4.5.   Сучасні аспекти функціонування фінансів підприємств

Підсумковий модульний контроль 2 Вихідний тест-контроль

Мета: Оцінити рівень засвоєння студентами тем модуля 2. Дати оцінку усвідомлення студентами важливості теоретичного матеріалу та практичного матеріалу для використання у подальшому вивченні окре­мих аспектів фінансів підприємств.

 

Завдання:

1.    Протягом 30 хв студенти групи самостійно виконують тестові завдання.

Після завершення індивідуальної роботи викладач створює переві­рочну групу із студентів в кількості 5 чол.

Викладач видає кожному учаснику перевірочної групи формуляр з ключем до тесту.

Викладач підводить підсумки проведеного тестування та оголошує оцінки.

 

Тестове завдання:

Оборотні кошти підприємства — це...

&) гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних ра­хунках, у розрахунках;

б)         кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди
обігу;

в)         оборотні активи;

г)         предмети праці.

Оборотні виробничі фонди — це ... &) оборотні кошти у виробництві;

б)         оборотні кошти у виробництві та готовій продукції;

в)         оборотні кошти у виробничих запасах;

г)         оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві.

Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу? &) Готова продукція на складі.

б)         Готова продукція, грошові кошти й кошти в розрахунках.

в)         Кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторсь-
ка заборгованість.

г)         Готова продукція, що відвантажена.

Принципи організації оборотних коштів — це...

&) Самостійність у розпорядженні та управлінні оборотними коштами.

б)         Визначення планової потреби в оборотних коштах та їх
розміщення за окремими елементами та підрозділами.

в)         Корегування розрахункових і чинних нормативів з урахуван-
ням вимог господарювання, що постійно змінюються.

г)         Наявність раціональної системи фінансування оборотних
коштів.

д) Контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів.

Відповідно до чого здійснюється планування оборотних кош­тів?

а)         До кошторисів витрат на виробництво і невиробничі по-
треби.

б)         До виробничої програми.

в)         До бізнес-плану.

г)         До обсягу реалізації продукції.

Які оборотні фонди слід віднести до нормованих?

а)         Оборотні виробничі фонди.

б)         Виробничі запаси.

в)         Фонди обігу.

г)         Оборотні виробничі фонди й готову продукцію.

За допомогою яких показників можна визначити потребу під­приємства в сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах?

а)         Одноденних витрат конкретних видів сировини, матеріа-
лів, розрахованих за виробничою собівартістю IV кв. плано-
вого року.

б)         Собівартості одиниці продукції.

в)         Норм запасу в днях конкретних видів сировини, матеріалів.

г)         Обсягу реалізації продукції в плановому році.

За допомогою яких показників можна визначити потребу під­приємства в оборотних коштах у незавершеному виробництві?

а)         Тривалість виробничого циклу.

б)         Кількість продукції, що випускається.

в)         Одноденні витрати в незавершеному виробництві за пла-
ном IV кв. за виробничою собівартістю.

г)         Коефіцієнт зростання витрат.

Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової продукції?

а)         Норма запасу оборотних коштів щодо готової продукції.

б)         Одноденний випуск продукції в IV кв. планового року за ви-
робничою собівартістю.

 

в)         Середні залишки оборотних коштів на початок планового

року.

г)         Випуск товарної продукції в плановому році.

Які показники треба використовувати, визначаючи потребу в оборотних коштах економічним методом?

а)         Середні залишки оборотних коштів на початок планового року.

б)         Зміни в обсязі виробництва продукції.

в)         Розмір «виробничого» нормативу на початок планового року.

г)         Розмір «невиробничого» нормативу на початок планового року.

Знайдіть правильне визначення кредитних відносин:

а)         Грошові відносини, що пов'язані з процесом розподілу та пе-
рерозподілу капіталу.

б)         Грошові відносини, що виникають у сфері виробництва про-
дуктів для їхнього використання.

в)         Відносини, що пов'язані із заборгованістю одного з учасни-
ків економічної чи фінансової операції.

г)         Відносини, що пов'язані з необхідністю забезпечення безпе-
рервності зміни форм вартості валового національного про-
дукту в процесі його руху.

