додатки

 

Додаток А

 

Додаток № 3 до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 26 червня 2001 р. № 16

(повна назва і адреса органу реєстрації Фонду)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СТРАХУВАЛЬНИКА

Кому  

(повна назва підприємства, установи, організації, а для фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників, їх прізвище, ім'я та по батькові)

 

Адреса страхувальника       

 

Ваш реєстраційний номер   , який необхідно зазначати

на всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Фонду з тимчасової втрати працездатності.

Розмір страхових внесків на день реєстрації складає:
для роботодавців       %;

для застрахованих осіб         % при місячній заробітній

платі нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи (включно)

            % при місячній заробітній

платі вище прожиткового мінімуму для працездатної особи

Різниця між нарахованими для роботодавців і найманих працівників
страховими внесками та витратами, пов'язаними з наданням
матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам,
перераховується на розрахунковий рахунок №    в         

 

(найменування банку)

            код банку       код платежу  

 

Отримувач:   

(повна назва органу реєстрації Фонду)

 

Код за ЄДРПОУ отримувача          

Перерахування зазначених сум здійснюється один раз на місяць—у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці (п. 1, абз. 1, 2, ст. 23).

Дата подання звіту за коштами Фонду — щоквартально, до 20 місяця наступного за звітним періодом.

Довідки за телефоном         

 

Керівник органу реєстрації М. П.

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Дата « »          200_ року

Примітка. В разі виникнення змін (доповнень) у реєстраційних даних страхувальника, він зобов'язаний в 10-денний термін після їх виникнен­ня подати до органу реєстрації копії документів з указаними змінами від­повідно до п. 8 ст. 27 Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-Ш.

 

(додаток № 3 із змінами, внесеними згідно з постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

від 25.06.2004 р. № 56)

 

Додаток Б

 

Додаток № 4 до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 26 червня 2001 р. № 16

 

(повна назва і адреса органу реєстрації Фонду)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СТРАХУВАЛЬНИКА НА ДОБРОВІЛЬНИХ ЗАСАДАХ

 

Кому  

(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Адреса страхувальника       

Ваш реєстраційний номер   , який необхідно зазначати

на всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Фонду з тимчасової втрати працездатності.

Розмір страхових внесків на день реєстрації складає                   відсотка суми

оподатковуваного доходу (прибутку).

Нараховані страхові внески необхідно перераховувати на розрахунковий
рахунок №      в        

(найменування банку)
             код банку                  код платежу  

 

Отримувач:   

(повна назва органу реєстрації Фонду)

Код за ЄДРПОУ отримувача          

Дата сплати страхових внесків      

Звіт про нараховані і сплачені страхові внески подається страхувальником за формою 4-ФСС-ТВП по місцю реєстрації щоквартально, до 20 місяця наступного за звітним періодом.

Завірена копія річної декларації про суму сукупного оподатковуваного до­ходу за минулий рік подається до органу реєстрації Фонду до 15квітня.

 

Довідки за телефоном         

 

Керівник органу реєстрації М. П.

(прізвище, ім' я, по батькові) (підпис)
Дата «___ »    200_ року

Примітка. В разі виникнення змін (доповнень) у реєстраційних даних страхувальника, він зобов'язаний в 10-денний термін після їх виникнення подати до органу реєстрації копії документів з указаними змінами відпо­відно до п. 8 ст. 27 Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-Ш.

 

(додаток № 4 із змінами, внесеними згідно з постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

від 25.06.2004 р. № 56)


 

 

Подпись:


Додаток В

Додаток 1

до Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затвердженого наказом ДПА України від 1 серпня 2001 р. № 306


(район, місто)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ВІД ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ПРО ВІДКРИТТЯ (ЗАКРИТТЯ)

РАХУНКУ В УСТАНОВІ БАНКУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, або реєстраційний (обліковий) номер

з тимчасового реєстру ДПА І І І І І І І І І І
України          І    І    І    І    І    І    І    І    І І

 

Назва (П. І. Б. — для фізичних осіб)          

 

Місцезнаходження (місце проживання)    

Код банку      Назва установи банку         

Відкрито (закрито) рахунок №        Валюта рахунку       

(непотрібне закреслити)

Вид рахунку              Дата операції «          »          20        року

Керівник (підприємець)                 

(підпис) М. П.


(прізвище, ініціали)

Подпись: (посада)Подпись: М. П.Банківські реквізити            

перевірено ( Відповідальна особа установи банку

Повідомлення отримано «   »

 

(підпис)    (прізвище, ініціали)

20        року

Відповідальна особа

податкового органу  (підпис)          (димшц^ шщшшф

             Корінець повідомлення

від платника податків про відкриття рахунку в установі банку

(надається установі банку)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА України

У ДПІ/ДПА  

(район, місто)

Назва (П. І. Б. — для фізичних осіб)          

Код банку      Назва банку  

Відкрито рахунок № Дата операції «          »          20        року

Повідомлення платника від «          »          20        року

отримано «     »          20        року

Рахунок узято на облік «      »          20        р.

