4.3.   Фінансове планування на підприємствах

Практична робота цільового планування прибутку за допомогою електронних таблиць EXCEL

Мета: придбати практичні навички визначення рівня беззбитко­вості та цільового планування прибутку за допомогою електронних та­блиць EXCEL.

Завдання: в процесі виконання роботи студент повинен:

відповісти на ряд теоретичних питань відносно теми роботи;

вивчити програму (читаючи її текст з екрана монітора або відповід­ної сторінки інструкції) і відповісти на ряд питань, що відносяться до конкретного приклада;

за допомогою програми CVP.xls розробити альтернативний варіант аналізу беззбитковості і цільового планування прибутку, що відпо­відає заданому варіантові — зміни базової структури собівартості і планів продажу.

 

Зміст та послідовність виконання роботи

Вибір варіанту роботи

Кожен студент варіант роботи обирає згідно з номером за списком в академічному журналі групи додаток.

Виконання роботи

За допомогою аналізу беззбитковості діяльності підприємства мож­ливо оцінити порівняльну прибутковість окремих видів продукції, що дає підстави для вибору оптимального портфелю продукції; дозволяє встановити межу безпеки (М8) підприємства при його поточній діяль­ності; а також спланувати обсяг реалізації продукції, який забезпечує ба­жане значення прибутку. Саме в цьому полягає практична цінність ана­лізу беззбитковості діяльності підприємства.

Аналіз беззбитковості (або аналіз витрат, прибутку та обсягу виробництва) — це аналітичний підхід до вивчення взаємозв'язку між витратами та доходами при різних рівнях виробництва.

В процесі здійснення виробництва підприємство будь-якої га­лузі несе певні витрати для організації виробничого процесу. Необ­хідно провести аналіз беззбитковості виробництва відповідно до да­них варіанту роботи.

Робота виконується за допомогою спеціально розробленої програ­ми по аналізу беззбитковості CVP.xls

Теоретична основа роботи

Перед виконанням роботи студент повинен відповісти на наступні питання:

Назвіть базові елементи операційного аналізу.

Що таке рівень беззбитковості, або поріг рентабельності?

За допомогою якої формули розраховується рівень беззбитко­вості в натуральному вимірі (ОЬ), у вартісному вимірі (БЬ)?

Як визначити обсяг продаж (Б), відповідний заданому обсягу прибутку (СМ)?

Дати визначення «межа безпеки». Формула розрахунку в рам­ках операційного аналізу.

Дати визначення поняття операційний важіль (а). Для чого його розраховують і на що вказує ефект операційного важеля?

 

Методика виконання практичного завдання:

Для успішного виконання роботи студент повинен ознайомитися зі змістом приклада, використовуючи текст програми, яка з'являється на екрані після запуску програми, або читаючи відповідну сторінку да­ної інструкції про виконання аналізу беззбитковості діяльності підпри­ємства та дати відповідь на наступні питання:

Чи достатній рівень показника коефіцієнта безпеки?

Як розраховується рівень беззбитковості?

 

Виконання роботи

Виконуючи роботу, необхідно дотримуватися інструкції до вико­нання роботи, а саме:

1. Запустити програму CVP.xls. На екрані з'являться вікна: «Варі­ант», «Приклад», «Графік беззбитковості» (для приклада). • Вікно «Варіант»: студент повинен ввести дані свого варіанту (додаток Ж) в графу «Початкові умови». Для цього необхідно правильно класифікувати статті витрат підприємства (постійні, змінні). «З урахуванням змін»: класифікуються статті затрат з урахуванням змін за поточний період (додаток І, таблиця 1.1). Заповнюються тільки кольорові ланки у таблиці.

Вікно «Приклад»: до уваги пропонується приклад розрахунку точки беззбитковості.

Вікно «Графік беззбитковості»: приклад побудови графіку без­збитковості на прикладі базового підприємства за допомогою ПЕОМ, (додаток З).

2. Провести аналіз беззбитковості (вікно «Варіант») виробництва від­повідно індивідуальному варіанту для кожного студента, для по­чаткових умов та з урахуванням змін,згідно даних таблиці 1.1 (додаток І).

 

Приклад аналізу беззбитковості виробництва (вікно «Приклад»)

Провести аналіз беззбитковості виробництва цегли (додаток Ж) при умові придбання нового обладнання загальною вартістю 16,8 млн грн. Зі строком експлуатації 10 років та запропонованою ліквідацій­ною вартістю 0,8 млн грн. Заміна старого обладнання новим приво­дить до наслідків:

витрати на електроенергію збільшаться на 20 %;

витрати на купівлю сировини збільшуються на 10 %;

збитки на брак зменшуються на 60 %;

змінні цехові витрати зростуть на 10 %;

постійні витрати на оплату праці та відрахування на соцстрах збіль­шуються на 15 %, в той час як витрати прямої праці на одиницю продукції зменшуються на 40 %;

постійні загально-цехові витрати збільшуються на 10 %.

За оцінками відділу збуту впровадження нового обладнання дозво­ляє збільшити продаж на 20 % та збільшити ціну на 10 % за рахунок по­кращення якості виготовленої продукції.

Необхідно провести всі необхідні зміни в початкових даних (вікно «Приклад») та розрахувати беззбитковість запропонованого проекту.

Наступний етап — побудова декілька графіків беззбитковості про­екту заміни обладнання, користуючись форматуванням діаграм Excel (додаток З).