-якому вигляді.

Нематеріальний актив — це:

а)         об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі промис-
лової власності;

б)         оборотні активи у будь-якому вигляді;

в)         грошові кошти.

Акція — цінний папір, який:

а)         дає право на частку прибутку;

б)         дає право на частку майна і прибутку акціонерного това-
риства;

б) свідчить про надання позики і гаситься за номіналом.

Вексель — цінний папір, який:

а)         дає право на частку прибутку;

б)         свідчить про надання позики і гаситься за номіналом;

в)         свідчить про надання комерційного кредиту.

Облігація — цінний папір, який:

а)         дає право на частку прибутку;

б)         свідчить про надання позики і гаситься за номіналом;

в)         свідчить про надання комерційного кредиту.

Собівартість продукції — це:

а) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції;

 

б)         витрати підприємства на виробництво і реалізацію про-
дукції;

в)         витрати на придбання виробничих запасів.

Інвестиція — це:

а)         господарська операція, яка передбачає придбання основних
фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та
цінних паперів в обмін на кошти або майно;

б)         господарська операція, яка передбачає придбання основних
фондів цінних паперів в обмін на кошти;

в)         господарська операція, яка передбачає здійснення капіталь-
них або фінансових інвестицій за рахунок доходу, отрима-
ного від інвестиційних операцій.

Реінвестиція — це:

а)         господарська операція, яка передбачає придбання основних
фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та
цінних паперів в обмін на кошти або майно;

б)         господарська операція, яка передбачає придбання основних
фондів цінних паперів в обмін на кошти;

в)         господарська операція, яка передбачає здійснення капіталь-
них або фінансових інвестицій за рахунок доходу, отрима-
ного від інвестиційних операцій.

Факторинг — це:

а)         передача права стягнення дебіторської заборгованості ін-
шій особі на узгоджених умовах;

б)         передача права стягнення кредиторської заборгованості
іншій особі на узгоджених умовах;

в)         передача права стягнення боргів іншій особі на узгоджених
умовах.

Фінанси — це:

а)         гроші;

б)         валовий внутрішній продукт;

в)         грошові відносини;

г)         кредит;

д)         платіж;

е)         ваш варіант відповіді.

Моделі фінансових відносин формуються за ознаками:

а)         розподілу ВВП;

б)         напрямку руху грошових потоків;

в)         рівнем централізації ВВП;

г)         безперервності відтворення виробництва;

д)         керування економікою країни;

е)         утворення системи показників;

ж)        ваш варіант відповіді.

Функції фінансів полягають в:

а)         створенні системи показників фінансової діяльності су-
б'єктів;

б)         створенні системи органів управління в державі;

в)         забезпеченні еквівалентності обміну;

г)         формуванні й використанні доходів і фондів фінансових ре-
сурсів;

д)         ваш варіант відповіді.

Яке із тверджень вірне?

а)         фінанси — це грошові відносини;

б)         грошові відносини — це фінанси.

Які риси є спільними у категорій «фінанси» і «кредит»:

а)         грошова форма виявлення;

б)         розподільчий характер;

в)         умови використання;

г)         мета використання;

д)         ваш варіант відповіді.

Джерела формування фінансових ресурсів:

а)         валовий внутрішній продукт;

б)         державний бюджет;

 

в)         пенсійний фонд;

г)         позабюджетні фонди;

д)         цільові державні фонди;
ж) ваш варіант відповіді.

До критеріїв визначення фінансових ресурсів належать:

а)         форма виявлення;

б)         порядок розподілу валового внутрішнього продукту;

в)         ступінь централізації валового внутрішнього продукту;

г)         джерела створення;

д)         цільове призначення;

е)         фінансова політика;

ж)        ваш варіант відповіді.

Фінансові ресурси складаються з:

а)         ресурсів підприємств і приватного сектора;

б)         показників фінансового прогнозування;

в)         ресурсів банківських і страхових установ;

г)         ресурсів віх секторів економіки держави;

д)         кредитних ресурсів;
ж) ваш варіант відповіді.

Фінансові ресурси це:

а)         грошові нагромадження і доходи;

б)         валовий внутрішній продукт;

в)         виражена в грошах частина національного доходу;

г)         складова фінансового механізму;

д)         показники використання фондів грошових коштів;

е)         ваш варіант відповіді.

Які риси є спільними у категорій «фінанси» і «гроші»:

а)         функції, що виконують;

б)         еквівалентність обміну;

в)         сфера застосування;

г)         передумови виникнення та існування;

д)         ваш варіант відповіді.

Фінансові протиріччя — це протиріччя:

а)         всередині об'єкту розподілу;

б)         між суб'єктами розподілу;

в)         ваш варіант відповіді.

Способи збалансування фінансового протиріччя:

а)         забезпечення руху вартості ВВП;

б)         забезпечення контролю за формуванням і використанням
фінансових ресурсів;

в)         забезпечення одночасного зростання доходів кожного із су-
б'єктів фінансових відносин;

г)         забезпечення кругообігу фінансових ресурсів;

д)         встановлення оптимальних пропорцій розподілу ВВП;
ж) ваш варіант відповіді.

 

Відкритий тест на формування відповіді

Підібрати до кожного визначення термін, який відповідає зазна­ченому переліку термінів.