Відповідальна особа            

податкового органу  (підпис)        (прізвище, ініціали) (телефон)

Дозволяю розпочати операції на рахунку

Відповідальна особа                        

уСтанови банку        (підпис)        ^ржіш^ ініціали)

М. П.

            Корінець повідомлення від платника

податків про відкриття (закриття) рахунку в установі банку

(залишається у платника)

М. П.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА України

У ДПІ/ДПА  

(район, місто)

Назва (П. І. Б. — для фізичних осіб)          

 

Код банку      Назва банку  

Відкрито (закрито) рахунок №       

(непотрібне закреслити)

Дата операції «          »          20        року

Повідомлення надано «        »          20        року,

отримано «     »          20        року

 

Відповідальна особа                        

податкового органу  (підпис)       О^іВД ініціали)

 

ШТАМП ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ Примітка. Дані в повідомленні простим шрифтом заповнює платник, жирним шрифтом — податковий орган, жирним курсивом — установа банку.

Додаток Г

 

Приложение № 1 к Распоряжению № 01/05-ЮД от « 22 » февраля 2005 г.

 

ДОДАТКОВА УГОДА №  

до Договору на відкриття, використання і обслуговування поточних
рахунків у національній і іноземній валюті
№        від 2005 р.

 

м. Кривий Ріг            «          »          2005 р.

 

Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» (далі -
Банк), в особі заступника начальника Криворізького територіального
управління Дніпровського регіонального департаменту Вишнякова Сер-
гія Леонідовича, діючого на підставі доручення № 369 від 13.01.2005 р.,
з однієї сторони, і      (далі - Клі-
єнт), в особі директора         , який діє на підставі ,

з іншої сторони, при спільному найменуванні - Сторони, уклали дійсну
Додаткову угоду до Договору на відкриття, використання і обслугову-
вання поточних рахунків у національній і іноземній валюті № від

«          »          2005 р. (далі — Договір) про наступне:

1. Внести зміни до Договору та викласти пункти 2.10, 3.2.4. у наступ­ній редакції:

«2.10. Строки здавання Клієнтом готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки у Банку встановлюються Клієнтом і за по­годженням із Банком визначаються у Договорі шляхом укладення до останнього Додаткової угоди.

Установлення ліміту каси проводиться Клієнтом самостійно, відповідно до вимог чинного законодавства України. До розрахунку приймається строк здавання Клієнтом готівкової виручки до Банку.

Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися. Документи Клієнта, на підставі яких переглянуто ліміт каси, строк здавання готівкової виручки (готівки)


додаються до Договору. Документи повинні бути затверджені (під­писані) Клієнтом або уповноваженою ним особою та скріплені пе­чаткою. Клієнт несе відповідальність за достовірність документів наданих до Банку та відповідних показників, що зазначені у цих до­кументах. У разі необхідності внесення змін до Договору — скла­дається Додаткова угода до Договору.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється Клієнтом самостійно або через відповідні служби, яким згідно із законодав­ством України надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на будь-який банківський рахунок Клієнта на його ви­бір, з урахуванням режиму дії цього рахунку.

У випадку здавання Клієнтом готівкової виручки (готівки) до іншого банку, Клієнт надає письмову заяву про відмову здавання го­тівкової виручки (готівки) до Банку, яка зберігається у юридичній справі Клієнта».

«3.2.4. Самостійно встановлювати та змінювати строки здавання го­тівкової виручки (готівки) та ліміт каси з урахуванням вимог чин­ного законодавства України та умов Договору». 2. Додаткова угода укладена у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, вступає в силу з момен­ту її підписання уповноваженими особами Сторін, є невід'ємною час­тиною Договору.


Продовження додатку Г

 

Приложение № 2 к Распоряжению № 01/05-ЮД от « 22 » февраля 2005г.

 

ДОДАТКОВА УГОДА №  

до Договору на відкриття, використання і обслуговування поточних
рахунків у національній і іноземній валюті
№        від       р.

м. Кривий Ріг            «          »          2005 р.

 

Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» (далі — Банк), в особі заступника начальника Криворізького територіального управління Дніпровського регіонального департаменту ———————,

діючого на підставі доручення № 369 від 13.01.2005 р., з однієї сторони,

і           (далі — Клієнт), в особі директора

            , який діє на підстав  , з іншої сторони,

при спільному найменуванні - Сторони, уклали дійсну Додаткову уго­ду до Договору на відкриття, використання і обслуговування поточних

рахунків у національній і іноземній валюті №      від      

2005 р. (далі — Договір) про наступне:

Здавання Клієнтом готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки у Банку здійснюється у наступний строк, а саме:

 

щодня (у день надходження готівки до каси Клієнта)1;

Здавання готівкової виручки здійснюється:

самостійно Клієнтом у денну/вечірню касу Банку.

