література

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. № 135 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журна­лу «Вісник Національного банку України». — 2001. — № 5. — С. 43-104.

Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постановою Правління Націо­нального банку України від 19 лютого 2001 р. № 69 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до жур­налу «Вісник Національного банку України». — 2001. — № 4. —

С. 5-35.

Положення «Про операції банків з векселями». Затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 травня 1999 р. № 258.

Положення Національного банку України «Про кредитування» За­тверджене постановою Правління Національного банку Укра­їни від 28 вересня 1995 р. № 246.

Положення про ведення касових операцій у національній ва­люті: Затверджено постановою 637 Правління Національного банкові України від 15 грудня 2004 р.

Положення про порядок формування та використання ре­зерву для відшкодування можливих втрат за кредитними