Терміни: бюджетна система, бюджетний устрій, державні ви­датки, антиінфляційна політика, державні фінанси, джерелами фі­нансування є, субвенції, фінансова політика держави, фінансування, фінансист, субсидія, дотація, державний кредит, грошово-кредитна політика, бюджет, валютна політика, бюджетний дефіцит, харак­терні ознаки фінансів, доходи, кредит, дебітор, маржа, активи, ін­фляція, стагфляція, роялті.

Визначення:

обмінно-розподільчий характер;

рух вартості від одного суб'єкта до іншого;

грошова форма відносин;

формування доходів і здійснення видатків;

еквівалентний (за призначенням) характер обміну та розподілу і не­еквівалентний (перерозподіли).

 

Власні грошові накопичення підприємств (прибуток, амортиза­ційні відрахування) та кошти державного бюджету.

Система заходів (законів, адміністративних рішень) у сфері фі­нансів з метою цілеспрямованого впливу держави на розвиток фінансово-кредитної системи та національної економіки загалом.

Комплекс державних заходів, спрямованих на врегулювання гро­шового обігу, зменшення грошової маси, припинення непомірно­го зростання цін.

Центральна складова частина фінансової системи держави, че­рез яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток.

Це заснована на економічних відносинах, врегульованих право­вими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на те­риторії держави.

(Лат. — приходжу на допомогу) — різновид цільової субсидії, яка пе­редбачає участь у фінансуванні певних заходів і програм бюджету, що її видає, та бюджету, що її отримує. У разі використання не за призначенням, підлягає поверненню до бюджету вищого рівня.

Це безперервне цільове використання державних грошових ре­сурсів, що накопичуються у Державному бюджеті, державних бюджетних та позабюджетних фондах з метою виконання за­гальнодержавних функцій.

Це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.

Забезпечення фінансовими ресурсами економіки держави, соці­альних потреб і програм, виробництва продукції, науково-тех­нічних досліджень, будівництва і переобладнання підприємств, а також утримання бюджетних організацій тощо.

Спеціаліст з фінансів, кредиту і грошового обігу, а також з фі­нансування підприємницької діяльності; працівник (керівник) фінансової установи; банкір; особа, основним джерелом доходів якої є фінансування діяльності інших осіб або яка сама здійснює значні фінансові операції чи фінансує певні проекти.

Сукупність заходів держави у сфері грошового обігу і кредитних відносин, які проводяться з метою впливу на кількість грошей, що перебувають в обігу, стійкість грошової одиниці, розвиток кредитних відносин.

Сукупність економічних, правових та організаційних заходів, здійснюваних державними органами, центральними банківськи­ми і фінансовими установами, а також міжнародними валют­но-фінансовими установами в галузі валютних відносин.

(З лат. — сумка) — це фонд фінансових ресурсів, який перебуває у розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й ви­користовується для виконання покладених на них функцій, пе­редбачених Конституцією.

(Лат. — допомога) може бути цільовою на конкретні видатки і знеособленою. Вона не пов'язується безпосередньо з фінансовим станом бюджету, який її отримує.

(3 лат. дар, пожертвування) — цільова фінансова допомога на покриття дефіциту відповідного бюджету.

Це перевищення видатків бюджету над його доходами.

Це суспільні відносини, врегульовані правовими нормами з при­воду акумуляції державою тимчасово вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб на принципах добровільності, стро-ковості та платності з метою покриття бюджетного дефіци­ту, регулювання грошового обігу та інвестування..

Виручка від реалізації та інші кошти, що надходять на підпри­ємство.

Різниця між цінами товарів або курсами цінних паперів.

Економічні ресурси, що має в розпорядженні підприємств, ви­користання яких передбачає отримання прибутку.

Юридична чи фізична особа, що заборгувала підприємству, установі, організації.

Знецінення грошей і безготівкових коштів, тобто невідповід­ність грошової маси, товарній.

Стан економіки, при якому спостерігається застій виробни­цтва, торгівлі та наростання інфляції і безробіття.

Вид ліцензійної винагороди.

Змістовий модуль 1

Мета модулю:

Розкрити сутність фінансів підприємств, їх місце у фінансовій сис­темі держави склад фінансових ресурсів необхідних підприємству для фінансування виробничого процесу; розкрити зміст та завдання управ­ління фінансами підприємств; набуття навиків з проведення фінансових розрахунків з грошових надходжень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування та використання прибутку на діяльність підприємства.

Навчальні цілі:

За результатами навчання студенти повинні:

розуміти сутність фінансових ресурсів підприємств; методів і дже­рел їх формування, організації фінансової діяльності підприємства;

знати особливості організації фінансових відносин підприємств та міжгалузевих фінансових відносин;

давати характеристику суті та порядку проведення безготівкових розрахунків підприємства;

набути навичок з проведення розрахунків із застосуванням наукових методів планування суми виторгу від продажу продукції та обчис­лення планової суми прибутку підприємства від основної діяльності;

вміти розраховувати показники рентабельності діяльності підпри­ємства та давати оцінку результатам;

давати власну оцінку податковій системі України; бачити позитивні і негативні сторони податкових реформ в Україні;