В разі, якщо Клієнт працює у вихідні та святкові дні і не має змоги, через відсутність відповідної домовленості з Банком на інкасацію, здати одержану ним за ці дні готівку, то вона має здаватися Клієнтом до Банку протягом операційного часу наступного робочого дня Банку та Клієнта.

В разі, якщо Клієнт в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то він може в ці дні не здавати в установлені строки готівку до Банку.


Клієнт несе відповідальність за достовірність документів наданих до Банку та відповідних показників, що зазначені у цих документах.

Додаткова угода укладена у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, вступає в силу з момен­ту її підписання уповноваженими особами Сторін, є невід'ємною час­тиною Договору.

Додаткова угода припиняє власну дію із дня закінчення строку дії Договору або із дня отримання Банком письмової заяви Клієнта про від­мову здавання готівкової виручки (готівки) до Банку. Подання Клієнтом у даному випадку письмової заяви не є односторонньою зміною умов До­говору, а є відкладальною умовою припинення дії цієї Додаткової угоди.

З моменту підписання цієї додаткової угоди Додаткова угода №         

            від       200_р. до Договору втрачає свою силу2.

 

«Банк» «Клієнт»

            (                       )                       (           )

(підпис) (підпис)
М. П.   М. П.


Додаток Д

Форма реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу

 

Форма № 6 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

            про підтвердження відомостей про юридичну особу      

І. Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців           

Ідентифікаційний код юридичної особи Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особи


І


 

Код КШФГ

 

Назва юридичної особи

І

І

Скорочене найменування юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

Країна

І

|У|К|Р|А| І |Н|А

Область         

І


 

Подпись: ІІ

І

Поштовий індекс

 

І

Район


І   І   Район міста


Подпись: ІМісто (село)

 

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 1

1   1   1   1   1   1   1 1

1   1   1   1   1   1   1   1   1 1

Будинок Корпус

Свартира (офіс)

Код КОАТУУ

1   1   1   1   1   1   1   1          1   1   1   1   1   1 1

1   1   1   1   1 1

1   1   1   1   1   1   1   1   1 1


Продовження Додатку Д

II. Перелік відомостей про юридичну особу, що підтверджуються щорічно

Форма власності юридичної особи Вищий орган управління юридичної особи

Розмір внеску до статутного або складеного капіталу (статутного фонду)

Розмір сплаченого внеску до статутного або складеного капіталу (статутного фонду)

Керівник юридичної особи

Орган, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності

Засновники юридичної особи

Основні види діяльності юридичної особи

Відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи Відомості про відокремлені підрозділи


 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □


в PO

 

§f

S о

1t

-j CO

3 2

p cn

 

 

 

 

 

 

Подпись: Сторінку заповнив:

 

Подпись: о

 

 

 


(прізвище, ініціали)


(підпис)


(Дата)

III. Відомості про юридичну особу для включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців*

Форма власності юридичної особи Код КФВ

І

Вищий орган управління юридичної особи

Розмір внеску до статутного або складеного капіталу (статутного фонду) (тис. грн.)


Код


Закінчення Додатку Д

Керівник виконавчого органу юридичної особи

Прізвище

^ Ім'я, по батькові^


І

Подпись: ІІ

Іденшфікаційний номер

Орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить не менше 25 % відсотків

Найменування органу

Ідентифікаційний код органу

Реєстраційні дані попередньої реєстрації[1]

Свідоцтво про державну

реєстрацію серія

Дата державної реєстрації Найменування органу державної реєстрації


І

 

номер І   І   І   І   І   І І

І ДІДІ . ІМІМІ . ІРІРІРІРІ

 

 

Ідентифікаційний код органу державної реєстрації

Сторінку заповнив:


р

(прізвище, ініціали)


(підпис)

 

Подпись: * Заповнюється юридичними особами, які вносять відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про себе вперше.


Додаток Е

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Стаття 154. Статут акціонерного товариства

Установчим документом акціонерного товариства є його статут.

Статут акціонерного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість; права акціонерів; склад і компетен­цію органів управління товариством та про порядок ухвалення ними рі­шень. У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші ві­домості, передбачені законом.

 

Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю

Якщо товариство з обмеженою відповідальністю засновується кіль­кома особами, ці особи у разі необхідності визначити взаємовідносини між собою щодо створення товариства укладають договір у письмовій формі, який встановлює порядок заснування товариства, умови здій­снення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутно­го капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови.

Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю не є установчим документом. Подання цього договору при державній ре­єстрації товариства не є обов'язковим.


Додаток Ж

Початкові дані для розрахунку (приклад) Структура собівартості


Додаток З

млн грн. 10 9 8 7 6 5 4 3 2

1

0

0    20   40   60   80   100 120

Об'єм продаж, тис. ед.