Знайдіть правильне визначення економічної сутності кредиту:

а)         Кредит — це форма руху позичкового капіталу, що нада-
ється на умовах повернення.

б)         Кредит — це економічні відносини, що виникають між кре-
дитором та позичальником коштів.

в)         Кредит — це рух вартості у сфері товарного обміну.

г)         Кредит — це позичка в грошовій або товарній формах на
умовах повернення.

Об'єктами кредитування можуть бути:

а)         грошові кошти;

б)         товарно-матеріальні цінності;

в)         виконані роботи чи надані послуги;

г)         банки;

д)         держава;

е)         підприємства та господарські товариства.

Хто встановлює відсоткову ставку за користування бюджет­ними позиками?

а)         Національний Банк України.

б)         Уповноважений комерційний банк.

в)         Кабінет Міністрів України.

г)         Верховна Рада України.

д)         Міністерство фінансів України.

На які цілі видається банківський кредит?

а)         Фінансування оборотного капіталу.

б)         Покриття збитків від господарської діяльності.

в)         Викуп приватизованого підприємства.

г)         На збільшення статутного фонду банку.

д)         Для внесення платежів у бюджет.

До видів банківського кредиту належать:

а)         овердрафт;

б)         контокорентний кредит;

в)         обліковий кредит;

г)         акцептний кредит;

д)         авальний кредит;

е)         комерційний кредит;

ж)        лізинг;

з)         державний кредит.

Об'єктом лізингу можуть бути:

а)         машини та обладнання;

б)         транспортні засоби;

в)         засоби обчислювальної техніки;

г)         виробничі будівлі та споруди;

д)         земельні ділянки та інші природні об'єкти;

е)         об'єкти оренди державного майна.

Організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їх­нього обліку і проведення розрахунків позичальниками поклада­ється на:

а)         національний банк Україні;

б)         міністерство фінансів України;

в)         державне казначейство України;

г)         уповноважені комерційні банки України.

Приватизовані підприємства кредитуються:

а)         національним банком України;

б)         уповноваженими комерційними банками України;

в)         фондом державного майна України.

Види кредиту, що оформляються векселем:

а)         державний;

б)         комерційний;

в)         банківський;

г)         споживчий;

д)         ломбардний.

Капітальні вкладення — це...

а)         витрати на створення нових, реконструкцію і технічне пе-
реозброєння діючих основних засобів;

б)         витрати на придбання нових основних засобів і капіталь-
ний ремонт діючих основних засобів;

в)         витрати на розширення та реконструкцію діючих вироб-
ництв;

г)         витрати на розширене відтворення основних засобів.

Відтворення основних засобів — це...

а)         процес безперервного поновлення основних виробничих засобів;

б)         заміна окремих зношених частин основних засобів;

в)         придбання нових основних засобів;

г)         заміна зношеного устаткування на нове.

Знос основних засобів — це...

а)         втрата вартості основними засобами у процесі їх експлуа-
тації;

б)         заміна зношених основних засобів через капітальне будів-
ництво;

в)         матеріальне зношування окремих елементів основних засо-
бів та заміна їх через капітальне будівництво або капіталь-
ний ремонт;

г)         заміна основних засобів у наслідок запровадження нового,
більш прогресивного обладнання.

Амортизація — це ...

а)         процес поступового перенесення вартості основних вироб-
ничих засобів і нематеріальних активів з урахуванням ви-
трат на їх придбання, виготовлення або поліпшення;

б)         поступове зниження вартості основних засобів у наслідок
їх зносу;

в)         поступове перенесення вартості основних виробничих засо-
бів на вироблену продукцію;

г)         поступове перенесення вартості зносу основних засобів на
валові витрати виробництва.

Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду?

а)         Множенням середньорічної вартості основних виробничих
засобів на норму амортизаційних відрахувань.

б)         Множенням балансової вартості основних засобів на норму
амортизаційних відрахувань.

в)         Множенням балансової вартості основних засобів на початок
звітного кварталу на норму амортизаційних відрахувань.

