СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

операціями банків. Постанова Правління Національного банку України під 6 липня 2000 року № 279. Зареєстровано в Мініс­терстві юстиції України 3 серпня 2000р. за № 474/4695.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № З «Звіт про фінансові результати»: Затверджено наказом № 87 Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.

Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затверджено наказом № 87 Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.

Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 15 «Дохід»: Затверджено наказом № 290 Міністерства фінансів України від 29 листопаду 1999 р.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997р. (№ 283/97-ВР).

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг): Затверджено наказом № 47 Державного комі­тету промислової політики України від 2 лютого 2001 р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс»: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.

Аранчій В. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 265 с.

Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 2002. — 384 с.

Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. — К.: «Знання», 1999. — 312 с.

Буряк П. Ю., Беркита К. Ф., Ярема Б. П. Податкова система:те-орія і практика застосування активних методів навчання.— К.: ВД «Професіонал», 2004. — 171 с.

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством.: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 504 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів. Підручник. — К.: КІОС, 2001.—416 с.

Вахрин П. И. Финансовый практикум. — М.: Дайлков и Ко, 2002. —

172 с.

Гривківська О. В. Збірник задач та тестів з дисципліни «Фінан­си підприємств». — К.: Видавництво Європейського універси­тету, 2003. — 99 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий слов­ник. — 2-ге видання, виправлене і доповнене. — Львів: Видавни­цтво «Центр Європи», 1997. — 576 с.

Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика. — К.: Лібра, 2002. — 71 с.

Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. — К.: МАУП,2001. — 148 с.

Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор інвестиций. Анализ отчетности.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

Ковалева А. М., Лапуста М. Г., Скамай Л. Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.

Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. — К.: Центр на­вчальної літератури, 2003. — 224 с.

Маккоен Пол и Гох Лео. Пособие по финансам для нефинансовых менеджеров /Пер. с англ. под ред. О. Б. Максимовой.—Днепропет­ровск: Баланс-Клуб, 2002. — 320 с.

Мельник В. М., Грицаєнко І. А., Івашина О. С. Оподаткування під­приємницької діяльності: Навч. посібник.—К.: Кондор, 2003. — 160 с.

Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси /Пер. з англ. В. Ф. Овсієнка та В. Я. Мусієнка. — К.: Основи, 1993. — 383 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

Партин Г. О., Завгородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. по­сібник. — Львів: ЛБІНБУ, 2003. — 265 с.

Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарю­вання: Підручник. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 454 с.

Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навчальної лі­тератури, 2004. — 307с.

Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: приклад­ные вопросы с анализом деловых ситуаций. — К.: Максимум, 2001. — 600 с.

Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств. — К.: ЦУЛ, 2002. — 460 с.

Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприєм­ства. — Навч. посібник. — К.: «Каравела», 2003. — 432 с.

Терещенко О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: Навчально-методичний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 412 с.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарюван­ня. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

Финансы предприятий: Учебник / Под редакцией Н. В. Каличи-ной. — М: ЮНИТИ, 1998. — 413 с.

Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навчально-методич­ний посібник. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. — 206 с.

Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник /За ред. В. М. Фе­досова. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.

Фінанси підприємств: Підручник /Під ред. А. М. Поддєрьогіна.— К.: КНЕУ, 2000. — 460 с.

Фінанси підприємств: Навч. посібник / За ред. Г. К. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.

Худолій Л. М. Викладання фінансових дисциплін: Навчальний посібник. — К.: Видавництво Європейського університету, 2005. — 75 с.

Фінанси: вишкіл студії: Навч. посібник /За ред. С. І. Юрія. — Тер­нопіль: Карт-бланки, 2002. — 357 с.

Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Г. Г. Кірейце-ва. — К.: ЦУЛ, 2002. — 496 с.

Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її ана­ліз: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб., доп. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 300 с.

Шило В. П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С. Б. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — 216 с.