 

Об'єм

продаж, грн. Змінні

витрати, грн.

Постійні витрати, грн.

Загальні витрати, грн.

 

млн грн.

10

0

9


 

Об'єм

продаж, грн. Змінні

витрати, грн.

Постійні витрати, грн.

Загальні витрати, грн.

0    20   40   60   80   100 120

Об'єм продаж, тис. ед.

Подпись: Склад витрат
Додаток І


Закінчення табл. 1.1 додатку І

 

 

 

Прямі витрати для виробництва 1 т продукції

варіанти

Вид продукції

Транспортні

Електроенергія

Паливо

Оплата праці виробничих працівників

Відрахування на соціальні нестатки

Амортизація основних засобів

Оренда

Заробітна плата службовців

Непрямі витрати

Комерційні витрати

Ціна, 1 тона продукції, грн.

Обсяг реалізації, т

Зміни обсягу реалізації, %

Зміна ціни на продукцію, %

Зміна ціни на паливо,%

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ЗО

 

1

Хліб Дарницький

4,55

18,50

54,5

132,01

48

250

45

280

545,5

289

3900,00

15

+ 11

+5

+ 1

2

Хліб Карносельський

4,55

32,96

34,16

132,01

48

250

45

280

542,4

366

4757,00

11

+ 10

+2

+ 1

3

Батон Преображенський

9,47

32,96

34,16

350,74

129

250

45

280

320,20

596

3546,00

12

+5

+6

+ 1

4

Батон Підмосковний

9,00

32,96

34,16

350,74

129

250

45

280

320,20

581

4654,00

10

+7

+2

+ 1

5

Батон Гірчичний

9,76

32,96

34,16

350,74

129

250

45

280

320,20

598

3345,00

17

+6

+6

+ 1

6

Батон Раменський

8,59

32,96

34,16

350,74

129

250

45

280

320,20

568

4125,00

12

+ 14

+ 10

+ 1

7

Батон з Ізюмом

10,8

32,96

34,16

350,74

129

250

45

280

320,20

726

4550,00

14

+ 15

+2

+ 1

8

Батон Ветерон

10,8

32,96

34,16

350,74

129

250

45

280

320,20

638

4600,00

11

+20

+ 1

+ 1

9

Булка Ластовинка

14,8

272,0

34,16

870,40

323

250

45

280

320,20

350

5355,00

17

+21

+3

+ 1

10

Булка Домашня

13,1

272,0

34,16

870,40

323

250

45

280

320,20

330

4278,00

12

+ 10

+2

+ 1

11

Плетінка з маком

9,47

32,96

34,16

350,74

129

250

45

280

320,20

289

4900,00

16

+ 13

+3

+ 1

12

Ріжок Костромський

8,66

272,0

34,16

870,40

323

250

45

280

320,20

281

4655,00

15

+ 12

+5

+ 1

13

Сайка гірчична

10,3

272,0

34,16

870,40

323

250

45

280

320,20

299

4800,00

13

+ 10

+2

+ 1

14

Хліб Новий

10,4

272,0

34,16

870,40

323

250

45

280

320,20

287

4550,00

10

+8

+3

+ 1

15

Хліб Докторський

8,57

272,0

34,16

870,40

323

250

45

280

320,20

280

4350,00

9

+ 15

+4

+ 1

16

Хліб Заварний

9,17

272,0

34,16

870,40

323

250

45

280

320,20

287

4850,00

15

+ 11

+5

+ 1

17

Булка з маком

9,00

32,96

34,16

870,40

323

250

45

280

545.20

287

4500,00

10

+5

+2

+ 1

18

Булка ванільна

9,00

32,96

34,16

870,40

323

250

45

280

545,5

289

4100,00

10

+2

+5

+ 1

19

Хліб Подовий

9,00

32,96

34,16

870,40

323

250

45

280

520,10

287

4900,00

15

+ 11

+5

+ 1

20

Хліб Святковий

9,00

32,96

34,16

870,40

323

250

45

280

1056,2

366

4500,00

9

+5

+2

+ 1


 

Основні визначення та терміни,

що застосовуються

у національних стандартах бухобліку

 

Аванси за будівельним контрактом

1.    Грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Активи

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, ви­користання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, ви­користання яких, як очікується, приведе до надходження економічних ви­год у майбутньому.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, ви­користання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Активний ринок

1. Ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються та ку­пуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час можна знайти за­цікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загально­доступною.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи») Амортизація

1.     Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Амортизована собівартість фінансової інвестиції

1. Собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму на­копиченої амортизації дисконту (премії).