г)         За допомогою застосування норм амортизації балансової вар-
тості груп основних засобів на початок звітного періоду.

Капітальні вкладення — це ...

а)         витрати на створення нових, реконструкцію і технічне пе-
реозброєння діючих основних засобів;

б)         витрати на придбання нових основних засобів і капіталь-
ний ремонт діючих основних засобів;

в)         витрати на розширення та реконструкцію діючих вироб-
ництв;

г)         витрати на розширене відтворення основних засобів.

Назвіть джерела фінансування капітальних вкладень.

а)         Прибуток, амортизаційні відрахування, довгострокові кре-
дити банку, іноземні інвестиції.

б)         Власні фінансові ресурси, кошти державного та місцевого
бюджетів, довгострокові кредити банку.

в)         Власні фінансові ресурси; залучені фінансові ресурси; фінан-
сові кошти від продажу цінних паперів, кошти державного
та місцевого бюджетів; кошти іноземних інвесторів.

г)         Статутний фонд підприємства, фонд нагромадження,
фонд матеріального заохочення, інші спеціальні засоби.

Як визначається капітальний дохід?

а)         Як різниця між балансовою вартістю відповідної групи
основних засобів, визначеною на початок звітного року із
застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартіс-
тю цієї групи основних засобів до такої індексації?

б)         Як різниця між сукупною балансовою вартістю основних за-
собів на початок звітного року і залишковою вартістю та-
ких основних засобів після нарахування індексації?

в)         Як різниця між балансовою вартістю основних засобів гру-
пи 2 і 3 на початок звітного року з урахуванням коефіцієнта
індексації і балансовою вартістю цих груп основних засобів
до індексації?

г)         Як різниця між балансовою вартістю нематеріальних ак-
тивів на початок звітного року з урахуванням коефіцієнта
індексації і балансовою вартістю цих активів до індексації?

Фінансовий стан підприємства характеризується...

а)         сукупністю виробничо-господарських факторів;

б)         системою показників, що відображають наявність фінансо-
вих ресурсів;

в)         системою показників, що відображають наявність і форму-
вання фінансових ресурсів;

г)         системою показників, що відображають наявність, розмі-
щення й використання фінансових ресурсів;

д)         формування та використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від...

а)         фінансової політики підприємства;

б)         випуску продукції;

в)         реалізації продукції;

г)         результатів виробничої, комерційної та фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства;

д)         ефективності використання фінансових ресурсів.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

а)         дослідження результатів господарської діяльності підпри-
ємства;

б)         аналіз бухгалтерської звітності;

в)         оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стій-
кості, прибутковості та ефективності використання
майна підприємства;

г)         планування фінансової діяльності підприємства;

д)         дослідження фінансових ресурсів.

Фінансовий аналіз є складовою частиною...

а)         аналізу господарської діяльності підприємства;

б)         аналізу фінансової діяльності підприємства;

в)         аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

г)         аналізу виробничого обліку;

д)         аналізу бухгалтерської звітності.

Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості...

а)         орієнтація на публічну звітність підприємства та макси-
мальна відкритість результатів аналізу;

б)         різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу та мно-
жинність об'єктів-користувачів;

в)         орієнтація на зовнішніх користувачів;

г)         здійснення аналізу зовнішніми аналітиками;

д)         зовнішній предмет дослідження.

Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є:

а)         аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами;

б)         аналіз питань, визначених зовнішніми аналітиками;

в)         аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності
та фінансової стійкості підприємства;

г)         аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності ви-
користання майна та капіталу;

д)         економічна діагностика фінансового стану підприємства.

Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансового аналізу є:

а)         аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності
та кредитоспроможності підприємства;

б)         оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових
ресурсів;

в)         аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підпри-
ємства;

г)         аналіз питань, визначених внутрішніми користувачами;

д)         аналіз питань, визначених внутрішніми аналітиками.

Прийоми оцінки фінансового стану підприємства — це .

а)         аналіз відносних показників;

б)         факторний аналіз;

в)         аналіз платоспроможності;

г)         аналіз кредитоспроможності;

д)         порівняльний аналіз.

Предметом фінансового аналізу підприємства є .

