4.4.   Фінансова санація підприємств Графічний диктант

Мета: оцінити рівень засвоєння студентами теми фінансова сана­ція підприємств; дати оцінку усвідомлення студентами важливості те­оретичного матеріалу з питань банкрутства та санації.

 

Відповісти на запитання, проставляючи у рядках (графічно) відповіді, відповідно: Так — «+» Ні — «-»

 

Чи правильно, що:

Банкрутство характеризує неспроможність підприємства задовольнити вимоги кредиторів щодо сплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов'язкові платежі до бюджету і позабюджетні фонди.

До зовнішніх чинників передумови банкрутства належать: економічні, політичні, демографічні, відсутність договірної дисципліни.

Санація може відбуватися способом об'єднання підприємства, яке перебуває на межі банкрутства з потужнішою компанією, за допомогою випуску акцій або облігацій для мобілізації грошо­вого капіталу, збільшення банківських кредитів і надання уря­дових субсидій, перетворення короткострокової заборгова­ності у довгострокову; повної або часткової купівлі державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства.

Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залу­чені на умовах позики чи на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі.

Рентабельність — це абсолютний показник ефективності ро­боти підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів).

До засобів детермінованого факторного аналізу належать: спосіб ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, віднов­них різниць, інтегральний метод і спосіб порівняння та мате­матичного прогнозування.

Визнання боржника банкрутом регламентується Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.99 р. (у повній редакції з до­повненнями), який набув чинності 01.09.2001р.

Першою ознакою банкрутства є спад прибутковості підпри­ємства нижче за вартість його капіталу.

Передумови банкрутства — це взаємодія низки зовнішніх і вну­трішніх чинників.

Методика розрахунку резервів не залежить від характеру ре­зервів (інтенсивні чи екстенсивні), способів їх виявлення (явні чи приховані) і способів визначення їх розміру (формальний під­хід чи неформальний).

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10