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Антирозбавляюча потенційна проста акція

1.     Фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»)

 

Асоційоване підприємство

1. Підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 від­сотків) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприєм­ством інвестора.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре­зультати»)

Баланс

1. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Безнадійна дебіторська заборгованість

1.    Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її не­повернення боржником або за якою минув строк позивної давності. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборго­ваність»)

Близькі члени родини

1.     Чоловік або дружина фізичної особи, прямі родичі (діти або батьки) як фі­зичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини). (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»)

Будівельний контракт

1.     Договір про будівництво.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

 

Будівництво

1.     Спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, рес­таврація і ремонт об' єктів, виконання монтажних робіт. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Бухгалтерська звітність

1.     Звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для за­доволення потреб певних користувачів.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Бухгалтерський облік

1.     Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом

1.     Сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вира­хуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом

1.     Сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над ви­тратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Валюта звітності

1.    Грошова одиниця України.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Валютний курс

1.     Установлений Національним банком України курс грошової одиниці Укра­їни до грошової одиниці іншої країни.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Валютний ризик

1.     Імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін валютного курсу.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»)

Вартість, яка амортизується

1.     Первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Витрати

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов' язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення влас­никами).

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре­зультати»)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

1. Загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка обчислена з об­лікового прибутку (збитку) і складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов' язання і відстроченого по­даткового активу.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Витрати за будівельним контрактом

1.     Собівартість робіт за будівельним контрактом.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Відсотковий ризик

1. Імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін відсоткових ставок.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструмен­ти»)

Відстрочений податковий актив

1. Сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних пе­ріодах унаслідок:

тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;

перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку змен­шення податку на прибуток у звітному періоді;

3)    перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скориста­тися у звітному періоді неможливо. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Відстрочене податкове зобов'язання

1.     Сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Відстрочений податок на прибуток

1. Сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов'я­занням і відстроченим податковим активом.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Відхилення від ціни за будівельним контрактом

1. Зміна ціни будівельного контракту внаслідок змін попередньо погоджено­го обсягу робіт, конструктивно якісних характеристик і строків виконання будівельного контракту.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Власний капітал

Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов' язань.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов' язань.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов' язань.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре­зультати»)

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

1.     Система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Внутрішньогрупове сальдо

1.     Сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінан­сова звітність»)

 

Внутрішньогрупові операції

1. Операції між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірні­ми підприємствами однієї групи.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінан­сова звітність»)

 

Гарантована ліквідаційна вартість:

Для орендаря — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або пов'язаною з ним стороною;

для орендодавця — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантією.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

 

Господарська одиниця за межами України

1. Дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або ін­ший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську ді­яльність за межами України.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

 

Господарська операція

1. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, влас­ному капіталі підприємства.

(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Грошові кошти

1.     Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

 

Група

1.    Материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

 

Група нематеріальних активів

1. Сукупність однотипних за призначенням та умовами використання не­матеріальних активів.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»)

 

Група основних засобів

1.     Сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

 

Гудвіл

1. Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату при­дбання.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підпри­ємств»)

 

Дата балансу

1. Дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кі­нець останнього дня звітного періоду.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»)

Дата придбання

1. Дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання під­приємств»)

Дебітори

1. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували під­приємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгова­ність»)

Дебіторська заборгованість

1.     Сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгова­ність»)

Дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу

1.     Дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, про­дажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фі­нансовим активом, призначеним для перепродажу. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»)

Дивіденди

1.     Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) від­повідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»)

Довгострокова дебіторська заборгованість

1. Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального опе­раційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати ба­лансу.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська забор­гованість»)

Довгострокові зобов'язання

1.    Всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Дослідження

1.    Заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»)

Доходи

Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або змен­шення зобов' язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре­зультати»)

Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або змен­шення зобов' язань, які призводять до зростання власного капіталу (за ви­нятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Дочірнє підприємство

1. Підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підпри­ємств»)

Еквіваленти грошових коштів

Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвер­туються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвер­туються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Економічна вигода

1. Потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Елемент витрат

1.    Вукупність економічно однорідних витрат.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»)

Ефективна ставка відсотка

1.     Ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дис­конту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину со­бівартості інвестиції (або зобов'язання) та вартості її погашення. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Забезпечення

1. Зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату ба­лансу.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов' язання»)

Заохочувальні виплати за будівельним контрактом

1. Додаткові суми, що сплачуються підряднику за виконання (перевиконан­ня) умов контракту.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти») Запаси

1. Активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної гос­подарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою по­дальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а та­кож управління підприємством.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»)

Збиток

1. Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре­зультати»)

 

Звичайна діяльність

1. Будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпе­чують або виникають внаслідок її проведення.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре­зультати»)

Звіт про власний капітал

1. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства про­тягом звітного періоду.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Звіт про рух грошових коштів

1. Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Звіт про фінансові результати

1.     Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Злиття

1. Об' єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи, або приєднання підприємств до головного підприємства), в результаті яко­го власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об' єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об'єд­нання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підпри­ємств»)