а)         майно та капітал підприємства;

б)         основні та оборотні кошти підприємства;

в)         прибуток та цінні папери підприємства;

г)         фінансові ресурси підприємства, їх формування та викорис-
тання;

д)         фінанси підприємства.

Методи фінансового аналізу — це .

а)         комплекс науково-методичних інструментів та принципів
дослідження фінансового стану підприємства;

б)         статистичні методи;

в)         математичні методи;

г)         формалізовані методи;

д)         неформалізовані методи.

Що таке: фінансове планування? перспективний фінансовий план? поточний фінансовий план? оперативний фінансовий план?

а)         Баланс грошових надходжень.

б)         Баланс доходів і видатків.

в)         Платіжний календар на місяць, на 10 днів, на 5 днів.

г)         Розрахунок потреби у фінансових ресурсах для операційної
та інвестиційної діяльності.

д)         Розробка фінансового забезпечення загального розвитку під-
приємства на 5 років.

е)         Розрахунок витрат і відрахувань.

ж)        Прогноз звіту про прибутки та збитки.

з)         Перевірочна таблиця до фінансового плану (шахматка).
і) Прогноз балансу активів та пасивів.

к) Вивчення цілей фінансової стратегії.

Балансовий метод — це ...

а)         економіко-математичне моделювання;

б)         розрахунково-аналітичний метод;

в)         метод балансування підсумкових показників;

г)         нормативний метод;

д)         відповідність фінансових показників дохідної та видаткової
частин фінансового плану.

Яке призначення: оперативного фінансового планування? по­точного фінансового планування? перспективного фінансово­го планування?

а)         Контроль за платоспроможністю підприємства.

б)         Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.

в)         Фінансове забезпечення загального розвитку підприємства.

г)         Контроль за своєчасністю платежів.

д)         Фінансове забезпечення досягнення стратегічних цілей.

е)         Контроль за своєчасністю грошових надходжень.

ж)        Фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, слід віднести такі:

а)         дефіцити в організаційній структурі;

б)         незадовільну структуру капіталу;

в)         зайві виробничі потужності;

г)         незадовільну роботу з кредиторами;

д)         низький рівень контролювання якості.

Фінансова санація включає...

а)         рефінансування дебіторської заборгованості;

б)         призначення тимчасової адміністрації;

в)         реалізацію соціального плану;

г)         реструктуризацію заборгованості;

д)         технічне переобладнання виробництва.

До функціональних завдань менеджменту санації відносять такі:

а)         проведення санаційного аудиту;

б)         організація реалізації проекту санації;

в)         розробка санаційної концепції;

г)         пошук альтернатив.

д)         організація контролю за виконанням проекту санації.

Основною метою санаційного аудиту є...

а)         визначення достовірності звітності підприємства, її пов-
ноти й відповідності чинному законодавству;

б)         формування висновків щодо реального фінансового стану
підприємства;

в)         оцінка санаційної спроможності підприємства на підставі
аналізу фінансово-господарської діяльності та наявної са-
наційної концепції;

г)         розробка санаційної концепції підприємства;

д)         визначення повноти та правильності нарахування та спла-
ти податкових платежів у бюджет.

Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, можуть бути:

а)         позикодавець (наприклад, банківський консорціум), — якщо
вирішується питання про надання санаційного кредиту;

б)         підприємство-боржник — якщо воно виходить з пропозиці-
єю про укладання мирової угоди та проведення санації в ході
проведення справи про банкрутство;

в)         державна комісія з цінних паперів та фондового ринку — у
разі емісії цінних паперів;

г)         потенціальний санатор, якщо вирішується питання про
санацію підприємства через його реорганізацію (злиття,
приєднання);

д)         консалтингова фірма — у разі розробки плану санації.

47. Під час аналізу виробничо-господарської діяльності аудитор проводить таку роботу:

а)         аналізує структуру позичкового капіталу;

б)         розраховує показники ліквідності та платоспроможності;

в)         аналізує склад витрат на виробництво;

г)         аналізує рух основних фондів та амортизаційних від-
рахувань;

д)         оцінює показники праці.