Зменшення корисності

1.    Втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості ак­тиву над сумою очікуваного відшкодування. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Знос необоротних активів

1. Сума амортизації об'єкта необоротних активів з початку їх корисного ви­користання.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби») Зобов'язання

Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і пога­шення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і по­гашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ре­сурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і пога­шення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Ідентифіковані активи та зобов'язання

1. Придбані активи та зобов' язання, які на дату придбання відповідають кри­теріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підпри­ємств»)

Інвестиційна діяльність

1.     Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Індекс інфляції

1. Індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»)

Іноземна валюта

1.     Валюта інша, ніж валюта звітності.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Інструмент власного капіталу

Контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов' язаннями. (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юри­дичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

 

Інструмент хеджування

1. Похідний фінансовий інструмент, фінансовий актив або фінансове зо­бов' язання, справедлива вартість яких і грошові потоки від яких, як очі­кується, компенсуватимуть зміни справедливої вартості або потоку гро­шових коштів об' єкта хеджування.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»)

Коефіцієнт ефективності хеджування

1.    Відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та ін­дексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інст­рументи»)

 

Коефіцієнт коригування

1.     Індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»)

 

Контракт з фіксованою ціною

1.    Договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції, що випускатиметься на об'єкті будівництва. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

 

Контракт за ціною «витрати плюс»

1.     Договір про будівництво, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від витрат або фіксованої величини). (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

 

Контроль

1.     Вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику під­приємства з метою одержання вигод від його діяльності. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання під­приємств»)

 

Контрольні учасники

1.     Учасники спільної діяльності зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Користувачі звітності

1. Фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність під­приємства для прийняття рішень.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

Користувачі фінансової звітності

1. Фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Кредитний ризик

1. Імовірність втрат однієї зі сторін — укладачів контракту про придбання фінансового інструмента внаслідок невиконання зобов'язання іншою сто­роною.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інст­рументи»)

Кумулятивний приріст інфляції

1. Добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»)

Курсова різниця

1. Різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Ліквідаційна вартість

1. Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отри­мати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення стро­ку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, по-в' язаних з продажем (ліквідацією).

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Материнське (холдингове) підприємство

1.    Підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання під­приємств»)

Метод ефективної ставки відсотка

1. Метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амор­тизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою від­сотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Метод участі в капіталі

1.     Метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій від­повідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре­зультати»)

Мінімальні орендні платежі

1. Платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за ви­рахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодав­цю, і непередбаченої орендної плати), збільшені:

для орендаря — на суму його гарантованої ліквідаційної вартості;

для орендодавця — на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

У разі можливості та наміру орендаря придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні оренд­ні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об' єкта оренди. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Монетарні статті

1. Статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язан­ня, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Надзвичайна подія

1. Подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприєм­ства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кож­ному наступному звітному періоді.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре­зультати»)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

1.    Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і скла­дання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам. (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Невідмовна орендна угода

1.     Орендна угода, яка може бути розірвана тільки:

з дозволу орендодавця;

якщо відбулася певна непередбачена подія;

у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого ак­тиву або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем;

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Негарантована ліквідаційна вартість

1. Частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодав­цем не забезпечується або гарантується лише пов' язаною з ним стороною. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Негативний гудвіл

1. Перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов' язань над вартістю придбання на дату придбання.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об' єднання підпри­ємств»)

 

Негрошові операції

1.     Операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквіва­лентів.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Нематеріальний актив

1. Немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифі­кований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного опе­раційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»)

Немонетарні активи

1.    Всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборго­ваності у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об' єднання підпри­ємств»)

Немонетарні статті

1.     Статті інші, ніж монетарні статті балансу.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

Необоротні активи

1.     Всі активи, що не є оборотними.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

 

Непередбачена орендна плата

1.     Частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та роз­раховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг

продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки від­сотка тощо).

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Непередбачене зобов'язання

1. Це:

зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та іс­нування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над яки­ми підприємство не має повного контролю; або

теперішнє зобов' язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобо­в' язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі еко­номічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»)

Непрямі витрати

1.    Витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'­єкта витрат економічно доцільним шляхом (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»)

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій

1.     Прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових опе­рацій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і вклю­чаються до балансової вартості запасів підприємства. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінан­сова звітність»)

Несприятливі контракти

1. Контракти, у виконанні яких підприємство не зацікавлено внаслі­док їх збитковості або інших причин та готове передати їх іншим під­приємствам.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об' єднання під­приємств»)

Нормальна потужність

1.     Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операцій­них циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»)

Об'єднання підприємств

1.     З' єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприєм­ства до іншого або внаслідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об' єднання підпри­ємств»)

Об'єкт будівництва

1.     Сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Об'єкт витрат

1.     Продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребу­ють визначення пов' язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»)

 

Об'єкт хеджування

1.     Актив, зобов'язання або майбутня операція, що створюють для підприєм­ства ризик зміни справедливої вартості цих активів і зобов'язань або змі­ни грошових потоків, пов' язаних з майбутньою операцією. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»)

Облікова оцінка

1.     Попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподі­лу витрат і доходів між відповідними звітними періодами. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»)

Облікова політика

Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підпри­ємством для складання та подання фінансової звітності.

(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підпри­ємством для складання та подання фінансової звітності.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Обліковий прибуток (збиток)

1.     Сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Оборотні активи

1.    Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операцій­ного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

 

Обтяжливий контракт

1.    Контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого переви­щують очікувані економічні вигоди від цього контракту. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»)

Об'єкт основних засобів

1. Закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для вико­нання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструк­тивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різ­ний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

 

Операційна діяльність

Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»)

Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

 

Операційний цикл

1. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отри­манням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

 

Операція в іноземній валюті

1. Господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»)

 

Оренда

1.     Угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

 

Операційна оренда

1.     Оренда інша, ніж фінансова.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Операції пов'язаних сторін

1. Передача активів або зобов' язань однією пов' язаною стороною іншим по-в' язаним сторонам.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов' язаних сторін»)

 

Орендна ставка відсотка

1.     Ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об' єкта фінансової оренди на початок строку оренди. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

 

Основна діяльність

1. Операції, пов' язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечу­ють основну частку його доходу.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре­зультати»)

 

Основні засоби

1. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, зда­вання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і со­ціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

 

Первісна вартість

1.     Історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Первинний документ

1.    Документ, який містить відомості про господарську операцію та підтвер­джує її здійснення.

( Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Переоцінена вартість

1.    Вартість необоротних активів після їх переоцінки.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Підрядник

1.    Юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»)

Пов'язані сторони

1.     Підприємства, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сто­рони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Податкова база активу і зобов'язання

1.     Оцінка активу і зобов' язання, яка використовується з метою оподаткуван­ня цього активу і зобов' язання при визначенні податку на прибуток. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Податковий прибуток (збиток)

1.     Сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'­єктом оподаткування за звітний період.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Подібні об'єкти

1.     Об' єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Подія після дати балансу

1. Подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівниц­твом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух ко­штів підприємства.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»)

Постійна різниця

1. Різниця між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає в поточному звітному періоді та не анулюється у наступних звітних періодах.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Потенційна проста акція

1. Фінансовий інструмент або інша угода, які дають право на отримання простих акцій.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»)

Поточна дебіторська заборгованість

1.     Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційно­го циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгова­ність»)

Поточний податок на прибуток

1. Сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до по­даткового законодавства.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Поточні зобов'язання

1. Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підпри­ємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаю­чи з дати балансу.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»)

Похідний фінансовий інструмент

1.     Фінансовий інструмент:

розрахунки за яким провадитимуться у майбутньому;

вартість якого змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними;

який не потребує початкових інвестицій.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інст­рументи»)

Початок строку оренди

1. Дата, яка настає раніше: дата підписання орендної угоди або дата при­йняття сторонами зобов'язань щодо основних положень угоди про оренду. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Претензія за будівельним контрактом

1. Сума майнової відповідальності замовника чи іншої сторони, яку вимагає відшкодувати підрядник понад ціну контракту.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти») Прибуток

1.     Сума, на яку доходи перевищують пов' язані з ними витрати.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

1. Різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скориго-ваним за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції») Придбання

1. Об' єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває конт­роль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на

передачу активів, прийняття на себе зобов' язань або випуск акцій. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підпри­ємств»)

 

Примітки до фінансових звітів

1.     Сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунто­ваність статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

 

Принцип бухгалтерського обліку

1. Правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації гос­подарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звіт­ності.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

 

Провідний управлінський персонал

1. Персонал, відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності підприємства.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов' язаних сторін»)

 

Проміжні рахунки

1. Рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом, передані замовни­ку для оплати.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти») Проценти

1. Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що за­борговані підприємству.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»)

Ризик грошового потоку

1. Імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов' язаного з монетарним фінансовим інструментом.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»)

Ризик ліквідності

1. Імовірність втрат внаслідок неспроможності виконати свої зобов' язання у зв' язку з неможливістю реалізувати фінансові активи за справедливою вартістю.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»)

Ринкова вартість фінансової інвестиції

1. Сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активно­му ринку.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Ринковий ризик

1. Імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці змі­ни факторами, які притаманні конкретному типу цінних паперів чи їх емі­тенту, або факторами, які впливають на вартість всіх цінних паперів в обі­гу на ринку.

( Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»)

 

Розкриття

1. Надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Розробка

1. Застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього се­рійного виробництва чи використання.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»)

Розбавляюча потенційна проста акція

1.     Фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»)

Роялті

1.     Платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо). (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»)

Рух грошових коштів

1.    Надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Середньорічна кількість простих акцій

1.     Чистий прибуток (збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбавляючих простих акцій. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»)

Складний фінансовий інструмент

1. Фінансовий інструмент, що містить компонент фінансового зобов' язання і компонент інструмента власного капіталу.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»)

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

1. Середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість потенційних простих акцій.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»)

Спільна діяльність

1. Господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної осо­би, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Спільний контроль

1. Розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Справедлива вартість

1. Сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов' язан-ня в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об' єднання підпри­ємств»)

Ставка відсотка на можливі позики орендаря

1. Ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка за позиками для придбання подібного активу (на той самий термін та з подібною га­рантією) на початку строку оренди.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Стаття

1. Елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом).

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Строк корисного використання (експлуатації)

1.     Очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть ви­користовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Строк оренди

1.     Період дії невідмовної орендної угоди, а також період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Суборенда

1. Угода про передачу орендарем орендованого ним об'єкта в оренду третій особі.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Сума очікуваного відшкодування

1. Сума, яку підприємство очікує до відшкодування вартості необоротного активу під час його майбутнього використання, включаючи його ліквіда­ційну вартість.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»)

Сума погашення

1. Недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очіку­ється, буде сплачена для погашення зобов' язання в процесі звичайної ді­яльності підприємства.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»)

Сумнівний борг

1.    Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послу­ги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгова­ність»)

Суттєва інформація

1. Інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фі­нансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними по­ложеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом під­приємства.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Суттєвий вплив

1. Повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарсь­кої та комерційної політики об' єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»)

Твердий контракт

1. Контракт у письмовій формі, що передбачає обмін визначеної кількості ресурсів за встановленою ціною на конкретну майбутню дату (дати), має визначений строк виконання, не містить відкладальних або скасувальних умов, не може бути розірваний і змінений в односторонньому порядку, та передбачає забезпечення виконання контракту.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інстру­менти»)

Теперішня вартість

1.     Дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікувано­го відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зо­бов' язання в процесі звичайної діяльності підприємства. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»)

Тимчасова різниця

1.    Різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звіт­ності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню

1.     Тимчасова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню

1. Тимчасова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»)

Фінансова діяльність

1. Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позиково­го капіталу підприємства.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»)

Фінансова звітність

Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове станови­ще, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, ре­зультати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний пе­ріод.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі­нансової звітності»)

Фінансовий актив — це:

а)         грошові кошти та їх еквіваленти;

б)         контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий
актив від іншого підприємства;

в)         контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим
підприємством на потенційно вигідних умовах;

г)         інструмент власного капіталу іншого підприємства.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інстру­менти»)

Фінансовий актив, призначений для перепродажу

1. Фінансовий актив, придбаний з метою подальшого продажу для отриман­ня прибутку від короткотермінових змін його ціни та/або винагороди по­середника.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інстру­менти»)

Фінансова гарантія

1.    Передбачене контрактом право позикодавця отримувати грошові кошти від гаранта і відповідно зобов'язання гаранта сплатити грошові кошти по­зикодавцеві, якщо позичальник не виконає своїх зобов'язань. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інстр­ументи»)

Фінансова оренда

1) Оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'яза­них з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фі­нансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

орендар набуває права власності на орендований актив після закін­чення строку оренди;

орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

строк оренди становить більшу частину строку корисного викорис­тання (експлуатації) об'єкта оренди;

теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»)

Фінансове зобов'язання

1.    Контрактне зобов'язання:

а)         передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому під-
приємству;

б)         обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на
потенційно невигідних умовах.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інстру­менти»)

Фінансове зобов'язання, призначене для перепродажу

1.     Фінансове зобов'язання, що виникає внаслідок випуску фінансового ін­струмента з метою подальшого продажу для отримання прибутку від ко­роткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструмен­ти»)

Фінансовий інструмент

1. Контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінан­сового активу в одного підприємства і фінансового зобов' язання або ін­струмента власного капіталу в іншого.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»)

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інст­рументи»)

 

Фінансовий інструмент

1. Контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фі­нансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»)

Фінансові інвестиції

1. Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс») Хеджування

1.    Застосування одного чи декількох інструментів хеджування з метою повної чи часткової компенсації змін справедливої вартості об'єкта хеджування або пов' язаного з ним грошового потоку. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інст­рументи»)

 

Ціновий ризик

1. Імовірність цінових змін внаслідок валютного, відсоткового та ринкового ризиків.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інст­рументи»)

 

Частка меншості

1. Частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підпри­ємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання під­приємств»)

Чиста вартість реалізації запасів

1.     Очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вираху­ванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»)

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості

1.     Сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська забор­гованість»)

Чисті активи

1.     Активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання під­приємств»)

 [1]Заповнюється державним реєстратором.